Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Peipsiääre valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 6

Peipsiääre valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 12.12.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Peipsiääre valla põhimääruse § 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamise, vapitaldriku ja tänukirja andmise korda.

§ 2.   Tunnustuse liigid

  (1) Tunnustuse liigid on:
  1) aukodanikuks nimetamine;
  2) valla vapitaldrikuga tunnustamine;
  3) volikogu esimehe tänukirjaga tunnustamine;
  4) vallavanema tänukirjaga tunnustamine.

  (2) Tunnustuse kujunduse kinnitab vallavalitsus.

  (3) Arvestust väljaantud tunnustuste üle peab vallasekretär.

§ 3.   Peipsiääre valla aukodanik

  (1) Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamine on Peipsiääre valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku tiitliga kaasneb raamitud tunnuskiri ja teenetemärk, mida antakse üksikisikule Peipsiääre vallale osutatud eriliste teenete eest.

  (2) Aukodaniku tiitel antakse üldreeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel.

  (3) Aukodaniku tiitli annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (4) Aukodaniku tiitli kätteandmist valmistab ette ja korraldab vallavalitsus.

  (5) Igal aastal võib välja anda kuni kolm aukodaniku tiitlit.

  (6) Ettepanekuid aukodanikuks nimetamise kohta on õigus esitada vallavalitsusel, selle allasutustel, volikogu komisjonidel, kõigil valla elanikel ning valla territooriumil tegutsevatel ettevõtetel, ühendustel ja organisatsioonidel.

  (7) Ettepanekud tuleb esitada läbi vallakantselei volikogu eestseisusele hiljemalt 15. jaanuariks.

  (8) Ettepanekus peavad olema ära märgitud järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, elu- või asukoht, tegevusala);
  2) aukodanikuks esitatava andmed (ees- ja perekonnanimi, elukoht, tegevusala, varasemad autasud, töökoht);
  3) vallale osutatud teenete kirjeldus;
  4) aukodanikuks kandideerimise nõusolek.

  (9) Volikogu eestseisus teeb esitatud ettepanekute alusel volikogule taotluse aukodaniku nimetamiseks.

  (10) Aukodanikuks nimetamise otsustab volikogu.

  (11) Sobiva kandidaadi puudumisel võib volikogu aukodaniku nimetuse jätta välja andmata.

  (12) Volikogu otsusega võib aukodaniku nimetuse tühistada, kui aunimetuse kandja on sooritanud ebaväärika teo, millega ta on kahjustanud valla mainet.

§ 4.   Vapitaldrik

  (1) Vapitaldrik on keraamiline taldrik, mille põhjal on Peipsiääre valla vapp ning äärel “Peipsiääre vald”.

  (2) Vapitaldriku andmise (kellele, millal, milliste teenete eest) otsustab vallavalitsus.

  (3) Igal aastal võib välja anda kuni kolm vapitaldrikut.

§ 5.   Tänukirjad

  (1) Volikogu esimehe tänukirja andmise (kellele, millal, milliste teenete eest) otsustab volikogu esimees.

  (2) Vallavanema tänukirja andmise (kellele, millal, milliste teenete eest) otsustab vallavanem.

  (3) Tänukiri antakse kas raamitult või ilma.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Lähtudes eelmärgitust ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks:
  1) Alatskivi Vallavolikogu 05.03.1997 määrus nr 53 „Alatskivi valla aumärgid“ statuudi muutmine;
  2) Pala Vallavolikogu 06.02.2007 määrus nr 2 „Pala valla aukodaniku ja Aasta Tegija nimetamine“;
  3) Kallaste Linnavolikogu 27.06.2016 määrus nr 12 „Kallaste linna tunnustuste avaldamise kord“;
  4) Vara Vallavolikogu 31.01.2006 määrus nr 5 „Vara valla tunnustuse avaldamise korra kinnitamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json