Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 2

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  1) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:
alla 251 õpilase – 885 kuni 1 160 eurot;
251–600 õpilast – 1 105 kuni 1 310 eurot;
601–800 õpilast – 1 185 kuni 1 495,00 eurot;
üle 800 õpilase – 1 279 kuni 1 610,00 eurot“.

  2) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt rühmade arvust:
alla 8 rühma – 944,00 eurot;
8–11 rühma – 1 003,00 eurot;
üle 11 rühma – 1 068,00 eurot“.

  3) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(2) Huvikooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt laste arvust:
alla 201 õpilase – 1 136,00 eurot;
201–400 õpilast – 1 217,00 eurot;
401–700 õpilast – 1 264,00 eurot;
üle 700 õpilase – 1 345,00 eurot“.

  4) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Pedagoogidele kehtestatakse kuutöötasu määr, võttes arvesse nende vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku:
noorempedagoog – 641,00 eurot;
pedagoog – 685,00 eurot;
vanempedagoog – 803,00 eurot;
pedagoog-metoodik – 980,00 eurot“.

  5) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Üldhariduskooli tugispetsialistidele ja õpiabirühma õpetajatele ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajatele kehtib kuutöötasu määr 958,00 eurot“.

  6) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(2) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 toodud keskeriharidusega juhi kuutöötasu määr ja käesoleva korra paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 4 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi kuutöötasu määr on 6,5% võrra madalam sõltuvalt õpilaste samast arvust kõrgharidusega juhi kuutöötasu määrast ja sama ametijärku omavate kõrgharidusega pedagoogi kuutöötasu määrast. Kuutöötasu määra ümardatakse lähima ülemise täisarvuni“.

  7) Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavatel ja pedagoogilistel ametikohtadel töötavatel isikutel on kuutöötasu alammäär 500,00 eurot.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2017. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json