SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Päevahoiuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 44

Päevahoiuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Päevahoiuteenuse (edaspidi teenus) eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturule jõudmiseks/püsimiseks või ajutiseks puhkuseks.

  (2) Määrusega sätestatakse täisealistele isikutele päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord.

  (3) Teenuse taotlemise avalduse, täisealise isiku hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamisvahendi (edaspidi hindamisvahend) ja lepingu vormid kinnitab Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Teenuse saajad

  (1) Päevahoiuteenust on õigus saada täisealisel isikul, kes elab üksi, koos pere ja/või lähedastega ning kellel on hindamisvahendi alusel tuvastatud päevahoiuteenuse vajadus ning kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Kastre vald.

  (2) Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Kastre vallas osutatakse teenust vabade kohtade olemasolul ja kooskõlastatult teenuse taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega vastava lepingu olemasolul.

  (3) Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

  (4) Vallavalitsusel on õigus rahaliste vahendite olemasolu korral põhjendatud juhtudel ja kaalutlusotsuse alusel teha erandeid määrusega kehtestatud teenuste määramise tingimustes. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust korraldab vallavalitsus.

  (2) Teenust osutab vallavalitsuse hallatav Poka Sotsiaalteenuste Keskus.

  (3) Teenust teostavad vastavalt käesolevale korrale, töölepingule, ametijuhendile, hindamisvahendile, kliendiga sõlmitud lepingule ja individuaalsele hooldusplaanile päevahoiuteenuse töötajad (edaspidi tegevusjuhendaja).

§ 4.   Teenuste kirjeldus

  (1) Teenust osutatakse tööpäevadel kuni 11 tundi päevas teenuse osutaja ruumides.

  (2) Teenus sisaldab:
  1) juhendamist ja abistamist igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ning hooldusprotseduuride teostamisel;
  2) toitlustamist;
  3) abistamist söömisel;
  4) puhkamisvõimalust;
  5) aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
  6) ohutuse ja järelevalve kindlustamist klientidele;
  7) teisi toimetulekut toetavaid tegevusi.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja (edaspidi taotleja), eestkostja, lähedane või muu asjast huvitatud isik vallavalitsusele vormikohase avalduse, kus märgitakse järgnevad andmed:
  1) Taotleja isikuandmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed) ja olemasolul kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
  2) Taotleja esindaja või lähedase kontaktandmed;
  3) Perearsti poolt väljastatud tõend somaatiliste haiguste puudumise kohta;
  4) Kirjeldus teenuse vajaduse ja mahu kohta.

  (2) Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Teenuse määramise vajaduse, sageduse ja mahu selgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koostöös tegevusjuhendajaga pärast kirjaliku avalduse laekumist 10 (kümne) tööpäeva jooksul kodukülastuse, hinnates hindamisvahendi alusel taotleja toimetulekuvõimet, kuulates ära taotleja ja tema lähedaste arvamuse.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Teenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus ning teeb selle teenust taotlevale isikule teatavaks hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul avalduse ja nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

  (2) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab taotleja või tema esindaja heaolule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse teenust koheselt ja dokumendid täidetakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse ja teenust vajava isiku või eestkostja vahel kirjalik päevahoiuteenuse osutamise leping (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse isikule osutatavate teenuste sisu ja maht ning poolte õigused ja kohustused.

  (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kestusega kuni 1 aasta. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt aasta võrra, kui lepingu osapool ei ole hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne lepingu tähtaja saabumist teatanud kirjalikult soovist leping lõpetada.

  (3) Lepingu juurde kuuluvad taotleja avaldus, hindamisvahend, teenuse saaja individuaalne hooldusplaan, lepingu lisad ja muud asjakohased dokumendid.

§ 8.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, teavitades sellest teist lepingu osapoolt vähemalt 5 tööpäeva ette. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse lepingupoolte allkirjadega.

  (2) Leping vaadatakse üle lähtuvalt isiku vajaduste muutumisest.

  (3) Leping lõpetatakse päevahoiuteenust vajava isiku või tema eestkostja põhjendatud soovi korral või kui on ära langenud teenuse osutamise vajadus.

  (4) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada:
  1) teenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse või on suunatud teisele sotsiaalteenusele;
  3) kui kliendi käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms).

  (5) Leping lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenus on teenuse saajale tasuta (va toitlustamine).

  (2) Teenuse saaja tasub toitlustamise ja vajadusel hooldus- ja abivahendite eest.

  (3) Toitlustamise hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  Järelevalvet teenuste nõuetekohase osutamise üle teostab sotsiaalosakonna juhataja.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json