SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 2

Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“

Vastu võetud 16.12.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3 alusel.

§ 1.   Mõisted

  1) Integreeritud hoolekandeteenus – hoolekandeteenus, mille peamine komponent on koduteenus, lisakomponendid on päevahoiuteenus, intervallhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus ja kogukonnateenus.
  1) Integreeritud hoolekandeteenus – hoolekandeteenus, mille peamine komponent on koduteenus, lisakomponendid on päevahoiuteenus, intervallhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus ja kogukonnateenus.
  2) Koduteenus - täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.
  3) Päevahoiuteenus - ajutiselt väljaspool kodu osutatav päevane üldhooldusteenus.
  4) Intervallhooldusteenus - ajutiselt väljaspool kodu osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus.
  5) Tugiisikuteenus - isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga tema igapäevases elukeskkonnas.
  6) Isikliku abistaja teenus - täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi.
  7) Kogukonnateenus – mittetulundusühenduse poolt kogukonna liikmete heaolule ja kogukonna arengule suunatud teenus või koostöökokkuleppe alusel omavalitsuse poolt mittetulundusühendusele korraldada antud avalik teenus, mida osutatakse vabatahtlikkuse või kehtestatud hinnakirja alusel
  8) Hooldustöötaja - teenuse vahetu osutaja, vastava kutsealase ettevalmistusega täisealine isik, kes osutab ise vahetult koduteenust ning kas pakub ise kliendi jaoks vajalike teiste teenuste komponente või seob kliendi teiste kliendi jaoks vajalike teenustega sh isikliku abistaja teenus, päevahoiuteenus, intervallhoiuteenus, tugiisikuteenus, muud teenused nt kogukonnateenused jne.
Juhul kui isikul on mitu abistajat, siis hooldustöötaja korraldab nendevahelise koostöö seostades erinevad teenused, kasutades sealjuures juhtumikorralduse meetodeid.
Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise ja vara.
Hooldustöötaja lähtub teenuse osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja tööjuhendist, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse osutaja töökorralduse reeglitest, teenuste osutamise lepingust ja hoolduskavast/tegevuskavast ning otsese juhi seadusjärgsetest korraldustest.
  9) Teenuse taotleja - isik, kes soovib saada integreeritud hoolekandeteenust.
  10) Teenuse saaja - isik, kes saab integreeritud hoolekandeteenust.
  11) Teenuse osutaja – Teenust osutab Haapsalu sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja) projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ raames.

§ 2.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgruppi kuuluvad täisealised isikud, kes vajavad terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt püsivalt või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja elukvaliteedi säilitamisel kõrvalabi nii kodustes tingimustes kui väljaspool kodu ning kelle hooldusvajadus hõlmab erinevate sotsiaalteenuste komponente.

  (2) Teenust on õigus saada Haapsalu linna elanike registrisse kantud täisealistel isikutel.

§ 3.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on vastavalt kliendi vajadustele integreerida koduteenusega isikliku abistaja-, päevahoiu-, tugiisiku- ja intervallhoiuteenuse ja muude isiku jaoks vajalike sotsiaalteenuste komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks.

§ 4.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja sotsiaalmajale suulise või kirjaliku taotluse.

  (2) Vajadusel võib sotsiaalmaja nõuda täiendavaid dokumente.

  (3) Teenuse määramise algatab sotsiaaltöötaja, kes hindab hindamisinstrumendi abil (Lisa 1) taotletava teenuse vajadust.

  (4) Sotsiaaltöötaja esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentidega ja omapoolse ettepanekuga Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile (edaspidi sotsiaalkomisjon).

  (5) Sotsiaalkomisjon otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (6) Teenusele suunamise otsustab sotsiaalkomisjon.

  (7) Sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat arusaadaval viisil teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse kinnitamise päevast.

  (8) Kui hindamise käigusteenuse taotleja teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöötaja taotlejale toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

  (9) Kui teenuse taotleja on võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teda teenuse osutamise alustamisel suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast. Kui teenuse taotleja ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teenuse taotleja õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast, tema seaduslikku esindajat.

  (10) Kliendile koostatakse hoolduskava (Lisa 2), mis sisaldab mitme teenuse komponente, sh teenuse osutamise sagedus, koht, maht ja periood. Hoolduskava alusel sõlmib sotsiaalmaja kliendiga lepingu.

§ 5.   Teenuse maht

  (1) Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks sotsiaaltöötaja poolt hindamisinstrumendi abil, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest.

  (2) Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel teenusesaaja terviseseisundi või elukeskkonna muutuse tõttu tuleb läbi viia korduv hindamine vastavalt §-s 4 sätestatule.

§ 6.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenuse osutamist finantseeritakse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ ja sotsiaalmaja eelarveliste vahendite arvelt.

  (2) Integreeritud hoolekandeteenuseid osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.

§ 7.   Teenuse arvestus, järelevalve ja tagasisidesüsteem

  (1) Teenuse osutamist korraldab ja osutatud teenuse üle peab arvestust sotsiaalmaja.

  (2) Klient teeb koostööd hooldustöötajaga, sotsiaaltöötajaga ja teiste teenuse osutaja töötajatega.

  (3) Klient teeb ettepanekuid teenusepakkujale osutatud teenuste suhtes.

  (4) Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse käesolevast teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast.

  (5) Teenuste osutamise üle teostab järelevalvet Sotsiaalkindlustusamet.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval alates Riigi Teatajas avaldamisest.

  (2) Määrus kehtib kuni 31.12.2021.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa 1 Hindamisinstrument

Lisa 2 Hoolduskava

/otsingu_soovitused.json