Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Väljaandja:Põlva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2013, 52

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Vastu võetud 09.05.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi sulgemismaks) maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgeja) demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde teostajad puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi üldkasutatav ala) sulgemine.

§ 2.   Maksuperiood ja maksukohustus

  (1) Maksuperiood on sulgemisloal märgitud ajavahemik maa-ala sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maa-ala loetakse piiranguteta taasavatuks, kui sellel on taastatud sulgemisele eelnenud olukord ja liiklemine maa-alal saab toimuda ilma ehitus- ja remonttöödest tulenevate piiranguteta.

  (2) Tänava sulgejal tekib maksukohustus enne tänava sulgemise alghetke.

§ 3.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär diferentseeritakse lähtudes liiklusintensiivsusest tänaval, tee või tänava sulgemisajast ja üldkasutatava ala tüübist.

  (2) Tänava sulgemise maksumäärad on:
  1) intensiivse liiklusega tänaval 100 eurot ööpäevas: Kesk tn, J. Käisi tn, Jaama tn, Võru tn;
  2) teised asfaltkattega tänavad 50 eurot ööpäevas;
  3) kruusakattega tänavad 25 eurot ööpäevas;
  4) kõnniteed intensiivse liiklusega tänavate ääres 20 eurot ööpäevas;
  5) ülejäänud kõnniteed 10 eurot ööpäevas;
  6) parklad, pargid, puhkealad 0,2 eurot/m2 ööpäevas.

  (3) Erinevate tänavate ja teede üheaegsel sulgemisel liidetakse maksumäärad.

  (4) Maksumäära diferentseerimiseks kasutatakse järgmisi koefitsiente vastavast maksumäärast:
  1) ühe sõidusuuna sulgemisel – 0,5;
  2) ainult öisel sulgemisel (23.00-6.00) – 0,2;
  3) sulgemisel puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,4;
  4) ühistranspordi liikluse ümbersuunamise korral – 1,5;
  5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral) – 0,1;
  6) kui sulgemisega kaasneb uue asfaltkatte üleskaevamine ehitusjärgsel garantiiperioodil, välja arvatud avariilised kaevetööd, – 10,0.

§ 4.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksja esitab Põlva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vähemalt kümme tööpäeva enne maksuobjekti planeeritavat sulgemist teede ja tänavate sulgemise avalduse, mis sisaldab:
  1) avalduse esitamise kuupäeva ja andmeid maksumaksja kohta;
  2) liikluseks suletava ala aadressi (asukohta);
  3) sulgemise põhjust;
  4) sulgemise perioodi;
  5) kinnitust, et maksumaksja on tutvunud Põlva linna „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri” tingimustega ja kohustust eeskirjas nimetatud tingimusi täitma;
  6) tänava või tee sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ja telefoninumbrit.

  (2) Maksuhalduri õigusi teostav linnavalitsus koostab maksumäärade alusel maksusumma määramiseks maksuotsuse, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimi ja aadress;
  2) maksuotsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ja ametikoht;
  3) maksuotsuse tegemise kuupäev;
  4) maksuotsuse andmise alus;
  5) maksumaksja nimi/nimetus ja aadress;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  7) arvelduskonto, kuhu maksusumma kantakse;
  8) maksu tasumise tähtaeg;
  9) maksuotsuse vaidlustamise viide.

  (3) Maksusumma määratakse sõltuvalt maksuobjekti asukohast, sulgemise kestusest, maksu-määrast ja maksumäära diferentseerimise koefitsientidest.

  (4) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel, elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 5.   Maksu tasumine

  (1) Maks tasutakse maksuotsuses näidatud arvelduskontole hiljemalt maksuotsuses märgitud tähtpäevaks.

  (2) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub esitatud tagastusnõude alusel maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastusnõue täidetakse kolmekümne päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

  (3) Maksuotsuses määratud tähtpäevast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma pealt arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 6.   Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Maksust on vabastatud:
  1) avariitööde tegijad 24 tunni jooksul sulgemise algusest arvates;
  2) ettevõtted, kes teevad Põlva linna tellimusel või linna eelarvest või eelarvevälistest fondidest finantseeritavaid ehitus- ja remonditöid, samuti ehituse ning remondiga seonduvaid kaeve- ja hooldustöid lepingus sätestatud tähtaegade piires;
  3) Põlva linna poolt korraldatavad üritused nende toimumise ajaks.

  (2) Käesoleva määruses nimetamata juhtudel võib linnavalitsus teha täiendavalt maksusoodustust või anda maksuvabastust:
  1) Euroopa Liidu fondidest rahastatavate ehitustööde puhul;
  2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (3) Maksusoodustuse või -vabastuse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus koos põhjendusega vähemalt kümme tööpäeva enne planeeritava sulgemise algust.

§ 7.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on linnavalitsus, kes rakendab kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (2) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada linnavalitsusele vaie maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 8.   Vastutus

  Vastutus määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seaduse paragrahvidest 1531, 1532 ja 154.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavolikogu 1. veebruari 2001 määrus nr 6 „Põlva linna teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 14. mail.

Koit Jostov
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json