Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsiooni ennetamine Loksa linna töökorralduses

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 48

Korruptsiooni ennetamine Loksa linna töökorralduses

Vastu võetud 27.12.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 3 lõike 3 ja § 11 lõike 5 alusel, arvestades Loksa Linnavolikogu 24.04.2014.a määruses nr 6 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ sätestatut.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk tõsta korruptsiooni ennetamise alast teadlikkust ja vältida korruptsiooniohtlikke olukordi Loksa linnas.

  (2) Määrusega sätestatakse meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, samuti ametiisikute määratlemise viisid, ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmise tegevused ja ametiisikute kohustused korruptsiooniohtlike olukordade vältimisel ning kohustuste kinnipidamise kontrolli kord.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid vastavalt korruptsioonivastases seaduses (edaspidi KVS) toodud tähendusele.

§ 2.   Ametiseisundit omavad isikud

  Loksa linnas (edaspidi linn) loetakse KVS-i tähenduses ametiseisundit omavateks isikuteks järgmiseid isikuid:
  1) Loksa Linnavalitsuse (täitevorgani) liikmed;
  2) Loksa Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi linnavalitsus) struktuuris olevad teenistujad, kes kuuluvad juhtivametnike ja ametnike teenistusgruppi;
  3) linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid;
  4) linna valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogu ja juhatuse liikmed;
  5) linnavalitsuse hallatavate asutuste ja linna valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute töötajad, kelle ametiseisund tuleneb nende tegevuse vastavusest KVS-is sätestatud ametiseisundi määratlusele;
  6) ühekordse tegevuse käigus ametiseisundi omandavad isikud, näiteks hankekomisjonide liikmeid ja hangete eest vastutavaid isikuid.

§ 3.   Ametiseisundi määratlemine

  (1) Uue ametikoha loomisel või ametikoha ülesannete muutmisel hindavad ametikoha otsene juht, linnapea ja linnasekretär antud ametikoha suhtes ametiseisundi olemasolu.

  (2) Ühekordsete tegevuste käigus omandavad ametiseisundi teenistujad või kolmandad isikud, kes seda pidevalt ametikohapõhiselt ei ole, kuid kelle ühekordsest ülesandest tulenev tegevus vastab KVS-is sätestatud ametiseisundi määratlusele, näiteks hankekomisjonide liikmed ja hanke eest vastutavad isikud.

  (3) Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja linna valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuse liikmed määratlevad oma töötajad, kellel on või võib teatud ülesannete täitmisel tekkida ametiseisund KVS-i mõistes.

§ 4.   Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmine

  (1) Ametiisiku ametisse nimetamisel või valimisel tutvustab linnasekretär ametiisikule käesolevast korrast, KVS-ist ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi korruptsiooni vältimisel (majanduslike huvide deklareerimine, kõrvaltegevusest teavitamine, otsuste tegemisest taandamine jms) allkirja vastu.

  (2) Ühekordse tegevuse käigus ametiseisundi omandavaid isikuid teavitatakse võimalusel ametiseisundi tekkimisest. Hankekomisjoni liikmeid ja hanke eest vastutavat isikut teavitatakse komisjoni moodustamise korraldusega.

  (3) Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja linna valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuse liikmed teavitavad oma töötajaid ametiseisundi olemasolust ning sellega seotud toimingupiirangutest ja kohustustest.

  (4) Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmiseks korraldab linnavalitsuse personalitöö eest vastutav isik vähemalt iga kahe aasta tagant vastava koolituse kõigile linnas ametiseisundit omavatele isikutele.

  (5) Linnapea kehtestab linna asutustele ühtsed käitumispõhimõtted korruptsiooni ennetamiseks, sh reeglid kingituste vastuvõtmise kohta ning korraldab nende teatavaks tegemise.

§ 5.   Ametiisiku kohustused korruptsiooni vältimisel

  (1) Ametiisik peab jääma kõrvale otsuste tegemisel, milles ametiisiku huvid ja avalikud huvid vastanduvad. Selliste huvide vastandumisel peab ametiisik ennast asja menetlemisest ja otsuse tegemisest või selles osalemisest taandama ning see tuleb kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist dokumenteerida.

  (2) Ametisiku taandamise kohta tehakse märge omavalitsusorgani või juhtorgani koosoleku või istungi protokolli. Hankekomisjoni liikme taandamine fikseeritakse hankekomisjoni vastavas protokollis.

  (3) Kui taandamise fikseerimine käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud viisil ei ole võimalik, siis esitab ametiisik taandamise kohta teate linnapeale. Linnapea esitab enda taandamise kohta teate volikogule. Linna valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja esitab teate taandamise kohta vastava asutuse või ühingu juhatusele. Juhatuse liige esitab teate enda taandamise kohta nõukogule. Teade registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

  (4) Linnavalitsuse teenistujast ametiisik, palgaline linnavalitsuse liige ja hallatava asutuse juht on kohustatud esitama linnapeale kirjaliku teate, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrvaltegevusega. Linnapea esitab volikogule kirjaliku teate, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrvaltegevusega. Linna valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja esitab kõrvaltegevuse teate juhatusele, juhatuse liige esitab kõrvaltegevuse teate nõukogule. Teade registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

  (5) Ametiisik on kohustatud teavitama linnapead kirjalikult, kui ta astub endaga seotud isiku kaudu ärilistesse suhetesse linnavalitsusega. Linnapea teavitab samas olukorras volikogu. Teade registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

  (6) Hallatava asutuse juht on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule kohustatud teavitama linnapead kirjalikult, kui ta astub endaga seotud isiku kaudu ärilistesse suhetesse tema poolt juhitava hallatava asutusega. Hallatava asutuse töötaja, kes on ametiisik, on kohustatud teavitama hallatava asutuse juhti kirjalikult, kui ta astub endaga seotud isiku kaudu ärilistesse suhetesse oma tööandjaks oleva hallatava asutusega. Teade registreeritakse asutuse do kumendiregistris.

  (7) Linna valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse ja äriühingu nõukogu liige on kohustatud teavitama linnapead kirjalikult, kui ta astub endaga seotud isiku kaudu ärilistesse suhetesse tema poolt juhitava äriühingu või sihtasutusega. Linna valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja, kes on ametiisik, on kohustatud teavitama juhatust kirjalikult, kui ta astub endaga seotud isiku kaudu ärilistesse suhetesse oma tööandjaga. Juhatuse liige esitab samas olukorras teate nõukogule. Teade registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

  (8) Igal ametiisikul on õigus ja kohustus iseseisvalt jälgida korruptsiooni ennetamise valdkonnas toimuvaid uuendusi Justiitsministeeriumi hallataval kodulehel www.korruptsioon.ee.

§ 6.   Kohustustest kinnipidamise kontroll

  (1) Linnapea tagab, et vähemalt ühe linnavalitsuse teenistuja ametijuhendi järgseks teenistusülesandeks oleks seotud osapooltega toimunud tehingute analüüsimine.

  (2) Kontrollijaks määratud ametnik kasutab seotud osapoolte kindlakstegemiseks ametiisikute poolt esitatud andmeid, äriregistri andmekogu ja vajadusel muid riiklikke andmekogusid. Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole majanduslike otsuste üle.

  (3) Kontrollija teostab kontrolli vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.

  (4) Kontrollija dokumenteerib kontrolli teostamise, koostades kontrolli kohta aruande, kus fikseeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kontrolli teostamise aeg ja kontrollitav periood;
  2) kontrollitud isikute ametikohad ja nimed;
  3) tuvastatud seotud osapooled ja tuvastamise allikas;
  4) kas on toimunud seotud osapoolega tehingu tegemine ja kui on, siis kas on kinni peetud KVS-is sätestatud nõuetest.

  (5) Kontrollija esitab kontrolli aruande linnapeale ja linnasekretärile. Aruanne registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

  (6) Kui kontrollijaks on määratud teenistuja, kes on ka ise ametiisik, siis linnapea määrab teenistuja, kes teostab kontrollija suhtes seotud osapooltega toimunud tehingute analüüsi, mille tulemused dokumenteeritakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 – 5 sätestatud korras.

  (7) Linna hallatavate asutuste juhid ning valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste ja äriühingute nõukogud on kohustatud tagama nende asutuse nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ja kohustustest kinnipidamise kontrolli ning vajadusel vastavate sisekordade kehtestamise ja nende teatavakstegemise.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json