HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Rõngu Lasteaeda „Pihlakobar“ laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2013, 95

Rõngu Lasteaeda „Pihlakobar“ laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 24.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Rõngu Lasteaeda „Pihlakobar“ (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist tuginedes koolieelse lasteasutuse seadusele ja Rõngu Lasteaia „Pihlakobar“ põhimäärusele.

 (2) Laste ümberpaigutamist seoses lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega korraldab Rõngu Vallavalitsus.

 (3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

 (4) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu, vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud lasteaia töökorraldust ja koostöövõimalusi puudutavat teavet.

 (5) Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor vanemale käesolevat korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid nende poolt kaetavatest rahalistest kuludest seoses lasteaia ülalpidamisega.

§ 2.  Lapsele koha taotlemine lasteaeda

 (1) Lasteaeda võetakse vastu Rõngu valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Rõngu vald. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse lasteaeda lapsi vabade kohtade olemasolu korral.

 (2) Lasteaeda koha taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse, millele on kantud andmed lapse sünnitunnistuselt.

 (3) Lasteaia direktor registreerib vanema esitatud kirjaliku avalduse vastuvõtuavalduste registris laekumise järjekorras.

 (4) Koha vabanemisel õppeaasta algusest või õppeaasta jooksul võib järjekorras oleva lapse vanem broneerida koha teiseks tähtajaks, makstes broneeritud aja eest volikogu kehtestatud lapsevanema kaetavat rahalist osa (edaspidi osalustasu).

 (5) Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud selgitab lasteaia direktor välja koha vajaduse lapsele. Kui vanem loobub kohast lasteaias, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

§ 3.  Laste lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda kohataotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise laekumise alusel. Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda. Vabad kohad lasteaias täidetakse järjekorra alusel. Lasteaia direktor teavitab koha vabanemisest avalduse esitanud vanemale nädala jooksul.

 (2) Laps võetakse lasteaeda vastu, kui ta on vähemalt ühe aasta ja seitsme kuu vanune ning lasteaeda tulev laps käib potil, päevasel ajal ei kasuta mähkmeid, sööb iseseisvalt. Mähkmeid kasutatakse ainult õues olles ja lõunauinaku ajal.

 (3) Vanem esitab lapse vastuvõtu korral lasteaeda perearsti väljastatud vormikohase arstitõendi ning informeerib lasteasutust lapse erivajadustest.

 (4) Vabade kohtade olemasolu korral saab lasteaeda lapsi vastu võtta kogu aasta kestel.

 (5) Vanem tasub osalustasu 11 kuud aastas. Vanema poolt kokkuleppe muutmisel (lapse hilisemal lasteaeda toomisel, lapse haigestumisel, koha edasilükkamisel, kohast loobumisel vms) on ta kohustatud tasuma lasteaiale vastava aja eest vanema poolt kaetava rahalise kulu terve kuu lõikes sõltumata kohalkäidud või puudutud päevade arvust.

 (6) Lasteaia direktor tutvustab vanemale käesolevat korda ning lapsevanem allkirjastab dokumendi, milles nõustub käesoleva korra tingimustega.

§ 4.  Rühmade komplekteerimine

  Rühmade komplekteerimise kord uueks õppeaastaks:
 1) lasteaia direktor teatab lapsevanemale 20. juuniks lapse lasteaia nimekirja kandmisest;
 2) lapsevanem teatab lasteaia direktorile 25. juuniks, kui ta soovib loobuda lasteaiakohast. Teatamata jätmisel loeb lasteaia direktor lapse lasteaia nimekirja;
 3) lasteaia direktor komplekteerib rühmad hiljemalt 10. augustiks;
 4) lasteaeda vastuvõetud laste nimekirju koos andmetega peab lasteaia direktor jooksvalt Eesti Hariduse Infosüsteemide (EHIS) registris. Vastuvõetud laste andmed ning uute rühmade sissekanded on kinnitatud hiljemalt 20. augustiks.

§ 5.  Lasteaiast lahkumine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema avaldus.

 (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile vähemalt üks nädal enne lahkumist. Avalduses märgib vanem lapse lasteaiast lahkumise aja.

§ 6.  Laste lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja ja teenuse osutamine lõpetatakse järgmistel
 1) lapse õppima asumisel kooli;
 2) vanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel;
 3) laps on lasteaiast puudunud üle ühe kuu ning lasteasutust ei ole informeeritud;
 4) vanema poolt ühes kuus makstav osalustasu pole laekunud kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist. Osalustasu loetakse laekunuks, kui see on tasutud täielikult;
 5) kui lapsevanem ei tee koostööd pedagoogidega ega järgi õpetajate nõuandeid seoses lapse tõsiste käitumisprobleemidega lasteaias.

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3-5 toodud juhtudel teatab lasteaia direktor sellest vanemale või hooldajale kirjalikult kaks nädalat enne lapse lasteaiast väljaarvamist.

§ 7.  Lapsele koha säilitamine lasteaias

 (1) Lapse laseaiast ajutise väljaarvamise korral kuni kuus kuud vanema või hooldaja soovil või arsti soovitusel, esitab vanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg ning lasteaeda naasmise aeg.

 (2) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu. Direktoril on õigus laps lasteaiast välja arvata, kui säilib võlgnevus kaks kuud pärast maksetähtaega.

 (3) Lapse ajutisel väljaarvamisel lasteaiast kuus kuud ja rohkem ei säilitata lapsele kohta antud rühmas, kui lasteaias on järjekord vastava vanuseastme kohtadele. Rühmast ajutiselt välja arvatud lapse koha saab järjekorras järgmine laps, äraolev laps arvatakse vastava vanuserühma üldisesse järjekorda.

 (4) Lapse väljaarvamisel või lahkumisel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lasteaiast väljaarvamisele järgneva kuuni.

 (5) Kui laps on võetud lasteaias järjekorda, kuid vanem paigutab lapse vahepeal teise lasteaeda või loobub kohast muul põhjusel, siis tuleb vanemal sellest lasteaiale teatada ja esitada kohast loobumise avaldus.

 (6) Kui vanem määratud ajaks last lasteaeda ei too ega teavita ajutise puudumise kasutamisest, arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2013. a.

Priit Pramann
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär