EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise kord

Vastu võetud 18.01.2018 nr 4
RT IV, 27.01.2018, 56
jõustumine 01.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2019RT IV, 29.01.2019, 701.02.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5, § 10, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, § 5 lg 2 ja reklaamiseaduse § 13 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab reklaamimaksu ja määrus reguleerib reklaami avalikustamist ja selle maksustamist Muhu valla haldusterritooriumil.

  (2) Reklaamimaks on Muhu valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel maksmisele kuuluv kohalik maks (edaspidi maks).

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Reklaam - teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edenemise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) Reklaami avalikustaja - füüsiline või juriidiline isik, kes reklaami avalikult eksponeerib;
  3) Maksumaksja - reklaami avalikustaja;
  4) Maksuobjekt - valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele statsionaarselt või mittestatsionaarselt paigaldatud reklaam, sh kuulutus (edaspidi reklaam), samuti ühissõiduki väliskülgedele paigaldatud reklaam;
  5) Maksudeklaratsioon - vormikohane reklaamimaksu deklaratsioon, mille reklaami avalikustaja esitab maksuhaldurile ja mis on reklaamimaksu arvutamise aluseks;
  6) Reklaami luba - maksuhalduri kinnitus maksudeklaratsioonil;
  7) Maksuhaldur - Muhu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kui ametiasutus;
  8) Reklaamikandja - spetsiaalselt reklaami paigaldamiseks kasutatav konstruktsioon;
  9) Reklaamipind - objekt, mida kasutatakse Muhu valla haldusterritooriumil avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaamipind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  10) Ühissõiduk – Muhu vallas elunevatele füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss või takso;
  11) Maksuperiood- ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse reklaamiseaduses ja teistes reklaami, sealhulgas kuulutuse või liiklusvälise teabevahendi avalikustamist, paigaldamist või mahavõtmist, samuti reklaamimaksu tingimusi ja maksmise korda reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMINE 

§ 3.   Reklaami paigaldamise õigus

  (1) Reklaami avalikustajal on õigus eksponeerida reklaami reklaamikandjal, hoonetel, rajatistel ja ühissõidukitel.

  (2) Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks reklaampinnale või ühissõidukile on vallavalitsusele esitatud käesoleva määrusega kinnitatud vormikohase maksudeklaratsiooni alusel väljastatud reklaami luba.

§ 4.   Reklaamikandja paigaldamine

  (1) Uue reklaamikandja paigaldamiseks esitatakse vallavalitsusele vabas vormis taotlus koos kavandatava konstruktsiooni mõõtmetega, asendiplaaniga ja maaomaniku kooskõlastusega.

  (2) Mõõtmetega üle 4 m² pindalaga ja üle 2,5m kõrge reklaamikandja paigaldamiseks esitatakse vallavalitsusele läbi ehitisregistri vormikohane ehitusteatis koos ehitusprojektiga.

  (3) Reklaamikandja paigaldamise luba väljastatakse vallavalitsuse korralduse alusel 10 päeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

§ 5.   Reklaami luba

  (1) Reklaami loa saamiseks esitab reklaami avalikustaja vähemalt 10 tööpäeva enne reklaami eksponeerimise algust vallavalitsusele vormikohase maksudeklaratsiooni (Lisa 1) millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtudega;
  2) asendiplaan koos asukoha äranäitamisega;
  3) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone ja rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomanike puhul kõigi kaasomanike kooskõlastus;
  4) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
  5) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  6) tee kaitsevööndi omaniku nõusolek.
[RT IV, 29.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (2) Samal reklaamikandjal uue reklaami eksponeerimiseks loa saamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele vormikohase maksudeklaratsiooni (Lisa 1) koos käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisaga.

  (3) Reklaami loa taotlemise kohustus on nii maksustamisele kuuluva reklaami paigaldajal kui maksustamisele mittekuuluva reklaami paigaldajal.

  (4) Maksudeklaratsiooni esitamine ei ole nõutav, kui reklaam on paigaldatud maksuhalduriga sõlmitud lepingu alusel selleks ettenähtud reklaamikandjatele (piilarid, kuulutuste tulbad jms).

  (5) Maksuhaldur väljastab reklaami loa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud maksudeklaratsiooni registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab maksuhaldur sellest reklaami avalikustajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Reklaami loa väljaandmisest võib keelduda:
  1) kavandatud reklaam ei vasta seadustes ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) reklaami avalikustaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja tarbijakrediidi sisuga reklaami korral;
  4) kavandatud reklaam ei sobi valla avalikku ruumi, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad vms) on korrastamata;
  5) puuduvad käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktides 2-5 nimetatud kooskõlastused;
  6) varasemalt on teine reklaami avalikustaja esitanud maksudeklaratsiooni samale asukohale reklaami paigaldamiseks;
  7) reklaami avalikustaja on reklaamimaksu võlglane;
  8) reklaami avalikustaja ei täitnud eelneva reklaami loa kehtivuse ajal tähtaegselt maksuhalduri ettekirjutusi;
  9) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (7) Reklaami loa väljastamisest keeldumine ja reklaami loa tühistamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Reklaami avalikustaja õigused ja kohustused

  (1) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami kooskõlas seaduste ja käesoleva määruse nõuetega;
  2) tagama paigaldatud reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise perioodi jooksul;
  3) maha võtma reklaami ja korrastama kasutusel olnud maa-ala või pinna reklaami loas sätestatud tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval;
  4) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

  (2) Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest maksuhaldurile;
  2) taotleda reklaami loa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase maksudeklaratsiooni vähemalt 3 tööpäeva enne reklaami loa kehtivuse lõppu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lg 1 p 3 nimetatud tähtajaks mahavõtmata reklaam kuulub eemaldamisele reklaami avalikustaja kulul.

3. peatükk REKLAAMIMAKSU RAKENDAMINE 

§ 7.   Maksuobjekt ja reklaamimaksu maksja

  (1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel.

  (2) Reklaamimaksu maksja on reklaami avalikustaja (edaspidi maksumaksja).

  (3) Maksustamisele ei kuulu:
  1) riigi ja omavalitusasutuste reklaam;
  2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) Muhu valla mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam, mille sisuks ei ole äriline tegevus;
  5) kirikute ja koguduste, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-ja heategevuslike ürituste reklaam;
  6) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
  7) teave, mis on statsionaarselt paigaldatud ettevõtja tegutsemiskoha (koht, kus toimub ettevõtja tegevus) sissekäigu juurde ning sisaldab selle ettevõtte nimetust ja/või kaubamärki, ettevõtte nimest ja/või kaubamärgist koosnev teave ettevõtja asukohajärgsel hoonel (hoonetel) ja sõidukil (sõidukitel) või tarbija teavitamiseks paigaldatud teave ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres kuni 2 m kaugusel sissekäigust;
  8) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine” vastav teave;
  9) ehitusobjekti tähistamisel kasutatavad infotahvlid;
  10) vahetult inimeste teostatav reklaam ( kostümeeritult; trükiseid jagades jms).

§ 8.   Maksuperiood ja maksumäär

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse. Minimaalne arvestuslik eksponeerimise aeg on 1 kuu. Kui eksponeerimise aeg on kuni 1 kuu, arvestatakse maks ühe kuu eest; kui eksponeerimise aeg on üle 1 kuu, kuid vähem kui 2 kuud, arvestatakse maks kahe kuu eest jne.

  (2) Muhu vallas kehtestatakse reklaamimaksu määrad asukohast ja reklaami suurusest lähtudes.

  (3) Valda läbiva riigimaantee nr 10 (Risti- Virtsu- Kuivastu- Kuressaare) servast kuni 100 m on maksumäärad reklaampinna m2 eest kuus sõltuvalt reklaampinna suurusest:
  1) kuni 1 m² eest 10 €;
  2) 1,1-4 m² eest 7 €/ m² kohta;
  3) üle 4,1 m² eest 4 €/ m² kohta.

  (4) Mujal valla territooriumil on reklaamimaksu määr kuus sõltuvalt reklaampinna suurusest:
  1) kuni 1 m² eest 7 €;
  2) 1,1 – 4 m² eest 5 €/ m² kohta;
  3) üle 4,1 m² eest 4 €/ m² kohta.

  (5) Maksumäär ühissõidukile paigaldatud reklaami eest ja mittestatsionaarsete reklaamide osas on 15 € ühissõiduki/mittestatsionaarse reklaamkandja kohta kuus.

  (6) Enne reklaami loa väljastamist avaldatud reklaam ja avaldamise tähtaja ületanud reklaam maksustatakse 1,5 kordse maksumääraga.

§ 81.   Maksusoodustused
[RT IV, 29.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (1) Muhu vallas registreeritud ja siin püsivalt tegutseval ettevõttel on madalhooajal (ajavahemikus 01. oktoober kuni 30. aprill) õigus taotleda vallavalitsuselt maksusoodustust 50 % oma tegevuse reklaamimiseks Muhu vallas. Maksusoodustust võib taotleda ühe välireklaami kohta kalendriaastas.

  (2) Maksusoodustuse saamiseks esitatakse vastav taotlus koos reklaamimaksu deklaratsiooniga vallavalitsusele.

  (3) Maksusoodustust ei anta isikule, kes on esitanud maksusoodustuse või -vabastuse taotlemisel valeandmeid või kellel on võlgnevus reklaamimaksu osas.

  (4) Maksusoodustuse andmine vormistatakse igakordselt vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 29.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

§ 9.   Maksusumma arvutamise ja määramise kord

  (1) Maksuhaldur arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma:
  1) reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on kolm (3) kuud või lühem, sh mittestatsionaarse ja ühissõidukil reklaami puhul, kuulub tasumisele kogu perioodi eest ühekorraga.
  2) reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on pikem kui (3) kolm kuud, on võimalik tasuda soovi korral osadena.

  (2) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama sisuga reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

  (3) Omavoliliselt avalikustatud reklaami eest määrab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma vastavalt käesoleva määruse § 8 lõikele 6.

  (4) Maksumaksja tasub reklaamimaksu maksuhalduri poolt esitatud arve alusel ja tingimustel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Järelvalve

  (1) Järelvalvet reklaami paigaldamsie ja reklaamimaksu laekumise üle peab maksuhaldur.

  (2) Omavoliliselt avalikustatud reklaam või reklaam, mille avaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhaldur või tema poolt volitatud esindaja reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise maksuhaldur reklaami avalikustaja kulul.

  (4) Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 11.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksja või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmis või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri haldusakti või toimingu peale vaie maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (3) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 12.   Vastutus

  Määruse rikkumine toob kaasa Eest Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutuse.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist väljastatud reklaami paigalduse load kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Kinnitada maksudeklaratsiooni vorm vastavalt lisale 1.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) Määrus jõustub 01.veebruar 2018. a.

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json