Teksti suurus:

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 57

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 60

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõige 9 punktide 5 ja 6 ning § 9¹ lõigete 2, 3, 5, 6 ja 7 alusel

1. Kinnitada Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping ja selle lisad.

2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Jõgeva valla veebilehel.

3. Ühinemisleping lisadeta avaldada Riigi Teatajas.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Jõgeva Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule (Kalevi tn 1, Tartu linn, 51010) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Lääne
Volikogu esimees

Lisa Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping