Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 26

Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 23.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 “Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 41 lg 3, § 5 lg 8 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Volituste andmine

 (1) Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel suunata kulusid ümber kinnitatud eelarve kasutus- ja vastutusalas oleva(te) eelarve(te) piires kontoklasside lõikes.

 (2) Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendidis tehtavatele muudatustele.

 (3) Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised ja täiendavad tulud.

§ 3.  Asutuste ja osavalla eelarvete kinnitamine ja lepingute sõlmimine

 (1) Lääne-Nigula Vallavalitsusel kinnitada asutuste ja osavalla eelarved määrates eelarve kasutajad ja vastutajad.

 (2) Lääne-Nigula Vallavalitsusel sõlmida füüsilistest isikust ettevõtjatega, mittetulundus-ühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks.

§ 4.  Kohustuste kooskõlastamine

  Lubada osaühingul Maali Üürimaja võtta laenukohustusi kuni 1,4 miljoni euro ulatuses investeeringu katteks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.a.

Neeme Suur
volikogu esimees

Lisa 1 Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve

Lisa 2 Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json