Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine“ ja Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 9

Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine“ ja Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 17
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 28.06.2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine” muutmine

  Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruses nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine” tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise aluste määramise delegeerimine;
  2) määruse § 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
§ 1. Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kehtestab ja muudab kooskõlas riigi õigusaktidega linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi koos nimetatud asutus vastavas käändes) töötasustamise alused.”.

§ 2.   Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend” muutmine

  Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruses nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend” tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend;
  2) määruse § 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
§ 1. Määruse reguleerimisala ja eesmärk
(1) Määrus reguleerib Keila Linnavalitsuse (asutusena) (edaspidi linnavalitsus) struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistujate palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.
(2) Palgajuhendi eesmärk on tagada teenistujate selgus:
1) millistest komponentidest nende palk või töötasu koosneb;
2) milline on nende osakaal kogupalgast;
3) kuidas ja mille alusel nende palk või töötasu kujuneb.
(3) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppeimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist."
  3) määruse § 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) määruse § 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  5) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keila Linnavolikogu 28.06.2016 määrus nr 16 „Keila linna üldhariduskoolide õpetajate töötasustamise alused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa 3  Keila Linnavalitsuse plagajuhend

/otsingu_soovitused.json