Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2021, 8

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2021 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 3 lg-te 1 ja 2, § 4 lg 1 p 6 ja § 5 p 6 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruses nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) avariitöö – tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine;“;


  2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksukohustuslane on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine, v.a käesoleva määruse §-s 4 märgitud juhtudel.“;


  3) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksusumma arvutab maksuhaldur üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla või selle osa tegeliku sulgemise tundide, suletud ala suuruse ja §-is 6 kehtestatud vastava maksumäära alusel.“;


  4) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maks tasutakse maksuteatel näidatud pangakontole 30 päeva jooksul alates maksuteate kättetoimetamisest.“;


  5) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksuhalduri volitused on transpordiameti järgmistel ametiisikutel:

1) ameti juhataja;

2) ameti juhataja asetäitja;

3) liiklusosakonna juhataja;

4) jurist;

5) liiklusosakonna peaspetsialist;

6) liiklusosakonna vanemspetsialist;

7) liiklusosakonna spetsialist.“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json