Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 1

Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 28
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse vastavalt haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 68 lõikele 2.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrust nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-des 5, 18, 19, 59 ja 112 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 2.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määrust nr 20/57 „Linnavara eeskiri“ alljärgnevalt:

  (1) asendada §-s 25 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi Linnamajandusamet)” vastavas käändes;

  (2) asendada §-des 30, 35, 54, 55, 61, 71, 72, 73, 76 ja 7 sõnad „Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Linnamajandusamet ” vastavas käändes.

§ 3.   Muuta Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määrust nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-des 10, 48, 70 ja 71 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 4.   Muuta Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määrusega nr 80/39 „„Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas“ kinnitamise kohta“ kinnitatud „Peremeheta ehitise hõivamise korda Narva linnas“ alljärgnevalt:

  asendada punktides 8, 9 ja 11 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 5.   Muuta Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrust nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-s 11 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 6.   Muuta Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määrusega nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise korra kinnitamine“ kinnitatud „Pärandi vastuvõtmise korda“ alljärgnevalt:

  asendada punktides 1.3, 4.1., 5.1. ja 5.2 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 7.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrust nr 9 „Aiandusühistutele rahaliste toetuse väljamaksmise kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-i 3 lõikes 3 ja §-i 5 lõikes 2 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 8.   Muuta Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määrust nr 19 „Narva linnavara registri pidamise kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-s 6 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 9.   Muuta Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrust nr 18 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-i 3 lõikes 2 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 10.   Muuta Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määrust nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ alljärgnevalt:

  asendada § 3 lõikes 2 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 11.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määruse nr 18 „Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks“ § 7 ja sõnastada see järgmiselt:

§ 7. Maksuhaldur
(1) Maksuhaldur on „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi ka Linnamajandusamet või maksuhaldur).
(2) Maksuhalduri volitused on Linnamajandusameti järgmistel ametiisikutel:
1) direktor;
2) Linnamajandusameti kommunaal-ja ehitusosakonna juhataja;
3) Linnamajandusameti heakorra vanemspetsialist.“

§ 12.   Muuta Narva Linnavolikogu 17.05.2012 nr määrust nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ alljärgnevalt:

  asendada §-des 73 ja 74 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 13.   Muuta Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrust nr 11 „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“ alljärgnevalt:

  asendada §-s 5 sõnad „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 14.   Muuta Narva Linnavolikogu 30.11.2006 määrus nr 48 „Narva Linna ehitusmääruse kinnitamine“ alljärgnevalt:

  asendada § 23 lõikes 5 ja §-i 25 lõikes 5 sõnad „Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet“.

§ 15.   Muuta Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määrus nr 29 „Narva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus“ alljärgnevalt:

  asendada § 4 lõikes 1 ja § 19 lõikes 2 sõnad „Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Linnamajandusamet“ vastavas käändes.

§ 16.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.04.2006 määrus nr 14 „Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord“ alljärgnevalt:

  asendada § 8 lõikes 1 sõnad „Narva Linnavalitsuse linnavara- ja majandusametiga“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti“

§ 17.   Muuta Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrus nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ §-i 4 punktis 2 ja 3 ning sõnastada see järgmiselt:
„2) avaldusel peab olema kirjalik kinnitus selle kohta, et reklaamikandja, millele paigaldatakse reklaam, on kooskõlastatud:
2.1. juhul, kui välireklaam paigaldatakse mälestisele, mälestise kaitsevööndisse või miljööväärtuslikule alale, on vajalik Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse vaneminspektori kooskõlastus;
2.2. juhul, kui välireklaam paigaldatakse teele või tee kaitsevööndisse, on vajalik Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kommunaal- ja ehitusosakonna liikluskorralduse vanemspetsialisti kooskõlastus;
3) ravimi- ja tervishoiuteenuste reklaami paigaldamise kooskõlastab reklaami andja Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiameti linnaarstiga.“

§ 18.   Määrus jõustub alates 01.01.2017.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json