Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Varstu Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 149

Varstu Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord

Vastu võetud 12.03.2013 nr 5
RT IV, 14.03.2013, 31
jõustumine 17.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2013RT IV, 28.12.2013, 1231.12.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, 01.04.2013 jõustuva avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 ja töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Varstu Vallavalitsuse teenistujate ning hallatavate asutuste töötajate, v.a. koolide pedagoogid ja lasteaia pedagoogiline personal, palga- ja töötasugrupid, määrad, palga/töötasu maksmise üldpõhimõtted ning maksmise kord.

§ 2.  Mõisted

 
 1) teenistuja - Varstu vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on Varstu vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
 3) töötaja – isik, kes teeb vallavalitsuses töölepingu alusel tööd töökohal, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.  Palga- ja töötasugrupid ja määrad

 (1) Teenistus- ja töökohad jaotatakse järgmistesse palga-/ töötasugruppidesse lähtuvalt vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuurist ja töötajate koosseisust:
 1) I palga-/ töötasugrupp, kuhu kuuluvad töölised;
 2) II palga-/ töötasugrupp, kuhu kuuluvad keskastme spetsialistid;
 3) III palga-/töötasugrupp, kuhu kuuluvad tippspetsialistid ja tugispetsialistid.
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]
 4) IV palga-/ töötasugrupp, kuhu kuuluvad juhid.
 5) V palga-/töötasugrupp, kuhu kuuluvad ametnikud.
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]

 (2) Igale palga-/töötasugrupile vastab põhipalga/töötasu miinimummäär, mis määrab vastavasse gruppi kuuluvate teenistujate/töötajate põhipalga/töötasu miinimummäära:
 1) I palga-/töötasugrupp 355 eurot;
 2) II palga-/töötasugrupp 355 eurot;
 3) III palga-/töötasugrupp 590 eurot;
 4) IV palga-/töötasugrupp 450 eurot;
 5) V palga-/töötasugrupp 450 eurot;
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]

§ 4.  Üldpõhimõtted

 (1) Ametnikele makstakse palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (2) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu makstakse ajavahemiku eest mil ametnik või töötaja täitis talle pandud ülesandeid.

 (3) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli esitamise eest vastutab asutuse juhi poolt määratud isik.

 (4) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 7. kuupäeval teenistuja või töötaja poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidamist. Kui jooksva kuu 7. kuupäev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval.

 (5) Asutus võib ametniku palgast kinni pidada ametnikule makstud ettemakse/puhkuse tasu, mille ametnik peab ametiasutusele tagastama. Töötaja puhul toimub tagasimakse kirjaliku kokkuleppe alusel.

 (6) Käesolev kord vaadataks läbi vallavalitsuse poolt kord aastas 15. novembriks. Eelarveliste võimaluste korral esitatakse muudatusettepanekud vallavolikogule.

 (7) Palgagrupis vastavalt teenistus- või töökohale ette nähtud miinimummäärast madalamat põhipalka või töötasu maksta ei ole lubatud.
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]

 (8) Ületunnitöö ja tasu eritingimustes töötamise eest makstakse vastavalt töölepingu seaduses ja avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

§ 5.  Teenistuja palk

 (1) Vallavanema palga määrab vallavolikogu.

 (2) Põhipalk on teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja ametialaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.
 1) ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel vallavanema käskkirjaga.
 2) töötaja töötasu lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.
 3) ametniku põhipalga määramisel ja töötaja töötasus kokkuleppimisel lähtutakse palgagruppidele ettenähtud miinimummäärast.
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]

 (3) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.
 1) tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna aasta hindamis- ja arenguvestluse tulemuste põhjal;
 2) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, mida võib maksta kuus kuud;
 3) preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes eelarve võimalustest;
 4) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem eelarvevahendite olemasolul ning vormistab selle käskkirjaga;
 5) Kalendriaastas teenistujale välja makstav muutuvpalga kogusumma ei tohi olla suurem kui 20% teenistujale samal kalendriaastal määratud põhipalga kogusummast.

 (4) Asendustasu makstakse puuduva ametniku ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei tulene ametniku ametijuhendist. Lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest makstakse lähtuvalt asendatava ametniku põhipalgast proportsionaalselt asendatava ametniku ülesannete mahuga.

§ 6.  Hallatavate asutuste töötajate töötasu

 (1) Asutuse juhile määrab töötasu vallavanem töölepingu sõlmimisel lähtudes töötasugrupis määratud töötasu miinimummäärast. Hilisemad töötasu muudatused vormistatakse vallavanema käskkirjaga ning kajastatakse töölepingus.
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]

 (2) Asutuse juhi töötasu määramisel arvestatakse tema vastutusmäära suurust arvestades asutuse eelarve mahtu ja tema töötulemustest otseselt sõltuvat teenusesaajate arvu.

 (3) Töötajate töötasu määrab asutuse juht töölepingu sõlmimisel arvestades tehtava töö keerukust, töötaja haridust ja vastutuse määra lähtudes töötasugrupis määratud töötasu miinimummäärast. Hilisemad töötasu muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.
[RT IV, 28.12.2013, 12 - jõust. 31.12.2013]

 (4) Kinnitatud töötasufondi piires on asutuse juhil õigus maksta lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja preemiat tulemusliku töö eest vastavalt asutuse juhi poolt väljatöötatud korrale. Ülesannete kestus, mille eest makstakse lisatasu võib kesta kuus kuud.

 (5) Lisatasu ja preemiate maksmine vormistatakse asutuse juhi käskkirjaga.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.