Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 5

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 23.01.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 5 lõike 1, § 14, § 15, § 23- 25, § 27- 29, § 38- 40, § 451- 454 ja § 156 lõigete 31- 33 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord Kehtna vallas.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendeid on õigus kasutada Kehtna vallas elukoha registreerinud raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 3.   Rahastamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendeid võib Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus; transporditeenuse kompenseerimine lapsevanemale kuludokumendi alusel puudega lapse transportimisel vajalikele teenustele;
  3) isikliku abistaja või tugiisikuteenus;
  4) psühholoogi-, logopeedi- ja eripedagoogiteenus ning muud teraapiad;
  5) abi- ja tugivahendite soetamine või rentimine;
  6) liikumispuudega lapse eluruumide kohandamine;
  7) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Teenuse määramine ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse koos lisadega.

  (2) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud teenustele suunamise ja teenuse mahu ning rahastamise (suuruse, ulatuse) kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi vallavalitsuse korraldusega lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (3) Otsus teenuse määramise või määramata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja otsuse tegemiseks vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (4) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 18.05.2016 määrus nr 55 „Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json