Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valgjärve Rahvaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 48

Valgjärve Rahvaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Valgjärve Rahvaraamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Valgjärve Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Valgjärve Rahvaraamatukogu, inglise keeles Valgjärve Public Library

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu struktuur ja asukoht

  (1) Raamatukogu asub Kanepi vallas, Valgjärve külas. Raamatukogu postiaadress on Valgjärve küla, Kanepi vald, Põlva maakond, postiindeks 63419.

  (2) Raamatukogu on eraldiseisev Kanepi Vallavalitsuse hallatav allasutus.

§ 4.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Aiaste, Hauka, Kooli, Pikajärve, Pikareinu, Puugi ja Valgjärve külad.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

  (2) Raamatukogul on templid teavikute märgistamiseks.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 6.   Raamatukogu tegevuse eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd külakogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teavikute kogumine, säilitamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega, peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja korraldab nende säilitamist;
  2) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud
  3) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  4) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  5) korraldab lugejakoolitust;
  6) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  7) osutab raamatukogu kasutajatele mõistlikus koguses tasuta eriteenuseid (paljundus, väljatrükk, skaneerimine)
  8) korraldab vajalikku majandustegevust;
  9) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

3. peatükk Tegevuse põhimõtted 

§ 8.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
  1) saada oma tööks vajalikku informatsiooni kõikidelt Kanepi valla raamatukogudelt, Kanepi Vallavalitsuselt ja teistelt valla asutustelt;
  2) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
  3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks raamatukogu nimel lepinguid;
  4) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 9.   Eeskirjad ja juhendid

  Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

4. peatükk Juhtimine 

§ 10.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellel on raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 11.   Direktor

  (1) Direktor tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab raamatukogu;
  2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  4) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
  5) esitab raamatukogu arengusuunad valla arengukavasse.
  6) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktori suunab töölähetusse vallavanem käskkirjaga.

§ 12.   Asjaajamise alused

  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 13.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavalitsuse kehtestatud korras ning müügist saadav tulu lisandub raamatukogu eelarvesse.

§ 14.   Finantseerimine, eelarve ja raamatupidamine

  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üks osa, mille võtab vastu ja muudab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu raamatupidamine korraldatakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

§ 15.   Teenistuslik järelevalve ning aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 16.   Raamatukogu kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine, säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (4) Raamatukogu põhiteenuseid on tasuta.

  (5) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (6) Raamatukogu osutab lugejale teabeteenindust võimaldades juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

  (7) Elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 17.   Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valgjärve Vallavolikogu määrus 30.08.2008 nr 5 „Valgjärve raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json