Teksti suurus:

Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 39

Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 65

22.12.2016 kinnitasid Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsus kiitis Halinga, Tootsi, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemise teel uue valla moodustamise heaks ning võttis 18.01.2017 vastu määruse nr 9 „Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõikele 1 viiakse seaduses sätestatud juhtudel haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia avatud menetluse läbi ka muudel juhtudel.
HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühinemislepingu menetlemise põhimõtted.
Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
ETHS § 91 lõige 5 näeb ette, et ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus.
Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 7 avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt see koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.
Haldusreformi seaduse § 16 lõige 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lõige 6 näevad ette, et ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 36 “Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine“ tegevuskava punkt 6.13.1. näeb ette raamatukogude struktuuri muutmise.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 ja vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni ettepanekute alusel.

1. Muuta Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu punkte 7.13.3 ja 7.13.4 ning sõnastada need järgnevalt:
„7.13.3. Kultuuriasutused: Vändra Kultuurimaja, Vihtra Külakeskus, Suurejõe Rahvamaja, Pärnjõe Rahvamaja, Võidula Rahvamaja, Kaisma Rahvamaja, Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus ning Pärnu-Jaagupi Rahvamaja.
7.13.4. Raamatukogud võib reorganiseerida üheks raamatukoguks nii, et senised raamatukogud jäävad raamatukogu struktuuriüksustena haruraamatukogudeks säilitades nende senised põhiülesanded.“.

2. Otsusele on lisatud seletuskiri (lisa 1) ja õiend (lisa 2), milles on näidatud volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited, muudatuste saabumise kuupäev, esitaja ning kultuuri- ja spordikomisjonis läbivaatamise tulemus.

3. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel avalikustada otsus Põhja-Pärnumaa valla kodulehel ja esitada otsus avaldamiseks Riigi Teatajale.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

Lisa 1 Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu muutmise otsuse seletuskiri

Lisa 2 Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu muudatuse avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend

/otsingu_soovitused.json