KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2014, 45

Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesoleva eeskirja eesmärk on sätestada koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Varstu valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile loomapidajatele, kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirjas reguleeritama küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ja teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada kas ketis, koeraaias, hoones või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Looma pidamisega ei või rikkuda avaliku korra ja heakorra nõudeid ning loom ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda, avaliku korra- ja heakorra eeskirju.

  (4) Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud kui looma kasutatakse hädakaitses- või hädaseisundis olles. Võimalikest ohtudest on loomapidaja kohustatud kaaskodanikke hoiatama.

  (5) Juriidilisest isikust loomapidaja peab määrama looma heaolu eest vastutava isiku.

  (6) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada talle füüsilisi kannatusi ega põhjustada looma hukkumist.

  (7) Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

§ 3.   Loomaga avalikus kohas viibimise nõuded

  (1) Kaaskodanike ja loomade ohutuse tagamiseks tohib koera avalikku kohta viia jalutusrihma otsas ja kurja koera suukorviga või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist.

  (2) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Avalik koht on igasugune territoorium (tänav, tee, park, haljasala, supluskoht või muu puhkeala) ja ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on reaalselt üldkasutatav.

  (3) Üldjuhul on keelatud koera jätmine järelevalveta avalikku kohta. Koera tohib jätta kinni-seotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kuid mitte kauemaks kui pooleks tunniks, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ning koera tervist.

  (4) Looma on keelatud viia üldkasutatavasse kohta, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid.

  (5) Keelatud on ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (6) Keelatud on nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine.

  (7) Keelatud on viibida loomaga rahvakogunemisel või avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist.

§ 4.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning koristama koheselt oma looma väljaheited;
  2) informeerima kurja koera olemasolust, paigaldades territooriumi sissepääsu juurde hoiatussildi ning tagama ametiülesandeid täitva ametiisiku ohutu juurdepääsu territooriumile;
  3) teatama koheselt veterinaararstile inimest või teist looma hammustanud koerast ning metslooma rünnakust oma loomale;
  4) tagama looma vaktsineerimise vastavalt seadusele ja veterinaararsti korraldusele;
  5) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses toitu ja vett;
  6) looma teadmata põhjusel hukkumise korral pöörduma veterinaararsti poole põhjuse väljaselgitamiseks;
  7) varustama koera kaelarihmaga, millel on loomaomaniku nimi ja aadress või muu identifitseerimist võimaldav vahend.

§ 5.   Hulkuvate loomadega seonduv

  (1) Hulkuv loom on omanikuta loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (2) Hulkuva looma toitmine on rangelt keelatud.

  (3) Hulkuvad loomad kuuluvad kinnipüüdmisele ja püüdmist korraldab Varstu Vallavalitsus.

  (4) Järelvalveta, esialgselt omanikuta looma hukkamine ei vabasta loomaomanikku käesoleva eeskirja rikkumise puhul karistusest.

§ 6.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Varstu Vallavolikogu 21.01.2003 määrus nr 1 „Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ale Sprenk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json