Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 27

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 23.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Eesmärk

  Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud raha kasutusotstarbe määramisel.

§ 2.  Kaasav eelarve

 (1) Kaasav eelarve on vallaeelarves ettenähtud summa, mida kasutatakse määruses sätestatud korras väljaselgitatud ettepaneku (edaspidi ettepanek) elluviimiseks.

 (2) Ettepanek peab olema Lääne-Nigula vallaga seotud investeeringuobjekt, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal ning ettepanekust ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 (3) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkonnapõhiselt, piirkonna all mõistetakse osavalda või „Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuudis“ sätestatud kogukonnakogu tööpiirkonda.

§ 3.  Kaasava eelarve suurus

 (1) Kaasava eelarve maksimaalne suurus määratakse vallaeelarvega. Kaasava eelarve vahendid jagatakse kõigi piirkondade vahel võrdselt.

 (2) Ühe ettepaneku maksimaalne rahastamise summa kaasava eelarve raames on 5000 eurot.

§ 4.  Ettepanekute esitamine

 (1) Ühe kalendrikuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava ettepaneku väljaselgitamiseks ning määrab tähtaja ettepanekute esitamiseks. Tähtaja pikkus on vähemalt 30 päeva.

 (2) Ettepaneku võib esitada iga vallaelanik.

 (3) Ettepanekus märgitakse:
 1) ettepaneku esitaja ja tema kontaktandmed;
 2) ettepaneku nimetus ja kirjeldus;
 3) võimalusel ettepaneku kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
 4) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku kohta teada anda.

§ 5.  Ettepanekute menetlemine ja vastavaks tunnistamine

 (1) Vallavalitsus edastab kõik ettepanekud piirkonna osavallakogule või olemasolul kogukonnakogule. Osavallakogud või kogukonnakogud vaatavad 2 nädala jooksul ettepanekud läbi ja esitavad vallavalitsusele oma arvamuse ettepanekute vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks. Osavallakogu või kogukonnakogu puudumisel piirkonnas menetleb ettepanekuid vallavalitsus.

 (2) Ettepanekute menetlemisel jäetakse vastavaks tunnistamata ettepanekud, mis ei vasta määruse § 2 - § 4 nõuetele, on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad.

 (3) Sarnaseid ettepanekuid võib liita ja teha ettepaneku täiendamiseks või võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga. Vajadusel võib ettepaneku esitaja kutsuda selgitusi andma.

 (4) Ettepanekud tunnistab vastavaks või jätab vastavaks tunnistamata vallavalitsus, võttes aluseks osavallakogu või kogukonnakogu seisukoha.

 (5) Kõik vastavaks tunnistatud ettepanekud avalikustatakse Lääne-Nigula valla veebilehel.

§ 6.  Hääletuse korraldamine

 (1) Hindamise tulemusena vastavaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse.

 (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Lääne-Nigula vald.

 (3) Hääletusel saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

 (4) Hääletus toimub elektrooniliselt elektroonilises keskkonnas VOLIS.

 (5) Hääletuse kestus on vähemalt 14 kalendripäeva. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse vähemalt 7 kalendripäeva enne hääletust valla veebilehel ja kohalikus ajalehes.

 (6) Hääletamine on salajane.

§ 7.  Ettepanekute elluviimine

 (1) Kaasav eelarve jaotatakse piirkondade kaupa lähtudes eeldusest, et igas piirkonnas saab rahastatud vähemalt üks ettepanek.

 (2) Hääletuse tulemusena reastatakse iga piirkonna ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Kui kaks või enam ettepanekut saab võrdselt hääli, siis otsustatakse rahastamisele kuuluv ettepanek liisuheitmisega. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Ettepanekud viib ellu vallavalitsus või osavallavalitsus, kes sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus.

 (4) Info rahastatud ettepanekute ja nende elluviimise kohta avalikustatakse valla veebilehel.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees