Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2017, 2

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 14.12.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruse eesmärk on reguleerida Jõgeva Vallavolikogu esimehe, vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmist ning lähetuskulude hüvitamist.

§ 2.   Teenistuslähetusse saatmine

  (1) Teenistuslähetusse saatmise otsustab:
  1) volikogu esimees enda ja volikogu liikme teenistuslähetuse korral;
  2) vallavanem enda ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetuse korral.

  (2) Teenistuslähetuse vajaduse tekkimisel peab volikogu ja valitsuse liige sellest otsustajale teatama vähemalt kaks tööpäeva enne planeeritava lähetuse algust koos informatsiooniga lähetuse eeldatavatest kuludest.

  (3) Kui lähetatav soovib lähetuskulude avanssi, tuleb esitada avaldus vähemalt viis tööpäeva enne planeeritava lähetuse algust.

  (4) Välislähetuse vajaduse tekkimisel informeerib volikogu esimees volikogu liikmeid ja vallavanem vallavalitsust.

§ 3.   Teenistuslähetuse vormistamine

  (1) Vajadusel (lähetuse rahastaja nõudmisel või muudel põhjustel) vormistatakse teenistuslähetus käskkirjaga.

  (2) Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja ülesanne ning kui makstakse päevaraha või avanssi, siis nende suurus.

§ 4.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetuskulude hüvitamiseks esitab lähetatu lähetuskulude aruande koos kuludokumentidega hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast lähetusest naasmist.

  (2) Aruande kinnitab:
  1) volikogu esimees enda ja volikogu liikme teenistuslähetuse korral;
  2) vallavanem enda ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetuse korral.

  (3) Välislähetuses viibinud peavad esitama teenistuslähetusse saatjale viie tööpäeva jooksul pärast lähetusest naasmist aruande, milles näidatakse lähetusel osaletud olulised kohtumised, seal käsitletud teemad, konkreetsed tulemused, hinnang tulemuslikkusele ning ettepanekud.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Torma Vallavolikogu 15. oktoobri 2013. a määrus nr 98 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“.
  2) Jõgeva Linnavolikogu 27. juuni 2013. a määrus nr 18 „Linnavolikogu ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json