Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Kareda Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 61

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 111

Järva-Jaani Vallavolikogu tegi 28.01.2016 otsusega nr 2 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku esitamine" ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi ja Roosna-Alliku Vallavolikogudele eesmärgiga moodustada ühinemise tulemusena uus kohaliku omavalitsuse üksus. Albu Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 7, Koigi Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 10, Kareda Vallavolikogu 16.02.2016 otsusega nr 15, Imavere Vallavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 8, Ambla Vallavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 17 ja Koeru Vallavolikogu 24.03.2016 otsusega nr 12 vastasid esitatud ettepanekule positiivselt ja nõustusid osalema ühinemisläbirääkimistel. Toimunud ühinemisläbirääkimiste tulemusena on koostatud ühinemislepingu projekt koos lisadega, mille üheaegne avalikustamine toimus ajavahemikul 3.10 - 24.10.2016. Kareda Vallavalitsusele esitati neliteist ettepanekut seitsmeteistkümnelt isikult. Avalikustamise käigus esitatud ja volikogudes arvestatud ettepanekud vaadati läbi ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 22.11.2016 koosolekul ning korrigeeritud ühinemislepingu projekt koos lisadega esitati volikogudele kinnitamiseks.
Koeru Vallavolikogu 16. detsembril 2016 otsusega nr 55 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine“ lõpetas Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla vallavolikoguga peetavad läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada ühinevatest omavalitsustest uus Järva vald, halduskeskusega Järva-Jaani alevis ning kaaludes edaspidi ühinemisläbirääkimiste alustamist maakonnakeskuse Paide ja/või Väike-Maarja – Rakke suunal.
Arvesse võttes eeltoodut, ühinevate kohalike omavalitsuste vahelisi ühinemisläbirääkimiste tulemusi ja saavutatud kokkuleppeid, samuti tulenevalt Koeru Vallavolikogu 16.12.2016 otsusest nr 55 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine“ ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõigete 6 ja 7 alusel,


Kareda Vallavolikogu otsustab:


1. Kinnitada Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla ühinemisleping (lisatud) koos järgmiste lisadega:
1.1 Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
1.2 Lisa 2. Ühineva valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
1.3 Lisa 3. Investeeringute kava;
1.4 Lisa 4. Valla juhtimismudeli skeem;
1.5 Lisa 5. Ühinevate valdade 2015. majandusaasta auditeeritud aruanded:
1.5.1 Albu valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.5.2 Ambla valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.5.3 Imavere valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.5.4 Järva-Jaani valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.5.5 Kareda valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.5.6 Koigi valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.6 Lisa 6. ÕIEND Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning volikogudes läbivaatamise tulemuste kohta.


2. Kareda Vallavalitsusel edastada ühinemisleping koos lisadega 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest Järva maavanemale.


3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Kareda valla veebilehel, ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.


4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Kareda Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Janno Nau
volikogu esimees

Lisa Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla ühinemisleping

Lisa 1  Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 Ühineva valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Investeeringute kava

Lisa 4 Valla juhtimismudeli skeem

Lisa 1.5.1 Albu valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 1.5.2 Ambla valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 1.5.3 Imavere valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 1.5.4 Järva-Jaani valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 1.5.5 Kareda valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 1.5.6 Koigi valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 6 ÕIEND Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning volikogudes läbivaatamise tulemuste kohta

/otsingu_soovitused.json