Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2021, 6

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel, arvestades § 49 punktis 41 sätestatut.

§ 1. Türi Vallavalitsuse põhimääruse muutmine
Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määrust nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (RT IV, 03.06.2021, 17) (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:
1) määruse 3. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse sõnastatakse järgmiselt „Ametiasutuse juhid“;
2) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmiselt:
„§ 141. Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani palgalised liikmed
(1) Ametiasutuse struktuuriüksusi juhivad vallavanema antud volituse piires Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani palgalised liikmed.
(2) Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani palgalised liikmed nimetab täitevorgani koosseisu kinnitamisel ametisse Türi Vallavolikogu.
(3) Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani palgaliste liikmete õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja nende suhtes ei rakendata avaliku teenistuse seaduse sätteid.
(4) Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani palgaliste liikmete ülesanded ja pädevuse ametiasutuse struktuuriüksuste juhtimisel ning ametiasutuse pädevusse kuuluvate ülesannete koordineerimisel ja juhendamisel määrab vallavanem käskkirjaga.“;
3) määruse §-d 15 ja 21 1 tunnistatakse kehtetuks;
4) määruse § 18 lõike 2 punkti 3 muudetakse sõnastust järgmiselt: “täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab vahetule juhile nende täitmise takistustest;”;
5) määruse § 18 lõike 2 punkti 8 muudetakse sõnastust järgmiselt: “teeb vahetule juhile ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töö- ning palgakorralduse kohta;”;
6) määruse § 19 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt: “Juhtivametnike vahetu juht on vallavanem või palgaline vallavalitsuse liige.”;
7) määruse § 19 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt: “Juhtivametnike vahetu juht ja täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks vastava ametniku ametijuhendiga.”.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Maarja Brause
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json