Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 128

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 24.01.2013 nr 1
RT IV, 01.02.2013, 37
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2013RT IV, 28.12.2013, 431.12.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, spordiseaduse § 3 p-de 21 ja 3 ning noorsootöö seaduse § 8 p-de 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna eelarvevahenditest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelise toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse andmist ja järelevalvet toetuse kasutamise üle. Kord ei laiene toetustele, mille andmine on reguleeritud teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) abikõlblik kulu on kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja vajalik toetuse taotluses märgitud projekti elluviimiseks ning mis on tehtud kooskõlas korraga ja korra § 9 alusel sätestatud lisatingimustega. Käibemaks on abikõlblik kulu, kui toetuse saaja ei saa seda Maksu- ja Tolliametilt sisendkäibemaksuna tagasi küsida, see tähendab, et taotleja on käibemaksukulu lõpptarbija. Käibemaks on mitteabikõlblik kulu, kui toetuse saaja saab selle Maksu- ja Tolliametilt sisendkäibemaksuna tagasi küsida, see tähendab, et taotleja ei ole käibemaksukulu lõpptarbija;
  2) ametiasutus on linna ametiasutus, kes vaatab läbi oma tegevusvaldkonda kuuluvate projektide toetamiseks esitatud taotlusi, sõlmib toetuse saajaga lepingu ning teostab järelevalvet toetuste kasutamise üle;
  3) ametiasutuse juht on linnasekretär, linnavalitsuse ameti (edaspidi amet) juhataja või linnaosa vanem;
  4) komisjon on toetuse taotluste läbivaatamiseks ametiasutuses moodustatud komisjon;
  5) leping on ametiasutuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping (edaspidi leping), mille vormi kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrusega;
  6) mittetulundustegevus on tegevus, mille põhieesmärk ei ole saada ettevõtlustulu;
  7) omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti;
  8) projekt on korra §-s 5 kindlaks määratud tingimustele vastav ja mittetulundustegevusena kavandatav ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse;
  9) Tallinna elanik on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elav füüsiline isik;
  10) Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteem on andmekogu, mis on asutatud Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsusega nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine”;
  11) toetus on projekti tegevuste elluviimiseks Tallinna linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline rahaline abieraldis;
  12) toetuse taotleja on korra § 4 lõikes 1 nimetatud isik, kes on esitanud ametiasutusele toetuse saamise taotluse;
  13) toetuse saaja on toetust taotlenud juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või Tallinna elanik, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega ametiasutus on sõlminud lepingu.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJALE JA PROJEKTILE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Teave toetuse, taotluse esitamise tähtaja, toetuse saamise tingimuste, nõutava omafinantseeringu määra ning toetuse määramise lisatingimuste kohta avalikustatakse Tallinna linna veebilehel. Taotluse esitamise tähtaeg avalikustatakse vähemalt kakskümmend kaheksa päeva enne taotluse esitamise tähtaega.

  (2) Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse ametiasutusele kas oma esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi kaudu iseteeninduskeskkonnas ametiasutuse juhi määratud tähtajaks.

  (3) Toetuse taotlemise vormi, sh projekti kirjelduse vormi ja projekti eelarve vormi, kehtestab linnavalitsus.

§ 4.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja võib olla:
  1) juriidiline isik;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja;
  3) Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Eelnimetatud võlgnevuste ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 5.   Projektile esitatavad nõuded

  Projekt peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) projekti lõpptähtpäev on hiljemalt taotluse esitamise eelarveaasta 31. detsember. Erandina on laste ja/või õpilaste tegevuse korraldamisega seotud projektide lõpptähtpäev hiljemalt käimasoleva õppeaasta lõpp (31. august) ja talviste kultuuriürituste korraldamisega seotud projektide lõpptähtpäev hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 1. märts;
  2) projekt on kooskõlas linnavalitsuse kehtestatud toetuse määramise lisatingimustega;
  3) projekt on mõeldud Tallinna elanikele või on nende huvides ning on oluline Tallinna linnale ja toimub Tallinna haldusterritooriumil. Väljaspool Tallinna haldusterritooriumi võib projekt toimuda, kui see on oluline Tallinna linnale ja selle elanikele.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.   Andmete õigsuse kontrollimine

  Ametiasutus kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust korra 2. peatükis esitatud nõuetele kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest, sealhulgas taotleja:
  1) andmeid äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist või Eesti rahvastikuregistrist;
  2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse kuni 14-päevane tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetab ametiasutus taotluse menetlemise.
  3) Kui projekt ei vasta §-s 5 kindlaks määratud tingimustele või kui taotleja ei vasta §-s 4 kindlaks määratud tingimustele, lõpetab ametiasutus taotluse menetlemise.
  4) Kui taotluse menetlemine lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõigete 2 või 3 alusel, teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult.

§ 7.   Andmete sisestamine Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi

  Ametiasutus sisestab taotluse menetlemise andmed Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi selle põhimääruse kohaselt.

§ 8.   Taotluste läbivaatamiseks moodustatud komisjonide töö korraldamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse komisjonid alljärgnevalt:
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]
  1) linnaosa valitsuses moodustatakse komisjon, mille koosseisu kuulub vähemalt kaks linnaosa halduskogu liiget, linnaosa vanema korraldusega;
  2) Tallinna Linnakantselei ja ameti komisjonid moodustab ja nende koosseisud kinnitab linnavalitsus korraldusega. Tallinna Linnakantselei komisjoni(de) koosseisu nimetatakse vähemalt asjaomaseid valdkondi kureeriv(ad) abilinnapea(d) ning kas asjaomase valdkonna direktor või valdkonnaga tegeleva linna asutuse esindaja. Ameti komisjoni koosseisu nimetab linnavolikogu asjaomase valdkonna komisjon vähemalt kaks linnavolikogu liiget.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (2) Komisjoni otsused võetakse vastu hääletamisega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema puudumise korral esimehe asetäitja hääl. Komisjoni töökorra kehtestab ametiasutuse juht.

  (3) Kui komisjoni liige on toetust taotleva äri- või mittetulundusühingu või muu juriidilise isiku töötaja, selle juhtorgani või nõukogu liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (4) Komisjonid vaatavad esitatud taotlused läbi üldjuhul üks kord kvartalis, lähtudes linna eelarves toetuseks ette nähtud vahendite mahust, ning teevad ameti juhatajale, linnaosa vanemale või linnasekretärile ettepaneku toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise, toetuse suuruse ning vajaduse korral taotluse menetlemise edasilükkamise ja toetuse määramise tingimuste kohta.

§ 9.   Toetuste määramise tingimused

  (1) Paragrahvi 8 lõikes 4 sätestatud ettepaneku tegemisel lähtub komisjon §-s 5 kindlaks määratud tingimustest ning linnavalitsuse kehtestatud lisatingimustest toetuse määramise kohta.

  (2) Linnavalitsus kehtestab hiljemalt 15. jaanuariks vastava aasta toetuste määramise lisatingimused, milles sätestatakse:
  1) toetuse andmise eesmärgid ja prioriteedid valdkondade lõikes;
  2) nõutav omaosaluse alammäär valdkondade või taotlejate lõikes;
  3) vajadusel toetuse taotlemise ja määramise ajakava, nende kulude loetelu, mille tegemiseks toetust ei anta, ning hindamiskriteeriumid või muud tingimused.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

§ 10.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab ametiasutuse juht käskkirja või korraldusega 14 päeva jooksul pärast komisjoni otsuse tegemist. Ameti juhataja kooskõlastab vastava otsuse eelnevalt valdkonda kureeriva abilinnapeaga. Kui komisjon ei ole toetuse määramisel arvestanud korda, on ametiasutuse juhil õigus saata taotlus komisjonile uuesti läbivaatamiseks. Komisjon peab taotluse uuesti läbi vaatama 30 päeva jooksul.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmisest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel 7 päeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (3) Toetuse andmise korral esitab ametiasutus 21 päeva jooksul pärast korralduse või käskkirja vastuvõtmist toetuse taotlejale sõlmimiseks linnavalitsuse poolt kehtestatud vormil ametiasutuse esindaja poolt allkirjastatud paberdokumendina või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina lepingu. Ametiasutuse juhil on õigus lepingu esitamise tähtaega pikendada. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja ametiasutuse juht lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.

4. peatükk TOETUSE MAKSMISE TINGIMUSED, MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETAMISE KOORDINEERIMINE JA KONTROLL 

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmist ja kasutamist reguleerib kord ning ametiasutuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud leping.

  (2) Kui sihtotstarbeline toetus on vähemalt 3200 eurot, siis:
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]
  1) lühiajalise (kindlal tähtajal toimuva või kuni kolmekuulise kestusega) projekti toetamiseks makstakse kuni 80% toetusest pärast lepingu sõlmimist ning vähemalt 20% toetusest pärast toetuse kasutamise lõpparuande aktsepteerimist;
  2) pikaajalise (üle kolmekuulise kestusega) projekti toetamiseks makstakse kuni 80% toetusest välja osade kaupa vastavalt maksegraafikule, kuid vähemalt kord kvartalis ning 20% toetusest pärast toetuse kasutamise lõpparuande aktsepteerimist.

  (3) Kui sihtotstarbeline toetus on väiksem kui 3200 eurot, makstakse toetus välja ühekordse maksena või osade kaupa vastavalt ametiasutuse otsusele ja lepingus kokku lepitud maksegraafikule.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

§ 12.   Mittetulundustegevuse toetamise koordineerimine ja Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi haldamine ja arendamine

  Mittetulundustegevuse toetamist koordineerib ja Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi haldab ja arendab Tallinna Linnakantselei alljärgnevalt:
  1) korraldab koostööd ametiasutuste vahel mittetulundustegevuse toetamise valdkonnas;
  2) jälgib õigusaktidest kinnipidamist ja osaleb mittetulundustegevuse toetuse andmise küsimustes tekkinud probleemide lahendamisel;
  3) valmistab ette vajalikud õigusaktide eelnõud ja teeb õigusaktide muutmise ettepanekuid;
  4) haldab ja arendab Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi ning tagab selle kasutajatoe; korraldab Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi juhendmaterjalide väljatöötamist;
  5) osaleb mittetulundustegevusega seotud projektides ja meediaplaanide väljatöötamises;
  6) kogub statistilisi andmeid mittetulundustegevuse toetuste valdkonnas;
  7) korraldab Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi kasutamise koolitusi ja muid selle valdkonna koolitusi;
  8) vastutab Tallinna veebilehel kõnealust valdkonda käsitleva teemalehe asjakohasuse ja adekvaatsuse eest;
  9) koordineerib muid mittetulundustegevuse toetuste valdkonna küsimusi, mis ei kuulu linnaosade valitsuste ja ametite pädevusse.

§ 13.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse kasutamise aruannete vormid kehtestab linnavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande(d) lepingus sätestatud korras ja tähtajaks.

  (3) Toetuse saaja esitab tehtud tekkepõhiste kulude ja toimunud tegevuste kohta järgmised aruanded:

[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]
  1) vahearuande (kuluaruande vormil) 31. detsembri seisuga järgmise aasta 15. jaanuariks, kui toetuse tekkepõhine kasutamine jaguneb kahele järjestikusele kalendriaastale;
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]
  2) lõpparuande (tegevus- ja kuluaruande vormidel) hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud vahearuandes esitatakse tekkepõhised kulud, mis on tehtud aruandeperioodil toimunud tegevuste elluviimiseks (kulud võib tasuda järgmisel aruandeperioodil), ja nende kulude katteks tekkepõhiselt kasutatud toetus. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud lõpparuandes esitatakse tekkepõhised kulud, mis on tehtud aruandeperioodil toimunud tegevuste elluviimiseks (lõpparuande esitamise ajaks peavad kõik sihtotstarbelisest toetusest tehtud kulud olema tasutud), ja nende kulude katteks tekkepõhiselt kasutatud toetus.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vahe- ja lõpparuandele on kohustuslik lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad, kui toetuse suurus on vähemalt 2000 eurot.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (7)
[Kehtetu - RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (8) Lepingu sõlminud ametiasutuse juhil või tema volitatud isikul on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumentide (nii koopiate kui ka originaalide) esitamist, vahearuandeid ja selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. Toetuse kasutamise kontrollimine vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (9) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või ei esita tähtajaks aruannet/aruandeid või nõude korral kuludokumente või ei kasuta toetust sihipäraselt, on lepingu sõlminud ametiasutuse juhil õigus oma haldusaktiga otsustada toetuse leping ühepoolselt lõpetada, toetus tagasi nõuda ja edaspidi mitte toetada toetuse saaja projekte kahe aasta jooksul asjakohase haldusakti andmisest. Vastav teave kajastatakse Tallinna linna veebilehe kaudu ametiasutuse veebilehel. Kasutamata jäänud toetus, toetuse mittesihipärase kasutamise tõttu tagasi nõutud toetus ning lepingus ette nähtud leppetrahv ja viivis tasutakse ametiasutusele.

  (10) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab toetuse saajaga lepingu sõlminud ametiasutuse juht. Hiljemalt 20. aprilliks, 20. augustiks ja 20. oktoobriks esitab ametiasutuse juht valdkonda kureerivale abilinnapeale ülevaate eelmise kvartali jooksul eraldatud toetustest ja sõlmitud lepingutest ning toetuse kasutamise üle teostatud järelevalve kohta ametiasutuste poolt. Hiljemalt 20. veebruariks esitab ametiasutuse juht linnavalitsuse istungile asjakohase informatsiooni möödunud aasta kohta.
[RT IV, 28.12.2013, 4 - jõust. 31.12.2013]

  (11) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab ametiasutuse juht. Ametiasutuse juhi otsusega mittenõustumise korral saab esitada vaide linnavalitsusele. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (12) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2013. Kui toetuse andmine on otsustatud enne 1. juulit 2013, menetletakse seda Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 20 „Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord” nõuete kohaselt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json