Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järva valla noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2022, 22

Järva valla noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Vastu võetud 22.12.2022 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri andmetel Järva vallas elavate 7.-19. aastaste noorte omaalgatusprojektide (edaspidi projekt) toetamise kord, mille eesmärgiks on kasvatada noortes ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust ning osalust valla arengus.

  (2) Määrusega sätestatakse projektide toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja saamise tingimused ning aruandluse ja järelevalve kord.

  (3) Projektide toetamist korraldab Järva Valla Noorsootöökeskus (edaspidi noorsootöökeskus) koostöös Järva valla noortevolikoguga (edaspidi noortevolikogu).

  (4) Projektide toetuse kogusumma määratakse valla eelarvega noorsootöökeskuse eelarvesse. Toetuse iga-aastane kogusumma on vähemalt 5000 eurot.

  (5) Projekti abikõlbulik periood on eelarveaasta, s.o 1. jaanuar kuni 31. detsember.

§ 2.   Projekti mentor

  (1) Igal projektil peab olema mentor. Mentor on täisealine isik, kes vastab lastekaitseseaduse §is 20 esitatud nõuetele, kellel on noortega töötamise kogemus ning kes on saanud enne mentorina tegutsemise algust noorsootöökeskuse poolt vajaliku juhendamise.

  (2) Mentori tegevus on vabatahtlik ja ei kuulu tasustamisele.

  (3) Mentor võib olla kas projektitoetuse taotleja poolt või koostöös noorsootöökeskusega valitud isik.

  (4) Mentori ülesandeks on toetada ja nõustada noori projekti koostamisel ja elluviimisel, sealhulgas eelarve piires püsimises.

§ 3.   Toetatavad tegevused ja toetuse määr

  (1) Projekti toetusega toetatakse noorte korraldatavaid tegevusi ja üritusi, mis toimuvad Järva vallas.

  (2) Toetuse määramisel eelistatakse projekte:
  1) mille sihtgrupiks on Järva valla noored, sealhulgas vähemate võimalustega ja/või erivajadustega noored;
  2) mis on suunatud suuremale arvule noortele;
  3) mis on suunatud noorte märgatud kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas või seotud noorte vabaaja sisustamisega;
  4) mis on innovaatilised ja uudsed.

  (3) Projekti toetusega ei toetata:
  1) klassiekskursioonide, klassiõhtute ja/või koolipidude korraldamist;
  2) huviringide tegevust, milleks on antud toetust Järva valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra või Järva valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise korra alusel;
  3) kulude maksmist töö-, töövõtu- ja käsunduslepingu alusel.

  (4) Toetuse määr on kuni 500 eurot ühe projekti kohta.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Projekti toetust võib taotleda 7.-19. aastane noor või noorte grupp.

  (2) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada noorsootöökeskusele vormikohane taotlus, kuhu on märgitud taotleja(te) nimi ja vanus(ed), taotleja või noortegrupi esindaja e-posti aadress ja telefoninumber, projekti pealkiri, lühitutvustus ja periood, planeeritavad tulemused, planeeritav teavitustegevus, mentori nimi, taotletav summa koos eelarvega. Taotlusele võib lisada projekti tutvustava plakati või video.

  (3) Taotluse esitamise tähtaeg on kuu 5. kuupäev või sellele järgneval tööpäeval. Taotlusi ei saa esitada 5. juuliks, 5. augustiks ja 5. detsembriks.

  (4) Toetuse taotluse vormi kinnitab noorsootöökeskuse juhataja oma käskkirjaga.

§ 5.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Noorsootöökeskus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Sellest teavitatakse kirjalikult taotluse esitajat.

  (3) Kui taotlus on nõuetekohane, edastab noorsootöökeskus taotluse hindamiseks noortevolikogule, kes võtab vastu toetuse eraldamise või mitte eraldamise otsuse. Noortevolikogu lähtub otsuse tegemisel määruse §is 3 sätestatust.

  (4) Noortevolikogu võtab otsuse vastu hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse hindamiseks saamisest. Enne Järva valla eelarve vastuvõtmist laekunud taotluste kohta teeb noortevolikogu otsuse 15 tööpäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

  (5) Noortevolikogul on õigus kutsuda taotleja koos mentoriga oma istungile projekti tutvustama.

§ 6.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetust taotlejale üle ei kanta.

  (2) Projektiga ette nähtud soetusteks tuleb taotlejal koostöös mentoriga võtta arved noorsootöökeskuse nimele. Arvele tuleb märkida projekti nimi ning märksõna „omaalgatusprojekt“.

  (3) Arve kinnitab noorsootöökeskuse juhataja.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab noorsootöökeskusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande, kuhu on märgitud taotleja(te) nimi või nimed, taotleja või noortegrupi esindaja e-posti aadress ja telefoninumber mentori nimi, projekti pealkiri, toetuseks saadud summa, tegelikult kulunud summa, eelarve kasutamine, projekti kokkuvõte ja tulemused, projekti kajastus ning soovi korral edaspidised projektiideed. Aruanne tuleb esitada hiljemalt 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu.

  (2) Toetuse aruande vormi kinnitab noorsootöökeskuse juhataja oma käskkirjaga.

  (3) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib noorsootöökeskus, kellel on õigus küsida selgitusi ning koos noortevolikoguga kontrollida toetatavat tegevust kohapeal.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json