SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2017, 30

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 44 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja teenuse osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupp on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) järgselt Viljandi linnas alaliselt elavad täisealised isikud, kellel on tekkinud võlgnevused ning kes vajavad nõustamist võlgadega seotud probleemide lahendamiseks.

  (2) Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) aitab teenust korraldada ka isikule, kes elab Viljandi linnas, kuid on registrijärgselt teise kohaliku omavalitsuse üksusesse registreeritud ja kes vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tingimustele. Teenuse korraldamine toimub kooskõlastatult isiku registrijärgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Teenuse osutamine võib olla korraldatud ka mõne koostööpartneri või projekti kaudu.

§ 5.   Teenuse taotlemine, määramine ja tasumine

  (1) Teenuse rahastamise taotlemiseks tuleb esitada linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohane avaldus.

  (2) Sotsiaalameti spetsialist selgitab välja teenuse vajaduse ja suunab isiku vastavale teenusele. Sotsiaalameti spetsialistil on õigus taotluse juurde nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Otsuse teenuse rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta teeb linnavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Sotsiaalkomisjon võib isikule määrata omaosaluse teenuse saamisel.

  (4) Teenuse rahastamisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotleja ei ole sotsiaalametit viivitamata teavitanud teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  3) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  4) taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  5) taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis sotsiaalkomisjoni arvamusel ei anna alust toetuse määramiseks.

  (5) Teenuse rahastamise korral lepib sotsiaalameti spetsialist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teenuse osutajaga kokku teenuse mahu ja maksumuse. Teenuse eest tasub linnavalitsus vastavalt teenuse osutaja poolt esitatud arvetele.

  (6) Kui isik või tema lähedased rahastavad teenust kogu ulatuses ise, võib isik teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json