Teksti suurus:

Halinga valla 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2013, 77

Halinga valla 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 23.01.2013 nr 3
jõustumine 01.01.2013

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus“ § 67 lõigete 1, 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Halinga valla 2013. aasta eelarve

  Kinnitada Halinga valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud 2 689 987 eurot, põhitegevuse kulud 2 540 252 eurot, investeerimistegevus 676 119 eurot, finantseerimistegevus 518 384 eurot ja likviidsete varade jääk aasta alguses 99 500 eurot ja likviidsete varade suunamata jääk 91 500 eurot vastavalt määruse lisale nr 1.

§ 2.  Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.  Reservfond

  Reservfondi suuruseks kinnitada 27 000 eurot.

§ 4.  Täiendavate tulude laekumine

  Lubada Halinga Vallavalitsusel võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ja tasandusfondi vahendeid.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Raul Peetson
Volikogu esimees

Lisa 1 Halinga valla 2013. aasta eelarve
23.05.2013 09:48
Veaparandus - Lisatud kaduma läinud rida Koolitoit ja Majanduskulud. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lg 3 ja Halinga Vallavalitsuse 21.05.2013 taotlus nr 19-29/781

Lisa 2 Halinga valla 2013. aasta eelarve seletuskiri