Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine

Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 4

  Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 15.12.2016 nr 31
  jõustumine 01.01.2017

  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, § 38 lõikele 1 Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Narva linna 2017. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Narva linna 2017. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.

  § 5.   Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 6.   Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

  § 7.   Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.

  § 8.   Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.

  § 9.   Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

  § 10.   Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

  § 11.   Lubada Linnavalitsusel kasutada 2017.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2017.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2017.a. eelarve muutmisel.

  § 12.   Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.

  § 13.   Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste mittejaotatud vahendite jaotamisest, sh tööjõukuludeks ja toitlustamise kuludeks (2017.a IV. kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest 2017.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Narva Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

  § 14.   Lubada Linnavalitsusel pärandvaralt sihtotstarbeliste laekumiste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse.

  § 15.   Juhul kui jooksva aasta eelarves laenude arvelt planeeritud tegevused ületavad olemasolevaid laenuvahendeid (nii sõlmitud kui ka sõlmitavate laenulepingute alusel), Narva Linnavalitsusel on lubatud kasutada tagasilaekunud sildfinantseerimist eelarves planeeritud tegevuste sildfinantseerimiseks.

  § 16.   Narva Linnavalitsusel kinnitada linna ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis, juhindudes kehtivatest õigusaktidest.

  § 17.   Määrus jõustub 01.01.2017.a.

  Aleksandr Jefimov
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Narva linna 2017.aasta koondeelarve

  Lisa 2 Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

  Lisa 3 Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve

  Lisa 4 Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

  /otsingu_soovitused.json