SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Turvakoduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2017, 31

Turvakoduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 33 lg 1 ja lg 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud kuni 18-aastastele isikutele (edaspidi teenust vajav isik) turvakoduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk on tagada teenust vajavale isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

  (2) Ajutise eluaseme tagamisena mõistetakse käesolevas määruses voodikoha, isikliku hügieeni võimaluse, pesupesemise ja toidu tagamist.

  (3) Turvalise keskkonna tagamisena mõistetakse käesolevas määruses vastavalt teenust vajava isiku eale järelevalve ja hooldamise tagamist.

  (4) Esmase abi tagamisena mõistetakse käesolevas määruses vastavalt vajadusele kriisiabi, meditsiiniabi ja muu sarnase abi korraldamist.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) ( 1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Viljandi linnas elavad kuni 18-aastased isikud.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) lastekaitsetöötaja otsuse alusel võib teenust osutada teenust vajavale isikule koos tema seadusliku esindajaga.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatakse teenust ka registrijärgselt teises kohaliku omavalitsuse üksuses elavale teenust vajavale kuni 18-aastasele isikule.

§ 4.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise maht ja kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

§ 5.   Teenuse osutamise koht ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise koht on Viljandi linn.

  (2) Linnavalitsus kehtestab teenuse hinnakirja.

  (3) Linnavalitsus võib lastekaitsetöötaja ettepaneku alusel vabastada teenust vajava isiku seadusliku esindaja arve tasumisest.

  (4) Vältimatu sotsiaalabi korras registrijärgselt teises kohaliku omavalitsuse üksuses elava teenust vajava isiku kohta esitatakse arve tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

§ 6.   Teenuse osutaja kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse osutaja on Viljandi Päevakeskus.

  (2) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab käesoleva korra paragrahvis 7 nimetatud tingimustele.

  (3) Teenuse osutaja on kohustatud teavitama linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti lapse teenusele saabumisest viivitamatult, kui laps ei ole suunatud teenusele linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti otsusel.

§ 7.   Teenuse vahetu osutaja kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, iga konkreetse teenust vajava isiku erivajadustest ning käesolevast korrast.

  (2) Teenust vahetult osutav isik peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustele.

  (3) Teenuse vahetu osutaja vastutab käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmise eest.

§ 8.   Järelevalve teostamine ja arvestuse pidamine

  (1) ( 1) Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab linnavalitsuse sotsiaalamet.

  (2) Teenuse korraldamise ja osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja, kes esitab linnavalitsuse sotsiaalametile vastavasisulisi aruandeid.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas ning seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json