HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Huvikoolide ja huvitegevuse õpperühmade suurus ning moodustamise alused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Huvikoolide ja huvitegevuse õpperühmade suurus ning moodustamise alused - sisukord
Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 1

Huvikoolide ja huvitegevuse õpperühmade suurus ning moodustamise alused

Vastu võetud 16.12.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 2, huvikooli seaduse § 9 lõike 5, kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ lisa 2 ja Hiiumaa Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 86 „Haridusvaldkonna küsimuste lahendamise volitus“ punkt 4.1.1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse huvitegevuses ja huvihariduses osalejate õpperühmade suurus ja moodustamise alused:
  1) Hiiumaa valla osavaldade hallatavates huvikoolides Käina huvi- ja kultuurikeskuses, Rudolf Tobiase nimelises Kärdla Muusikakoolis ja Hiiumaa Spordikoolis (edaspidi huvikool);
  2) Hiiumaa valla osavaldade hallatavates kultuuri-, noorte- ja vaba aja keskustes Kärdla Kultuurikeskuses, Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses, Emmaste Vaba Aja Keskuses, Pühalepa Vaba Aja Keskuses, Kärdla Noortekeskuses (edaspidi keskus);
  3) Hiiumaa valla hallatavates koolieelsetes haridusasutuses ja üldhariduskoolides Kärdla Põhikoolis, Käina Koolis, Emmaste Põhikoolis, Lauka Põhikoolis, Palade Põhikoolis, Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis, Käina lasteaias Tirtspõnni, Emmaste lasteaias Naksitrallid, Kõrgessaare lasteaias Vigri, Kärdla lasteaias ja Palade lasteaias (edaspidi haridusasutus).

§ 2.   Õpperühmade suurused

  (1) Käina huvi- ja kultuurikeskuses:
  1) moodustatakse õpperühmad klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest;
  2) muusikaerialal toimub õpe üldjuhul individuaalõppena. Rühmatunnid toimuvad muusikaloo õppeaines, solfedžos ning muudes muusikateoreetilistes ainetes, rühmad moodustatakse arvestusega, et rühma suurus on 4 kuni 10 õppurit;
  3) kunstieriala õpperühmades on 4–12 õppurit;
  4) tantsueriala õpperühmades on 6–16 õppurit;
  5) õppekavavälise tegevusega seotud õpperühmades on 4–16 õppurit;
  6) koosmusitseerimisele suunatud õpperühmades (ansambel, orkestrid, koorid jms) on rühma suurus piiritlemata.

  (2) Rudolf Tobiase nimelises Kärdla Muusikakoolis:
  1) moodustatakse õpperühmad klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest. Üldjuhul antakse õpet individuaaltundidena;
  2) rühmatunnid toimuvad muusikaloo õppeaines, solfedžos ning muudes muusikateoreetilistes ainetes, rühmad moodustatakse arvestusega, et rühma suurus on 4 kuni 10 õppurit;
  3) õppekavavälise tegevusega seotud õpperühmades on 4–15 õppurit;
  4) koosmusitseerimisele suunatud õpperühmades (ansambel, orkestrid, koorid jms) on rühma suurus piiritlemata.

  (3) Hiiumaa Spordikoolis:
  1) arvestatakse õpperühmade moodustamisel õppuri vanust, funktsionaalseid võimeid ja spordimeisterlikkuse taset;
  2) ettevalmistaval astmel on õpperühma suurus ratsutamisel 6–12, purjetamises 8–16 ja kõigil muudel aladel 10–20 õppurit;
  3) treeningastmel on õpperühma suurus ratsutamisel 4–8, purjetamises 6–12 ja kõigil muudel aladel 8–16 õppurit.

  (4) Kui huvikooli õpperühma suurus ei vasta kehtestatud nõuetele, on huvikooli direktoril õigus kooskõlastatult osakonnaga õpperühm ümber korraldada.

  (5) Huvikooli õpperühma ümberkorraldamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (6) Keskuste ja haridusasutuste õpperühmad moodustatakse huviringide kaupa lähtuvalt õpilaste vanusest, huvidest ja tasemest. Õpperühmad moodustatakse arvestusega, et rühma suurus on 6–16 õpilast. Koosmusitseerimisele suunatud õpperühmades (ansambel, orkestrid, koorid jms) on rühma suurus piiritlemata.

  (7) Huvikooli, keskuse ja haridusasutuse juhil on õigus teha valitsusele ettepanekuid huvikooli õpperühmade suuruse muutmiseks.

  (8) Õpperühm, kus osalevad ainult erivajadusega õppurid, võib olla väiksem käesolevas määruses kehtestatud miinimumist.

§ 3.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Huvikooli põhitegevusega seotud õpperühmade moodustamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikooli õppekavad.

  (2) Huvikooli, keskuse ja haridusasutuse õppekavavälise tegevuse ja huviringi õpperühma moodustamise aluseks on osavallavanema ja Hiiumaa vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga kooskõlastatud (edaspidi osakond) ning asutuse juhi käskkirjaga kinnitatud tegevuse kirjeldus, mis sisaldab muu hulgas õppe eesmärke ja -sisu.

  (3) Õpperühma arvamise aluseks on õppuri seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus Hiiumaa valla hariduse registris https://hiiumaa.huviregister.ee/. Erandkorras on võimalik esitada avaldus paberkandjal, sellisel juhul korraldab andmete sisestamise osakond.

  (4) Õpperühmad avalikustatakse Hiiumaa valla hariduse registris https://hiiumaa.huviregister.ee/.

  (5) Õpperühmade moodustamise ja kooseisu kinnitab huvikooli, keskuse ja haridusasutuse juht iga õppeaasta algul oma käskkirjaga.

  (6) Keskuse ja huvikooli avatud noorsootöötegevustesse on oodatud iga noor, kes järgib keskuse ja huvikooli kodukorda.

§ 4.   Rakendussätted

  Määruses sätestatut ei rakendata enne määruse jõustumist moodustatud õpperühmade osas.

Hergo Tasuja
vallavanema asendaja

Annika Grauberg
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json