Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 7

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 16.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Valga Vallavolikogu 25. mai 2018. a otsuse nr 52 „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamise delegeerimine Valga Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi arengukava ja eelarvestrateegia) ning täiendavate arengukavade algatamise, koostamise ja muutmise kord ning Valga vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

  (2) Täiendavad arengukavad on:
  1) piirkondlik arengukava;
  2) valdkondlik arengukava;
  3) hallatava asutuse arengukava.

  (3) Arengukava kohta käivaid mõisteid kasutatakse määruses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses.

  (4) Eelarvestrateegia ja vallast sõltuvate üksuste kohta käivaid mõisteid kasutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse tähenduses.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse eraldi dokumentidena.

  (6) Täiendavaid arengukavasid ei koostata arengukava osana.

  (7) Arengukava ja eelarvestrateegia hõlmavad vallavalitsuse hallatavate asutuste ning vallast sõltuvate üksuste arvandmeid ja arengusuundi.

§ 2.   Arengukava koostamise algatamine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatab Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (2) Piirkondliku arengukava ja valdkonna arengukava koostamise algatab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab vallavalitsus korraldusega, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (edaspidi eelnõu) koostamiseks määrab vallavanem koostamise eest vastutavad isikud.

  (2) Vallavanem moodustab struktuuriüksuste üleselt juhtrühma ja töörühmad ning määrab nende juhid.

  (3) Töörühmad korraldavad huvitatud isikute kaasamise, koostavad hetkeolukorra kirjelduse, seavad valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused eesmärkide elluviimiseks ning esitavad need vallavalitsusele.

  (4) Vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsuse seatud tähtajaks eelarve strateegia koostamiseks vallavalitsusele ülevaate oma majandusolukorrast ning rahandusministri kehtestatud vormil arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise eest vastutavad isikud koostavad käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmete alusel eelnõu ning esitavad selle vallavalitsusele ja vallavolikogu komisjonidele.

  (6) Vallavalitsus esitab eelnõu volikogu komisjonidele tutvumiseks hiljemalt 15. augustil.

  (7) Vallavalitsus suunab eelnõu avalikustamisele ja avalikule arutelule.

  (8) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (9) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne arutelu toimumist.

  (10) Peale avalikku arutelu esitab vallavalitsus eelnõu vallavolikogu istungile vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 4.   Täiendavate arengukavade eelnõude koostamine ja menetlemine

  (1) Piirkondliku arengukava eelnõu koostab vallavalitsus vastavalt vajadusele koostöös piirkondlike kogukondadega.

  (2) Valdkonna arengukava eelnõu koostab vallavalitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostab hallatav asutus koostöös vallavalitsuse struktuuriüksusega.

  (4) Pärast käesoleva määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud otsuse vastuvõtmist määrab vallavanem arengukava koostamise eest vastutava isiku ja moodustab vajadusel juhtrühma ja töörühmad.

  (5) Töörühm:
  1) koostab hetkeolukorra kirjelduse ja seab arengueesmärgid ning tegevused eesmärkide elluviimiseks;
  2) teeb vallavalitsusele ettepanekuid ekspertide kaasamiseks ja uuringute läbiviimiseks;
  3) esitab valminud arengukava projekti vallavalitsusele;
  4) korraldab arengukava eelnõu koostamise käigus huvitatud isikute kaasamise.

  (6) Vallavalitsus suunab piirkondliku ja valdkondliku arengukava eelnõu peale valmimist avalikustamisele.

  (7) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (8) Vallavalitsus korraldab eelnõu avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne arutelu toimumist.

  (9) Vallavalitsus esitab piirkondliku ja valdkondliku arengukava eelnõu peale avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu vallavolikogu istungile kinnitamisele koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

  (10) Vallavalitsus suunab hallatava asutuse arengukava eelnõu peale valmimist avalikustamisele.

  (11) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (12) Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu, kui avaliku väljapaneku ajal esitati eelnõule muudatusettepanekuid.

  (13) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne arutelu toimumist.

  (14) Vallavalitsus teeb otsuse avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute arvestamise kohta.

§ 5.   Arengukava vastuvõtmine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia võtab vastu vallavolikogu määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Piirkondliku arengukava võtab vallavolikogu vastu määrusega.

  (3) Valdkondliku arengukava võtab vallavolikogu vastu määrusega.

  (4) Hallatava asutuse arengukava võtab vallavalitsus vastu määrusega, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Määruse § 3 lõikes 2 nimetatud töörühmad vaatavad arengukava ja eelarvestrateegia üle vähemalt kord aastas ning täpsustavad nelja eelseisva aasta arengusuunad. Arengukavas uuendatakse arvandmed, kaasajastatakse hetkeolukord, vaadatakse üle tegevuskava ning prioriteedid, võetakse välja valmis saanud objektid ja lõppenud tegevused.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmine toimub samadel alustel selle koostamise, menetlemise ja vastuvõtmisega.

  (3) Määruse § 3 lõikes 1 nimetatud töörühmade juhid ning vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele iga aasta 15. märtsiks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest.

  (4) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia uues redaktsioonis.

  (5) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

  (6) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (7) Arengukava ja eelarvestrateegia uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (8) Arengukava ja eelarvestrateegia kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 7.   Täiendavate arengukavade ülevaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Piirkondlik ja valdkondlik arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisega, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitatakse vallavalitsusele informatsioon ülevaatamise tulemuste kohta.

  (3) Juhul kui arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab vallavalitsus ette arengukava muutmisettepanekud. Täiendava arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (4) Piirkondliku arengukava ja valdkondliku arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise ning kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (5) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab asutus informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta struktuuriüksusele.

  (6) Juhul kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab asutus ette arengukava muutmisettepanekud. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (7) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavalitsus määrusega.

  (8) Hallatava asutuse arengukava kehtetuks tunnistamise otsustab vallavalitsus määrusega.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Ühinemislepingus kokkulepitud investeeringud või muud arendustegevused tuleb esitada arengukavas ja eelarvestrateegias.

  (2) Valga Vallavalitsuse 05.09.2018 määrus nr 16 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json