SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2019, 21

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 18.12.2014 nr 26
RT IV, 30.12.2014, 10
jõustumine 02.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016
09.12.2019RT I, 11.12.2019, 2109.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks: Narva Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“: § 2 punkti 1 lauseosa „ kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud keskmine, raske või sügav puue“; § 4 lõike 1 lauseosa „30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest“.
19.12.2019RT IV, 28.12.2019, 1201.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra ning hooldajatoetuse maksmise korra Narva linnas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldatav on kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn;
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks: Narva Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ § 2 punkti 1 lauseosa „ kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud keskmine, raske või sügav puue“.]
  2) hooldaja on kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik või kohtu poolt määratud eestkostja, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn;
  3) hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ja juhendamiseks söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel;
  4) hooldusvajadus on hooldatava abi, toetuse ja järelvalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

§ 3.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hooldust vajav isik (edaspidi taotleja) esitab Narva linna Sotsiaalabiametile (edaspidi Sotsiaalabiamet) kirjaliku vormikohase taotluse (Lisa 1) hooldaja kandidaadi kirjaliku nõusolekuga hooldajaks määramise kohta, millele lisatakse:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia taotleja isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) hooldaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3) perearsti tõend hooldaja kandidaadi tervise seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus hooldaja kohustuste täitmiseks.

  (2) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab Sotsiaalabiameti vastutav ametnik taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Sotsiaalabiameti vastutav ametnik teeb taotleja kodukülastuse, mille käigus täidetakse hooldusvajaduse hindamise test (Lisa 2). Hindamise testi põhjal selgitatakse välja taotleja hooldusvajadus ja hooldaja kandidaadi võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks.

  (4) Hooldust ei seata taotlejale juhul, kui abivajava isiku toimetulekut on võimalik tagada Narva Linnavalitsuse poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise või muu abi osutamise teel.

§ 4.   Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

  (1) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse Sotsiaalabiameti ettepanekul Narva Linnavalitsuse korraldusega.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks: Narva Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ § 4 lõike 1 lauseosa „30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest“.]

  (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused.

  (3) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
  1) hooldatavale määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (5) Üks hooldaja võib hooldada kuni kahte hooldatavat.

  (6) Hoolduse kvaliteeti hinnatakse vähemalt üks kord aastas. Hindamise tulemused fikseeritakse kirjalikult. Hindamist korraldab Sotsiaalabiamet.

§ 5.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama Sotsiaalabiametit hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama Sotsiaalabiametit hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 6.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

  (1) Hoolduse seadmine ja hooldajaks määramine lõpetatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega kui:
  1) hooldaja või teovõimeline hooldatav on esitanud avalduse;
  2) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
  3) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  4) hooldatav on paigutatud hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldusteenusele;
  5) hooldatav ja/või hooldaja asub alaliselt elama asumisel teise omavalitsuse/riigi territooriumile;
  6) hooldus korraldatakse edaspidi muul viisil;
  7) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  8) hooldaja või hooldatav on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  9) muul põhjusel hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse alates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude tekkimisest.

§ 7.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust on õigus saada käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud isikul, kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis ja kes hooldab sügava puudega isikut.

  (2) Hooldajatoetust makstakse Narva linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (3) Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

§ 8.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldaja esitab Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse (Lisa 3).

  (2) Sotsiaalabiametil on vajadusel õigus nõuda hooldajalt lisaandmeid või -dokumente, millest hooldajat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist ning teha hooldatava kodukülastuse.

§ 9.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Sotsiaalabiamet teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamisest.

  (2) Hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise motiveeritud otsus tehakse hooldajale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni tähtajalise eestkoste või hoolduse kehtivuse lõppemiseni.

§ 10.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajale iga hooldatava hooldamise eest.

  (2) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja taotluses märgitud arvelduskontole üks kord kalendrikuus jooksva kalendrikuu eest hiljemalt 15-ks kuupäevaks.

  (4) Hooldajatoetuse määr on 50,00 eurot kuus.
[RT IV, 28.12.2019, 12 - jõust. 01.01.2020]

§ 11.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) hooldaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks;
  2) hooldaja või hooldatav on surnud;
  3) muul käesoleva määruse paragrahvis 6 märgitud põhjusel hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks teeb Sotsiaalabiamet motiveeritud otsuse, mis tehakse hooldajale teatavaks viie tööpäeva jooksul. Kui hooldajatoetust on makstud alusetult, määratakse otsuses tähtajaliselt ja summaliselt hooldaja kohustus tagastada alusetult saadud hooldajatoetus.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (4) Kui hooldaja keeldub alusetult saadud hooldajatoetust vabatahtlikult tagastamast, võib Narva Linnavalitsus teha hooldajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Narva Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Kinnitada hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotluse vorm vastavalt lisale 1, hooldusvajaduse hindamise testi vorm vastavalt lisale 2 ja hooldajatoetuse määramiseks taotluse vorm vastavalt lisale 3.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa 1 Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlus

Lisa 2 Hooldusvajaduse hindamise test

Lisa 3 Taotlus hooldajatoetuse määramiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json