Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tori valla kohaliku tee sõidetavuse tagamisel

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 34

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tori valla kohaliku tee sõidetavuse tagamisel

Vastu võetud 24.01.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Tori valla haldusterritooriumil tegutseva ning hädaolukorra seadusega kohaliku omavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse osutaja (edaspidi ETO), elutähtsa teenuse kirjeldus, ETO ülesanded ning nõuded elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks.

§ 2.   Elutähtsa teenuse osutaja

  Elutähtsa teenuse osutaja ülesandeid kohaliku tee sõidetavuse tagamisel täidab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi kohalikke teid korrashoidev ettevõtja) nende korrashoiutööde osas, mis tulenevad Tori Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) sõlmitud kohalike teede korrashoiu lepingust. Muus osas täidab kohaliku tee sõidetavuse tagamisel elutähtsa teenuse osutaja ülesandeid vallavalitsus.

§ 3.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  (1) Tori vallas on elutähtsaks teenuseks Tori valla haldusterritooriumi tiheasustusalal (linnas ja alevikes) paikneva vallatee ning vallatee toimimiseks vajaliku rajatise hooldamine viisil ja määral, mis tagab vallatee ja teerajatise seisundi vastavuse valdkonna ministri määrusega sätestatud tee seisundinõuetele ning tagab vallateel pideva ohutu liiklemise.

  (2) Lõikes 1 märgitud kohustuse suhtes ei rakendata üldjuhul ministri määrusega sätestatud ajutisi madalamaid seisundinõudeid. Madalamaid seisundinõudeid võib rakendada ainult erandjuhul vallavalitsuse loal raskete ilmaolustike tõttu.

§ 4.   Nõuded elutähtsa teenuse tasemele

  (1) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras, välja arvatud lõikes 2 nimetatud olukorras, tagab elutähtsa teenuse osutaja kohaliku tee sõidetavuse ja ohutu liiklemise ning teedevõrgu toimimise.

  (2) Vedelkütuse varustamise katkestusest tingitud hädaolukorras või muus sarnases olukorras järgib kohalikku teed korrashoidev ettevõtja kohaliku tee sõidetavuse tagamisel hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani (edaspidi riskianalüüs ja plaan).

§ 5.   Nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Vallatee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
  1) tee purunemine;
  2) erakordselt rasked ilmaolud;
  3) vedelkütusega varustamise katkestus;
  4) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

  (2) Vallatee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab ETO tagama vähemalt:
  1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali;
  2) vajalikus koguses ja töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
  3) vajalikud kokkulepped lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks vallatee sõidetavuse taastamiseks.

§ 6.   Elutähtsa teenuse katkestus ja hädaolukord

  (1) Vallatee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on kuni 24 tundi.

  (2) Vallatee sõidetavuse katkestuse korral rakendab ETO kõiki asjakohaseid meetmeid eesmärgiga vallatee sõidetavus võimalikult kiiresti taastada.

  (3) Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord vallatee sõidetavuse tagamisel esineb juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
  2) lõikes 1 nimetatud vallatee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
  3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused vallatee sõidetavuse taastamiseks.

§ 7.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) ETO teavitab vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust vallavalitsuse majandusosakonna juhatajat ning haldusasutuse juhti telefoni ja e-posti teel. Kui kontaktisik ei ole kättesaadav, teavitab ettevõtja Tori valla kriisikomisjoni esimeest või aseesimeest.

  (2) Lõikes 1 käsitletud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) asukoht, kus esineb vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukord või selle oht;
  2) vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lühikirjeldus;
  3) vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lahendamise käik ja kaasatavad osapooled;
  4) vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu hinnanguline kestus.

  (3) Vallavalitsus teavitab avalikkust kohaliku tee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust valla veebilehe kaudu.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json