Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Varstu valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2014, 46

Varstu valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Varstu valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Varstu valla tiheasustusalal asuvate üksikpuude (edaspidi puu) raie.

 (2) Raie toimub raieloa alusel. Raieluba on vajalik, kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt on üle 5 cm.

 (3) Kord ei laiene eravalduses olevate viljapuude ja metsamaana maakatastrisse kantud maal kasvavate puude kohta.

§ 2.  Raieloa taotlemine ja selle menetlemine

 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maaomanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul.

 (2) Raieloa saamiseks esitatakse Varstu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus raieloa saamiseks, milles peavad olema märgitud järgmised andmed:
 1) taotleja nimi, kontaktandmed;
 2) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul katastriüksuse aadress;
 3) raiutavate puu(de) liik ja arv;
 4) põhjendus puu(de) raieks.

 (3) Raieloale lisatakse katastriüksuse plaan, millele on märgitud raiumisele kuuluvate puude asukoht.

 (4) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
 1) ehitusluba;
 2) korteriühistu üldkoosoleku protokoll või otsus, kui raieõigust taotletakse ühistule kuuluval maa-alal kasvava(te)le puu(de)le.

§ 3.  Raieloa taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus registreerib esitatud taotluse.

 (2) Varstu valla majandusspetsilist kontrollib taotluses esitatud andmeid, selgitab välja raiet piiravad kitsendused või piirangud ja hindab kavandatud raie põhjendatust.

§ 4.  Raieluba

 (1) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja raiejäätmete koristamise tähtaeg. Kõrvaltingimusena võib nõuda raiutavate puude asendamist.

 (2) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

 (3) Raieluba väljastab valla majandusspetsialist.

 (4) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

 (5) Puude raiumine, puidu- ja jäätmete äravedu ning raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

§ 5.  Raieloa väljastamisest keeldumine

 (1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud:
 1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta ehitiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
 2) puu on riikliku või kohaliku kaitse all;
 3) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

 (2) Vallavalitsus teavitab raieloa taotlejat raieloa andmisest keeldumisest ning põhjendab seda kirjalikult.

§ 6.  Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse ja teiste seadusandlike aktide sätete alusel.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Varstu Vallavolikogu 15.12.2004 määrus nr 14 „Varstu valla tiheasutustalal raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamine“.

 (2) Kinnitada raieloa taotluse vorm (lisa 1) ja raieloa vorm (lisa 2).

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ale Sprenk
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2