SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 4

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.01.2019 nr 48

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 16 lõike 1, § 89 ja § 133 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Kehtna vallas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks hüvitiste andmine.

  (2) Käesoleva korraga Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) pandud ülesanded võib vallavalitsus delegeerida ametiasutuse sotsiaalala ametnikele ja muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele lepingu alusel.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk, põhimõtted ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalemist ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul.

  (3) Toetuse või teenuse taotlemisel peab isik ise aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele

  (4) Eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt

  (5) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatu tähenduses.

§ 3.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

  (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Abi andmise otsustab vallavavalitsuse sotsiaaltööd tegev ametnik ettepanekul 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist.

  (4) Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse tegemist taotleja poolt taotluses näidatud pangakontole või makstakse välja sularahas.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigustaotleda isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Kehtna vald;

  (2) Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Kehtna vallas, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Kehtna valla haldusterritooriumil, osutatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vältimatut sotsiaalabi.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

§ 5.   Toetuste liigid

  (1) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.

  (2) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) lasteaia toidutoetus;
  2) koolitoidutoetus;
  3) toetus prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks;
  4) toetus retseptiravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks;
  5) toetus haigla visiidi/või voodipäevatasu kompenseerimiseks;
  6) toetus õpilaskodu ja ühiselamu kulude kompenseerimiseks;
  7) toimetulekutoetust sotisaalhoolekande seadusega sätestatud korras;
  8) toetus transpordikulude kompenseerimiseks eriarsti juurde.

  (3) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) matusetoetus;
  2) lapse sünnitoetus;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  4) puudega lapse hooldajatoetus;

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud toetusi makstakse Kehtna Vallavolikogu kehtestatud korras.

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 6.   Sotsiaalteenuste liigid

  Kehtna vallas osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) eluruumi tagamise teenus;
  4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  5) täisealise isiku hooldus;
  6) tugiisikuteenus;
  7) isikliku abistaja teenus;
  8) varjupaigateenus;
  9) turvakoduteenus;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus;
  14) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 7.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  Sotsiaalteenuste osutamise eest võib vallavalitsus kui täitevorgan kehtestada tasu, mis sõltub hindamise tulemusena välja selgitatud teenuse mahust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

§ 8.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenus on kohaliku omavalitsusüksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenust osutatakse Kehtna Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 9.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

  Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isik on puudega isik, vanadus- ja töövõimetuspensionär ning laps koos saatjaga, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse, töökohta või abivahendit väljastavasse asutusse, samuti asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik.

§ 10.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsusele taotluse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab sotsiaaltransporti saama õigustatud isik esitama vallavalitsusele reeglina kümme (10) tööpäeva enne teenuse vajadust taotluse.

  (3) Taotluse võib esitada mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e- postiga- edaspidi tellimus).

  (4) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

  (5) Sotsiaaltööd tegev ametnik otsustab teenuse osutamise vajaduse ja korraldab teenuse osutamise võimalikult kliendi erivajadusi arvestades ning vajadusel kaasates teisi teenuse osutajaid.

  (6) Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestab vallavalitsus kui täitevorgan.

§ 11.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Eluruumi tagamine on sotsiaaleluruumi teenus, mille osutamiseks üürib vallavalitsus isikule sotsiaaleluruumi;

  (3) Sotsiaalkorter või sotsiaalpind (edaspidi sotsiaaleluruum) on sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav munitsipaalomandis olev korter või muu eluruumile esitatavatele nõuetele vastav ruum või elamu.

  (4) Eluruumi tagamise teenust korraldatakse Kehtna Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 12.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Hooldamist hoolekandeasutuses pakutakse eakatele ja/või puudega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse Kehtna Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 13.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega isikule, kes vaimse või füüsilise puude tõttu vajab püsivalt kõrvalabi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning isiku toimetulekut pole võimalik tagada muude täiendavate teenuste ja toetuste osutamisega. Raske või sügava puude määramise otsusest ei tulene vajadus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks.

  (3) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps) ning kellel ei ole rasket ega sügavat puuet. Erandkorras määratakse hooldajaks ülalpidamiskohustusega isik, kelle hooldatava hooldusvajadus on olnud pidev ja ööpäevaringne alates lapseeast ning jätkub täiskasvanuna.

§ 14.   Hoolduse seadmise taotlemine ja hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik kirjaliku vormikohase taotluse. Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaaltööd tegev ametnik viib läbi kodukülastuse ja hooldusvajaduse hindamise, vajadusel konsulteerib hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega. Hindamistulemuse alusel otsustatakse hooldus-ja abivajadus.

  (3) Hooldust ei seata, kui hindamise tulemusel selgub, et isiku tegelik abivajadus kaetakse isikule muul viisil.

§ 15.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  (1) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (2) Tähtajatult määratud puude korral seatakse hooldus tähtajatult.

§ 16.   Hoolduse lõpetamine

  Hooldus lõpetatakse hooldaja või hooldatava avalduse alusel või hoolduse seadmise aluste äralangemisel:
  1) hooldatava paigutamine hoolekandeasutusse;
  2) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldatava või hooldaja surm;
  5) hooldaja suutmatus hooldust korraldada.

§ 17.   Hooldajatoetusemäär ja maksmise kord

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus, mille maksmine määratakse kindlaks vallavalitsuse korraldusega kuni hoolduse lõppemiseni.

  (2) Toetuse arvutamise aluseks on puuetega inimeste Riigikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste määr.

  (3) Ühele täisealise isiku hooldajale määratakse toetust mitte rohkem kui kahe täisealise hooldatava eest.

  (4) Toetus määratakse täisealise isiku hooldajale, kes on töövõimelises eas ja ei saa tööle asuda, järgmistes suurustes:
  1) sügava puudega isiku pideva hooldusvajaduse korral 45 eurot;
  2) raske puudega isiku pideva hooldusvajaduse korral 30 eurot;
  3) sügava puudega isiku osalise hoolduskoormuse korral 30 eurot;
  4) raske puudega isiku osalise hooldusvajaduse korral 20 eurot.

  (5) Toetus määratakse täisealise isiku hooldajale, kes töötab osalise koormusega või kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, järgmistes suurustes:
  1) sügava puudega isiku hooldusvajaduse korral 30 eurot;
  2) raske puudega isiku hooldusvajaduse korral 20 eurot.

  (6) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul

  (7) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 10. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 18.   Toetuse maksmise lõpetamine

  1) Toetuse maksmine lõpetatakse hoolduse lõppemisel või lõpetamisel.
  1) Toetuse maksmine lõpetatakse hoolduse lõppemisel või lõpetamisel.
  2) Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsus 10 päeva jooksul hoolduse lõppemisest, hooldajatoetuse suuruse muutmise asjaoludest ja hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 19.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine koostöös last kasvatava isikuga.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu (k.a haridusasutustes, huvihariduses osalemisel)

  (4) Tugiisikuteenus osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenuse saaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokkulepitud asukohtades.

  (5) Tugiisiku tegevused on:
  1) motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaeluks vajalike toimingute, oskuste ja harjumuste kujundamisel ja säilitamine;
  2) juhendamine ja abistamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel ning probleemolukordade lahendamisel;
  3) abistamine sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel;
  4) vajadusel tugivõrgustiku nõustamine ja tagasiside andmine kliendi taastumise, toimetuleku toetamise ja võimalike teenuse osutamist takistavate tegurite kohta nii kliendile kui lastekaitsetöötajale;
  5) vajadusel seostamine teiste vajalike sotsiaal-tervishoiu-või tööturuteenustega ja juhendamine nende kasutamisel;

  (6) Tugisikuteenuse korraldamisel arvestatakse asjaoluga, et tugisikuteenust võib osutada isik, kes sobib tugiisiku ülesandeid täitma isikuomaduste poolest või kogemuste poolest, saavutab kliendiga vastastikku hea kontakti. Eelistatakse isikuid, kes on läbinud erialase koolituse. Tugiisikuteenus last kasvatavale isikule on korraldatud Kehtna vallas koduteenuse ühe osana.

  (7) Tugiisikul on õigus keelduda kliendiga suhtlemisest, kui klient on alkoholi-või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik, psüühilise haiguse ägedas staadiumis olev, ei tee koostööd tugiisikuga.

  (8) Teenuse osutamiseks teeb vallavalitsus korralduse ning sõlmitakse abivajaja, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel kolmepoolne leping. Lepingusse märgitakse teiste tingimuste kõrval abivajajale suunatud tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

§ 20.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat igapäevaelu tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

  (3) Isikliku abistaja teenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab enda soovi kõrvalabi saada. Avaldusele tuleb lisada puude tuvastamise otsus ja isiku poolt valitud isikliku abistaja kirjalik nõusolek. Isiku soovil abistab vallavalitsus teenuse saajat teenust osutava isiku leidmisel.

  (4) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

  (5) Isikliku abistaja teenus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab teenuse osutaja.

  (7) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse leping, määrates kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 21.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  (1) Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

§ 22.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

§ 23.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

  (3) Võlanõustamisteenust taotlev isik esitab avalduse, milles põhjendab oma vajadust teenust saada.

  (4) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (5) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust isiku seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

§ 24.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest ja isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus üldised juhised ja finantseerimine.

  (4) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuseosutaja.

4. peatükk Vaidemenetlus 

§ 25.   Vaide esitamine

  Vallavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaaltoetuse, sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kehtna Vallavolikogu 17.01.12 määrus nr 44 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“;
  2) Kehtna Vallavolikogu 16.04.14 määrus nr 14 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.
  3) Kehtna Vallavolikogu 20.03.12 määrus nr 50 „Tugiisiku teenuse osutamise kord“.
  4) Kehtna Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 58 „Pikaajaliste töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord“.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruarist 2019.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json