Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 9

Põhja-Pärnumaa valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 23.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata erateel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusega alal.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse järgmistel tingimustel:
  1) eratee ühendab elamut avaliku teega;
  2) elamu on rahvastikuregistri andmete kohaselt registreeritud elukohana.

  (2) Tasuta lumetõrjet teostatakse samaaegselt valla teedel toimuva lumetõrje teostamisega.

  (3) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) õuealal;
  2) kui eratee ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;
  3) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi;
  4) kui elamut eluruumina kasutav jäätmevaldaja on ajutiselt vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

  (4) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ja lume laadimist ning äravedu.

§ 3.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee on vähemalt 5 meetri laiuses takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga);
  2) eratee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  3) eratee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata;
  4) eratee laius ja teekurvid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

§ 4.   Tasuta lumetõrje teostamise lõpetamine

  Tasuta lumetõrje teostamine lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et elamut ei kasutata rahvastikuregistri andmetel elukohana;
  2) eratee seisund ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;
  3) elanik on esitanud vastavasisulise avalduse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavolikogu 26.09.2012 määrus nr 16 „Lumetõrje teostamine Halinga vallas“ (RT IV, 28.09.2012, 25);
  2) Vändra Vallavolikogu 19.01.2016 määrus nr 1 „Vändra valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“ (RT IV, 23.01.2016, 19).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json