Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haljala valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 34

Haljala valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 20.11.2018 nr 50
RT IV, 24.11.2018, 6
jõustumine 27.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2018RT IV, 28.12.2018, 2331.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Haljala valla tunnustusavalduste liigid, nende kirjeldused ning andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Tunnustusavaldused

  (1) Haljala valla tunnustusavalduste liigid on:
  1) Haljala valla aukodanik;
  2) elutööpreemia;
  3) Haljala valla aasta tegu;
  4) valla tänukiri.

  (2) Haljala valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise tänuavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (3) Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud füüsilisele isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju ning aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Haljala valla arengut ja mainet.

  (4) Tunnustusavalduse Haljala valla aasta tegu andmisega jagatakse valla poolset tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, milles kandidaat on kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

  (5) Valla tänukiri on tänuavaldus isikule kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.

§ 3.   Tunnustusavalduste andmiseks avalduse esitamine

  (1) Kõik ettepanekud tunnustusavalduse andmiseks esitatakse vallavalitsusele.

  (2) Tunnustusele esitatavate avalduste esitamise tähtajad on:
  1) Haljala valla aukodanik, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu avalduste esitamise tähtaeg on iga-aastaselt 15. detsember (kui 15. detsember langeb nädalavahetusele loetakse avalduse esitamise ajaks tähtajale järgnev tööpäev);
  2) avaldusi tänukirjadega tunnustamiseks võetakse vastu aastaringselt, kuid avaldus tuleb esitada hiljemalt 15 tööpäeva enne soovitud tunnustuse üleandmist.

  (3) Avalduses esitatakse teenete kirjeldus ning füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht. Juriidilise isiku korral esitatakse isiku täpne nimi, esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed. Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.

  (4) Vallavalitsus korraldab enne otsuse tegemist nominentide andmete täpsustamise ja loa küsimise isiku avalikuks esitlemiseks.

§ 4.   Tunnustusavalduste andmise otsustamine ja üleandmine

  (1) Esitatud ettepanekud vaatab läbi 5-liikmeline komisjon, mille moodustab vallavanem koostöös vallavolikogu esimehega ja mille koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

[RT IV, 28.12.2018, 23 - jõust. 31.12.2018]

  (2) Haljala valla tunnustusavalduste andmise otsustab volikogu komisjoni ettepanekul. Põhjendatud juhul võib volikogu jätta tunnustused määramata.
[RT IV, 28.12.2018, 23 - jõust. 31.12.2018]

  (3) Tunnustusavaldustega Haljala valla aukodanik, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu, kaasneb valla tänukiri, valla suur vapimärk ja rahaline preemia, mille suuruse otsustab vallavalitsus.

  (4) Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta teo auhind antakse üle Haljala valla aastapäevale või Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

  (5) Valla tänukirjale kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem ning tänukirjaga võib kaasneda kingitus või rahaline preemia. Rahalise preemia suuruse otsustab vallavalitsus koos tänukirja andmise otsustusega.

  (6) Auhinna saanud isikute nimed kantakse valla auraamatusse ja avaldatakse valla lehes ja alaliselt valla veebilehel.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json