Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2015, 27

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 17.12.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja kogumismahutitest äraveoga Rakvere valla haldusterritooriumil.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide kohaselt.

 (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) tegelevad reovee kohtkäitlusega ning seoses sellega vajavad ja kasutavad purgimisteenust;
 2) osutavad purgimisteenust.

 (4) Käesolevat eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul peab veeseaduse kohaselt olema heitvee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides toodud tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

 (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
 1) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav kasutusel olnud vesi. Lisaks hõlmab eeskirjas see ka fekaale ja reovee puhastamise käigus tekkivat setet;
 2) hall reovesi - reovesi, mis ei sisalda fekaale;
 3) must reovesi - reovesi, mis sisaldab fekaale;
 4) reovee kohtkäitlus - reovee kogumine, puhastamine ja selle tulemusena tekkiva heitvee immutamine pinnasesse, samuti reoveesette kompostimine kinnistu piires;
 5) reovee kohtkäitlusrajatis - reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast;
 6) reovee bioloogiline puhastamine - orgaanilise aine ja toitainete ärastamine reoveest mikroorganismide abil , mille tulemusel pinnasesse või veekogusse juhitav heitvesi vastab kehtestatud reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise ja keemilise hapnikutarbe ning heljumi osas. Reovee käitlemine immutus- või või filterväljakus pole bioloogiline puhastamine, kuna pole tagatud reovee puhastumine kehtestatud reostusnäitajate piirväärtusteni;
 7) omapuhasti - reoveepuhasti, mille suublaks on pinnas või veekogu ja projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
 8) reovee kogumismahuti - pealt suletav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
 9) purgimisteenus - reovee kohtkäitluserajatisest reovee või -sette eemaldamine ja äravedu fekaaliveokiga ning selle kasutusloaga kanalisatsiooni purglasse väljutamine.

§ 3.  Reovee kohtkäitluse ala

 (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmereovee käitlemiseks selle tekkekoha kinnistu piires väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud alasid.

 (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

§ 4.  Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

 (1) Lubatud on paigaldada ainult sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peab olema lekkekindel ning kaitstud külmumise eest.

 (3) Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele:
 1) reovee kohtkäitlusrajatise mahuteid peab olema võimalik aastaringselt tühjendada ning tuleb tagada fekaaliveoki juurdepääs;
 2) vältida tuleb vihma- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
 3) reovee kohtkäitlusrajatise mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
 4) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.  Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

 (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga.

 (2) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas või puur- ning salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

 (3) Reovee kogumismahuti või septik peab jääma elamust vähemalt 5 m kaugusele.

 (4) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti asendamisel uuega ilma kanalisatsioonitrassi ehitamiseta, tuleb vallavalitsusele esitada tehnosüsteemide muutmiseks ehitusteatis.

 (5) Kogumismahuti paigaldamisel koos kanalisatsioonitrassi ehitamisega tuleb vallavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga.

 (6) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
 1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või rekonstrueerimisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, siis eraldi ehitise teatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega;
 2) kui kogumismahuti paigaldati ilma kanalisatsioonitrassi ehitamiseta ehitusteatise alusel siis kasutusele võtmiseks tuleb esitada kasutusteatis;
 3) kui kogumismahuti paigaldati koos kanalisatsioonitrassi ehitamisega ehitusteatise ja ehitusprojekti alusel siis kasutusele võtmiseks tuleb vallavalitsusele esitada kasutusteatis koos ehitusprojektiga;
 4) Vallavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.  Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

 (1) Eramaja reovee kohtkäitluse viisid sõltuvad asukohast (reoveekogumisala, hajaasustus), põhjavee kaitstuse astmest (kaitsmata, nõrgalt kaitstud, kaitstud), heitvee suublast (pinnas, veekogu), ja käidelda soovitava reovee iseloomust (hall, must).

 (2) Üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalal (Tõrma, Taaravainu ja Tõrremäe külade Rakvere reoveekogumisalal asuvad alad, vt. lisad 1, 2 ja 3) on omapuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Kogumismahuti paigaldamine on lubatud.

 (3) Alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel (Lepna, Arkna, Veltsi ja Lasila, vt lisad 4, 5, 6, ja 7) on lubatud kogumismahutite kasutamine ja vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovee immutamine tingimusel, et on tagatud immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevudest (vähemalt 60 m kaevust).

 (4) Reoveekogumisalata kompaktse asustusega aladel, kus pole võimalik tagada heitvee immutuskoha nõuetekohast kaugust ümbruskonna puur- ja salvkaevudest ja kus on oht puurkaevude vee saastumiseks tuleb kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

 (5) Hajaasustuses omapuhasti asukoha kavandamisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:
 1) esmalt teha kindlaks puhastatud heitveele võimalik suubla, s.o. kas veekogu või pinnas;
 2) bioloogiliselt puhastatud reovett tohib veekogusse (kraav,oja, jõgi jne.) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul;
 3) kui suublaks on pinnas, määrata krundi põhjavee loodusliku reostuskaitstuse aste - kas põhjavesi on kaitsmata, nõrgalt kaitstud või kaitstud. Kaitsmata põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ainult bioloogiliselt puhastatud heitvett kuni 10 m3/ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib immutada kuni 5 m3/ööpäevas mehhaaniliselt puhastatud halli reovett (valamu, saun), vesikäimla reovesi tuleb koguda hermeetilisse kogumismahutisse. Reovee bioloogilise puhastamise korral võib nõrgalt kaitstud põhjaveega alal immutada kuni 10 m3/ööpäevas musta reovett. Kaitstud põhjaveega aladel võib immutada vähemalt mehaaniliselt puhastatud musta reovett kuni 5 m3/ööpäevas;
 4) omapuhasti asukohas ei tohi olla üleujutuse ohtu;
 5) puhastatud reovee pinnasesse immutamise koht peab olema vähemalt 60 m kaugusel lähimast kaevust (arvesse tuleb võtta kõik naabruskonnas asuvad kaevud);
 6) puhasti peab jääma elamust valdavate tuulte suhtes allatuult;
 7) puhasti peab jääma joogiveekaevu(de) ja põhjavee liikumissuuna suhtes allanõlva;
 8) puhasti peab jääma elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik elamust vähemalt 5 m kaugusele;
 9) mõõta omapuhasti väljavalitud kohas kõige sademeterohkel ajal pinnasesse kaevatud augus põhjavee kõrgeim tase maapinnast. Koht on sobilik siis , kui reovee immutussügavuse ja põhjavee kõrgeima taseme vahele jääb aastaringselt üle 1,2 m .

 (6) Omapuhasti rajamiseks tuleb koostada ehituskrundi maapinna kõrgusandmetega geodeetiline alusplaan vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt.

 (7) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud majandustegevuse registri vastavat registreeringut omava isiku (ettevõtja äriseadustiku tähenduses) poolt.

 (8) Omapuhasti rajamiseks tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatis koos ehitusprojektiga.

 (9) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb esitada vallavalitsusele kasutusloa taotlus koos ehitusprojektiga.

§ 7.  Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab kinnistuomanik või selleks volitatud esindaja.

 (2) Omapuhastit tuleb hooldada vastavalt puhasti ekspluatatsioonieeskirjale.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit äraveetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat, et keskkonnainspektori või vallavalitsuse volitatud kontrollija nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

§ 8.  Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
 1) reovee kohtkäitlusrajatise mahutid tuleb enne likvideerimist tühjendada ning tühjendusjärgselt puhtaks pesta käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
 3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga.

 (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks tuleb vallavalitsusele pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

 (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigus tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
 1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
 2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale.

 (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
 1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
 2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.  Reovee kohtkäitlusrajatise mahutite tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise mahutite tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi purgija) peab omama registreeringut äriregistris.

 (2) Purgija peab teenuse osutamisel purgimisloa saamiseks sõlmima lepingu vastava veeettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

 (3) Purgimisteenuse osutaja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt teenuse osutamise kohta dokumendi (kviitungi), kus on kirjas teenuse lühikirjeldus, teisaldatav kogus ja kuupäev.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda Rakvere valla haldusterritooriumil purgimisteenust osutavatelt ettevõtjatelt infot purgimisteenuse kasutajate kohta.

 (5) Rakvere valla territooriumil kogutud reovett on lubatud purgida üksnes Rakvere reoveepuhasti purglasse või mõnda teise spetsiaalsesse purgimiskohta. Reovee mahavalamine või pumpamine loodusesse on keelatud.

 (6) Kuivkäimla oma kinnistule tühjendamise tingimused:
 1) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustuse aladel hilissügisel, kattes haisu vältimiseks kuivkäimla sisu õhukese mullakihiga;
 2) kuivkäimla kompostitud sisu võib väetamiseks kasutada vähemalt aasta pärast komposti valmimist;
 3) kuivkäimla kompostitud sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle korraldab Rakvere vallavalitsus, kaasates vajadusel vastava ala spetsialiste ning eksperte.

 (2) Eeskirja nõuete täitmise eest reovee kohtkäitlusega kinnistul vastutab kinnistuomanik või volitatud esindaja.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ja purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja (purgija).

 (4) Järelevalve teostajal on õigus nõuda kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste tööjooniste esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendavate maksedokumentide esitamist.

 (5) Omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalvajal õigus nõuda kinnistuomanikult omapuhastist väljuva reovee analüüside tegemist.

 (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast rajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest, ning võtma tarvitusele meetmed tekkinud reostuse koheseks peatamiseks, kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

 (7) Järelevalvajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus tühistada väljaantud kohtkäitlusrajatise kasutusluba, samuti korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine.

§ 11.  Määrus jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Tõrma küla reoveekogumisala

Lisa 2 Taaravainu küla reoveekogumisala

Lisa 3 Tõrremäe küla reoveekogumisala

Lisa 4 Lepna aleviku reoveekogumisala

Lisa 5 Arkna küla reoveekogumisala

Lisa 6 Veltsi küla reoveekogumisala

Lisa 7 Lasila küla reoveekogumisala