HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2015, 22

Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 17.12.2015 nr 46
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ja maksmise kord.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu määrad

  (1) Osalustasu määrad kehtestatakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast arvestusperioodile (1. jaanuar – 31. detsember) eelnenud eelarveaastal järgmiselt:
  1) Sillamäe Lasteaias Pääsupesa 5% ühe lapse kohta kuus (ujulata);
  2) Sillamäe Lasteaias Rukkilill, Sillamäe Lasteaias Jaaniussike, Sillamäe Lasteaias Päikseke ja Sillamäe Lasteaias Helepunased Purjed 5,6% ühe lapse kohta kuus (ujulaga).

  (2) Osalustasu arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast arvestatakse 75% lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ning sotsiaalmaksu ja 25% õppevahendite kulude katteks.

§ 3.   Osalustasu maksmise kord

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud summad arvestatakse sõltumata kohal käidud päevade arvust täiskuu eest ja tasutakse Linna Raamatupidamise poolt koostatud ja lasteaia poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu eest 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitatakse lõpparve hiljemalt 31. maiks.

  (3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab vanem avalduse lasteaia direktorile ja tasub ettemaksuna ühe kuu osalustasu, kui soovitakse kasutada lasteaia kohta suvekuudel.

§ 4.   Osalustasu arvestamine ja soodustuse andmine

  (1) Osalustasu arvestatakse täiskuu eest alates lapse lasteaia nimekirja kandmisest kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamiseni.

  (2) Vanem vabastatakse osalustasu maksmisest:
  1) lapse puudumisel lasteaiast vanema puhkuse korral üks kuu kalendriaasta jooksul, kokku ühe kuu vanema poolt kaetava osalustasu suuruses;
  2) lapse pikemaajalise puudumise korral tervislikel põhjustel (alates 30 kalendripäevast) meditsiinilise õiendi esitamisel;
  3) kui ühest perest käib lasteaias kolm või enam last, maksab vanem osalustasu kahe lapse eest.

  (3) Vanem, kelle laps on 1. septembriks kooli ettevalmistava rühma nimekirjas (ühel õppeaastal, v.a nõustamiskomisjoni otsusel koolikohustuse täitmise edasilükkamisel) tasub osalustasust 50%.

  (4) Vanem esitab osalustasu soodustuse saamiseks kirjaliku avalduse lasteaia direktorile.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 20. detsembri 2007. a määrus nr 73 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ (KO 2008, 15, 246).

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json