Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2015, 13

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted


  (1) Asutuse ametlik nimi on Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus (edaspidi keskus).

  (2) Keskuse aadress on Keskallee19, 30395 Kohtla-Järve Ida-Virumaa.

  (3) Keskuse registrikood 75001046.

  (4) Keskus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Keskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (6) Keskusel on oma nimetusega ning Kohtla-Järve linnavapi kujutisega pitsat, sümboolika blanketid ja arveldusarve.

  (7) Keskuse asjaajamise keeleks on eesti keel.

  (8) Keskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.


§ 2.   Keskuse põhitegevusala ja ülesanded

  (1) Keskuse põhitegevusala on sotsiaalhoolekande korraldamine Kohtla-Järve linnas.

  (2) Keskuse põhiülesanneteks on oma tegevusalas isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamiseks või kergendamise abi osutamise, sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine ning sotsiaalhoolekande korraldamine. Keskus juhindub põhimõttest, et säilitada ja parandada elanike elukvaliteeti ning tagada nende ühiskonnas toimetulek ja osalemisvõime.

  (3) Eesmärgist tulenevalt täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab sotsiaalhoolekande alast tegevust vastavalt Kohtla-Järve linna arengukavale, riigi ja linna õigusaktidele ning osaleb sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamisel linna arengukava osana;
  2) osutab abi isikule või tema perekonnale toimetulekuraskuste ennetamisel, kõrvaldamisel või kergendamisel sotsiaalteenuste või sotsiaaltoetuste kaudu;
  3) aitab kaasa sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele;
  4) teostab eakate, puuetega isikute ja sotsiaalset abi vajavate isikute sotsiaalnõustamist;
  5) korraldab sotsiaalteenuste osutamist eakatele ja puuetega isikutele, tagades sotsiaalteenustena võimalused toimetuleku soodustamiseks neile harjumuspärases keskkonnas ning osutada vajalikke sotsiaalteenuseid huvialaseks tegevuseks ja suhtlemiseks;
  6) korraldab linna eestkostel olevate isikute hoolekannet;
  7) korraldab ja osutab sotsiaaleluasemeteenust, kaasaarvatud toetatud elamise, igapäevaelutoetamise ja turvakodu teenust;
  8) korraldab sotsiaalteenuseid, vältimatut sotsiaalabi ja muud abi ning sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist;
  9) annab vajalikku teavet sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimaluste kohta ning abistab konkreetsete probleemide lahendamisel;
  10) teeb koostööd teiste omavalitsusasutuste, hoolekandeasutuste, raviasutuste, politsei, mittetulundusühingute ja muude organisatsioonide ning üldsusega oma haldusalas;
  11) täidab muid seaduste ja kehtivate õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmist oma haldusalas.

§ 3.   Keskuse struktuur

  (1) Keskus koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.

  (2) Sotsiaalüksused on:
  1) Sotsiaaltoetuste ja -teenuste büroo Järve linnaosas (Keskallee 17, 30321 Kohtla-Järve);
  2) Sotsiaaltoetuste büroo Ahtme linnaosas (Estonia pst 38, 31021 Kohtla-Järve);
  3) Kohtla-Järve Laste turvakodu (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  4) Sotsiaalmaja (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  5) Järve pensionäride päevakeskus (Järveküla tee 57, 30321 Kohtla-Järve);
  6) Ahtme pensionäride päevakekus (Maleva 49, 31025 Kohtla-Järve);
  7) Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve).

§ 4.   Keskuse õigused

  Keskusel on õigus:
  1) saada teistelt linna asutustelt ning linna osalusega ühingutelt andmeid, mis on vajalikud Keskusele pandud ülesannete täitmiseks;
  2) esitada keskuse pädevusse kuuluvate küsimuste kohta linnavalitusele õigusaktide eelnõusid;
  3) koostada ja esitada sotsiaalhoolekande seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalike ettepanekuid, taotlusi ja avaldusi;
  4) moodustada erialaste küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe;
  5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  6) osutada tasulisi teenuseid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
  7) kasutada seaduste ja Kohtla-Järve linna õigusaktidega antud muid õigusi.

§ 5.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskuse tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ning konkursi tulemusel võitnuks osutunud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel linnapea.

§ 6.   Keskuse direktori kohustused

  (1) Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust, vastutab keskusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest, tagab keskuse majandusliku ja organisatsioonilise funktsioneerimise ning koordineerib keskuse igapäevast tegevust;
  2) tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja esindab keskust nende täitmisel;
  3) annab töö korraldamiseks oma pädevuse piires käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  4) sõlmib, peatab ja ütleb üles töölepinguid keskuse töötajatega;
  5) kinnitab töötajate ametijuhendid ning määrab kindlaks keskuse töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
  6) kinnitab töötajate puhkuste ajakava, otsustab töölähetusse saatmise;
  7) teeb linnavalitsusele ettepanekuid keskuse töötajate koosseisu ja hinnakirja kinnitamiseks;
  8) kinnitab keskuse töötajate palgad vastavalt linnavalitsuse poolt kinnitatud palgamääradele ning preemiad ja lisatasud, tagab finants- ja töödistsipliinist kinnipidamise;
  9) rakendab abinõusid keskuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning keskuse töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  10) kinnitab keskuse asjaajamise- ja töökorra ning muud töökorraldusdokumendid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  11) vastutab keskuse majandus- ja finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  12) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt sätestatud korrale;
  13) vastutab keskuse eelarve sihipärase kasutamise eest;
  14) sõlmib Kohtla-Järve linna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;
  15) esindab keskust ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  16) vastutab keskuse käsutuses oleva linnavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning korraldab seda vastavalt linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist sätestavate linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidele;
  17) vastutab põhimääruses ja oma ametijuhendis sätestatud, linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt keskusele pandud ülesannete õigeaegse, täpse ja õiguspärase täitmise eest;
  18) on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
  19) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul keskuse direktori või linnapea poolt määratud isik.

§ 7.   Keskuse töötajate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Keskuse töötajate töö tasustamine toimub vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgagruppidele.

  (2) Keskuse töötajate koosseisu kinnitab vastavalt eelarves ettenähtud töötasufondile linnavalitsus.

  (3) Keskuse töötajate ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas töölepingu seaduse ja töötajate töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 8.   Keskuse vara, vahendid ja finantseerimine

  (1) Keskuse kasutuses oleva vara moodustavad keskusele linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid ja muu vara. Varaks on samuti intellektuaalne omand, mis on loodud keskuse töötajate töise tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel.

  (2) Keskus teostab oma vara valdamise, kasutamise ja käsutamise õigust, lähtudes Eesti Vabariigi seadustest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning keskuse tegevuse eesmärkidest.

  (3) Keskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Kohtla-Järve linna eelarvelistest vahenditest;
  2) linnavalitsuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest saadud tulust;
  3) tagastamatust abist, annetustest ja sihteraldistest;
  4) muudest seadusega lubatud vahenditest.

  (4) Arendamise ja sotsiaalse erivajadusega isikute toetamise eesmärgil keskus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis võetakse arvele õigusaktidega ja raamatupidamisesise-eeskirjaga kehtestatud korras.

  (5) Eraldistest ja annetustest teavitab keskus linnavalitsust ning tagab nimetatud vahendite arvestuse ning sihtotstarbe.

  (6) Keskus osutab tasulisi teenuseid vastavalt Kohtla-Järve linna õigusaktidele ja linnavalitsuse kinnitatud hindadele.

  (7) Keskusel on õigus temale kasutamiseks antud ruume ja vara rentida või anda kasutada juriidiliste ja füüsilistele isikutele tasu eest kokkulepitud korras kooskõlas linnavalitsuse ja Kohtla-Järve linna õigusaktidega.

  (8) Keskus hüvitab iseseisvalt kõiki tema poolt teistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele tekitatud kahjud ja maksab leppetrahvid.

§ 9.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Keskus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

  (2) Keskus peab seaduses ja linna õigusaktidega sätestatud korras ja tähtajaks koostama raamatupidamisaruande ja esitama linnavalitsusele läbivaatamiseks.

  (3) Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse lähtuvalt raamatupidamise seadusest ning heast raamatupidamistavast.

  (4) Keskus koostab ja esitab aruanded eelarve täitmise kohta ning riigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (5) Teenistuslikku järelvalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus või linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktides sätestatud korras.

§ 10.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Tegevust lõpetav keskus kooskõlastab varalised tehingud likvideerimiskomisjoniga tegevuse lõpetamise otsuse tegemise päevast kuni komisjoni töö lõpetamiseni.

§ 11.   Keskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Keskuse põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Vadim Vilde
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json