ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2015, 32

Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 22.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §5 lg 2¹alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

 (1) Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Mõisaküla linna territooriumil.

 (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

 (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovivatele,
liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Mõisaküla linnas.

 (4) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas märgitud tähenduses.

§ 2.  Liitumise alused

 (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

 (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja) taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

 (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

 (4) Kui liitumistingimused ei muutu, ei tule kliendi vahetumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või nende osade välja vahetamisel tasuda liitumistasu.

 (5) Kui klient soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb vee-ettevõtja.

 (6) Kui vee-ettevõtja või liituja või klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul ja seda käsitletakse eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 3.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine

 (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

 (2) Liitumispunkt paigaldatakse avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja liituja omavahelisel kokkuleppel.

 (3) Liitumispunktiks on:
 1) veevärgi peakraan, mis kuulub ühisveevärgi juurde;
 2) kanalisatsioonil vaatluskaev (toru), mis kuulub ühiskanalisatsiooni juurde.

 (4) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub sissevoolul peatorusse, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 4.  Liitumistaotluse esitamine

 (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase liitumistaotluse, mis peab sisaldama:
 1) liituja isikuandmeid,
 2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta, detailplaneeringu koopiat või kokkuvõtet selle olemasolul;
 3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta, ehitusprojekti, ehitusloa või ehituse kasutusloa koopiat selle olemasolul;
 4) andmeid ühisveevärgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
 5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse ja reostusastme kohta;
 6) kinnistu plaani;
 7) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

 (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

§ 5.  Liitumistingimuste seadmine

 (1) Vee-ettevõtja vaatab liitumistaotluse läbi kuni 30 päeva jooksul ning väljastab taotlejale liitumistingimused, sh piiratud ulatuses liitumise tingimused või jätab taotluse rahuldamata.

 (2) Liitumistingimustes märgitakse;
 1) liitumispunktide asukohad;
 2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise tarbimisvõimsused (l/s), kogused, reo- ning sademeveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
 3) lubatud veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
 4) nõuded liitumisprojekti koosseisu kohta;
 5) liitumistingimuste kehtivusaeg;
 6) tehnilised erinõuded.

 (3) Liitumistaotlust ei rahuldata, kui liituda soovija;
 1) veevajadust ei ole võimalik rahuldada ühisveevärgist selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
 2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
 3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

 (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo- ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult, märkides selle põhjused.

§ 6.  Liitumisprojekti koostamine

 (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ehitusprojekti (edaspidi liitumisprojekt) koostamine, sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab toimuma planeerimis- ja ehitusseaduse, Mõisaküla linna ehitusmääruse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt. Liitumisprojekti koostamisel peab arvestama esitatud liitumise tingimustega. Liitumisprojekti tellib liituja ja kooskõlastab vee-ettevõtjaga.

 (2) Liitumisprojekti koosseisus peavad olema vähemalt:
 1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskiri koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguse- ja reostusnäitajatega;
 2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
 3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

 (3) Liituja ning vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul väljastatakse liitujale rajatiste projekteerimise tingimused.

§ 7.  Liitumislepingu sõlmimine

 (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris millest üks tagastatakse liitujale kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist.

 (2) Liitumislepingus märgitakse:
 1) liitumistingimused;
 2) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
 3) liitumistasu maksmise kord;
 4) liitumise tähtaeg;
 5) vajaduse korral muud liitumise kohta esitatavad nõuded.

 (3) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehituseks vajalikest töödest, arvestades riigihangete seadust. Kui riigihanget ei korraldata, on liitujal õigus osaleda ehitaja valikul.

 (4) Kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja § 6 lõigete 1 ja 2 nõuetele, on vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisleping sõlmimata. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt seda kooskõlastamata, märkides kooskõlastamata jätmise põhjused.

§ 8.  Liitumislepingu täitmine

 (1) Liitumislepingu kohaselt tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohaselt liitumistingimustele ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett.

 (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osad. Piiritlusakti koostamise aluseks on teostusjoonis.

 (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses liitumisprojektiga.

 (4) Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida volikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

 (5) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

§ 9.  Liitumislepingu lõpetamine

 (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

 (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda:
 1) juriidilise isiku lõpetamisel, kui juriidilisel isikul ei ole õigusjärglast;
 2) juriidilise isiku pankroti korral;
 3) muudel õigusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

 (3) Liitumislepingu lõpetamise korral katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, arvestades võlaõigusseaduse §-s 655 sätestatust.

3. peatükk LIITUMISTASU MAKSMINE 

§ 10.  Liitumistasu arvutamine

 (1) Liitumistasu peab katma kinnistule teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sealhulgas tuletõrje veega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

 (2) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale.

 (3) Sademeveekanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel võib olla aluseks kinnistute suurus või nende kõvakattega kaetud osa, sh katused, teed ja tänavaosad.

§ 11.  Liitumistasu maksmine

 (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud
tähtaegadel.

 (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
 1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
 2) 50% liitumistasust liitumislepingu kohaste ehitustööde lõpetamise päevaks ja kui tööd kestavad vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule üle 30 kalendripäeva, siis ehitustööde kestuse jooksul.

 (3) Liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja vee-ettevõtjale vastavalt liitumislepingule viivist, kuid see ei või olla suurem kui 0,2% tasumata summalt päevas.

 (4) Liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab vee-ettevõtja liitujale leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 30% liitumistasust.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.  Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad, kuni lepingupooled täidavad liitumislepingus sätestatud kohustusi.

§ 13.  Vaidluste lahendamine

  Eeskirja täitmisel liituja ning vee-ettevõtja vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse nendevaheliste läbirääkimiste teel või pöördutakse lahkarvamuste lahendamiseks Mõisaküla Linnavalitsuse poole või tehakse seda õigusaktidega sätestatud korras.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees