Teksti suurus:

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 42

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Vastu võetud 21.12.2016 nr 106

Lääne-Nigula Vallavolikogu 28. oktoober 2015 otsuse nr 52 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamine“, Kullamaa Vallavolikogu 18. detsember 2015 otsuse nr 25 „Seisukoha võtmine Lääne-Nigula Vallavolikogu 28.10.2015 otsuse „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamine“ kohta, Martna Vallavolikogu 27. november 2015 otsuse nr 78 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“, Noarootsi Vallavolikogu 22. detsember 2015 otsuse nr 70 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ ja Nõva Vallavolikogu 20. november 2015 otsuse nr 23 „Nõustumine läbirääkimiste alustamisega haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle Lääne-Nigula Vallavolikoguga“ alusel on Kullamaa vald, Lääne-Nigula vald, Martna vald, Noarootsi vald ja Nõva vald teinud nõutud menetlustoimingud haldusreformi käigus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse moodustamiseks.


Lähtudes läbirääkimiste ning menetlustoimingute tulemustest, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7 ja § 9¹ lõiked 2, 3, 5, 6 ja 7 ning haldusreformi seaduse § 7 lõike 1 Noarootsi Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Kinnitada Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisleping ja selle lisad.
2. Ühinemislepingul on alljärgnevad lisad:
2.1 Lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
2.2 Lisa 2 Lääne-Nigula valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
2.3 Lisa 3 Osavalla põhimääruse projekt;
2.4 Lisa 4 Lääne-Nigula valla juhtimisstruktuuri projekt;
2.5 Lisa 5 Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu investeeringud;
2.6 Lisa 6 Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
2.7 Lisa 7 Lääne-Nigula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
2.8 Lisa 8 Martna linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
2.9 Lisa 9 Noarootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
2.10 Lisa 10 Nõva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
2.11 Lisa 11 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise tulemuste kohta.
3. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Lääne-Nigula vald.
4. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Noarootsi valla veebilehel.
5. Ühinemisleping avaldada Riigi Teatajas.
6. Noarootsi Vallavalitsusel edastada kümne päeva jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest arvates Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud otsused ning andmed Lääne maavanemale.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik sai otsusest teada või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Noarootsi Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Käesoleva otsuse peale võib kaebeõigusega isik esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule (Tallinn Pärnu mnt 7) halduskohtumenetluse seadustiku § 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Margus Laidmets
vallavolikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Lääne-Nigula valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Osavalla põhimääruse projekt

Lisa 4 Lääne-Nigula valla juhtimisstruktuuri projekt

Lisa 5 Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu investeeringud

Lisa 6 Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Lääne-Nigula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Martna linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9 Noarootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 10 Nõva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 11 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise tulemuste kohta

/otsingu_soovitused.json