Teksti suurus:

Varstu valla avaliku korra eeskiri

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2014, 43

Varstu valla avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 21.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.

§ 1.  Avaliku korra eeskirja eesmärk

 (1) Avaliku korra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada Varstu valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil avalik kord ja inimeste turvalisus.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil viibivatele või tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2.  Mõisted

 (1) Avalik kord on ühiskonna seisund, milles on tagatud õigusnormide järgimine ning isikute subjektiivsete õiguste ja õigushüvede kaitstus.

 (2) Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on reaalselt üldkasutatav.

 (3) Avalik üritus on avalikus kohas valla territooriumil toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustus-, kultuuri- või kaubandusüritus, võistlus, etendus, vms organiseeritud rahvakogunemine (v.a. avalik koosolek).

§ 3.  Avaliku korra nõuded

 (1) Iga inimese kohus on hoida ning pidada puhtust ja korda, ära hoida iseenda ja võimalusel tõkestada teiste tegevust, mis rikub käesoleva eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid.

 (2) Igasugune tegevus tuleb korraldada nii, et see ei halvendaks elukeskkonda, ei ohustaks kellegi elu, tervist, vara ega häiriks kaasinimeste rahu.

 (3) Lapsevanemate/eestkostjate kohuseks on teostada järelevalvet avalikes kohtades viibivate laste/eestkostetavate üle.

 (4) Kauplemine valla territooriumil on lubatud ainult vallavalitsuse poolt väljastatud kauplemisloa alusel.

 (5) Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
 1) kaasinimeste pahatahtlik tülitamine, lärmamine, kaklemine, ebasündsate või kaaskodanikke solvavate väljendite kasutamine;
 2) pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust ning häirival viisil kerjata;
 3) rikkuda öörahu kella 23.00–6.00-ni (välja arvatud üldrahvalikud üritused, uusaasta- ja jaaniöö);
 4) lõhkuda, rikkuda, määrida või muul viisil kahjustada üldkasutatavat inventari, viitasid, kuulutustahvleid, prügikaste, valgusteid, mälestusmärke, ehitiste fassaadielemente (välisuks, lukk jms), aknaid ja piirdeaedu;
 5) rikkuda, lõhkuda või omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada liiklusmärke, tänavate silte ja majade numbrimärke;
 6) viibida kõrvalistel isikutel territooriumi valdaja loata ettevõtete, asutuste ja eravalduste piiratud territooriumil ja korterelamute pööningul, kilbiruumis, soojussõlmes, keldris;
 7) viibida kõrvalisel isikul varisemisohtlikus kohas, tellingutel;
 8) viibida avaliku ürituse korraldaja poolt piiratud territooriumil ilma korraldaja loata või sellekohase pääsmeta;
 9) siseneda mistahes veesõidukiga suplemispiirkonda;
 10) kasutada kaaskodanikke häirival viisil heliaparatuuri elamus või selle lähedal, ühissõidukis ning muus avalikus kohas;
 11) viibida avalikus kohas joobnuna, tarvitada alkohoolseid jooke või joovastavaid aineid väljaspool selleks ettenähtud kohti;
 12) omandada, omada või tarvitada alla 18-aastasel alaealisel alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
 13) täiskasvanul müüa, osta või anda alla 18-aastasele alaealisele alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
 14) viibida alla 16-aastasel alaealisel ilma vanemata või täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–6.00-ni, 1. juunist 31. augustini kella 24.00–5.00-ni.

§ 4.  Avaliku ürituse korraldamine

 (1) Avaliku ürituse korraldaja (välja arvatud vallavalitsuse poolt määratud valla ürituse korraldaja või hallatav asutus) peab vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse toimumist esitama vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotluse, milles märgib ürituse nimetuse, läbiviimise koha ja liikumismarsruudi, alguse ja lõpu kuupäeva/kellaaja, korraldaja nime ja kontaktandmed ning muu oluliseks peetava info.

 (2) Vajadusel võib vallavalitsus nõuda täiendavate andmete esitamist ning kooskõlastusi.

 (3) Vallavalitsus annab ürituse korraldamiseks loa 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest või jätab loa andmata põhjendades otsust.

 (4) Vallavalitsus võib ürituse läbiviimise peatada või lõpetada, esitades luba taotlenud isikule motiveeritud otsuse avaliku ürituse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta.

 (5) Ürituse korraldaja kohustub ürituse korraldama loas sätestatud tingimustel.

 (6) Kui ürituse korraldamisega kaasneb teede ja tänavate sulgemine/liikluse ümberkorraldamine, taotleb ürituse korraldaja politsei kooskõlastuse ja tee omaniku nõusoleku.

 (7) Avaliku korra ja heakorra eest vastutab ürituse korraldaja.

 (8) Avalikul üritusel kauplemise kord on sätestatud kaubandustegevuse seaduses.

 (9) Lõkke tegemine üritusel peab olema korraldaja poolt eelnevalt kooskõlastatud Päästeametiga.

 (10) Ürituse korraldamise koht peab olema korrastatud 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

§ 5.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Avaliku korra eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 ja teiste seadusandlike aktide sätete alusel.

 (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 6.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Varstu Vallavolikogu 11.06.2002 määruse nr 7 „Avaliku korra, heakorra ja kaevetööde eeskirja kinnitamine“ p 1.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ale Sprenk
Volikogu esimees