Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 49

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Külavanema statuut

Vastu võetud 16.05.2019 nr 64
RT IV, 24.05.2019, 18
jõustumine 27.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2020RT IV, 29.01.2020, 901.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Hiiumaa valla külavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja kohustusi, volituste perioodi ning kulutuste hüvitamist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Külaelanik statuudi mõttes on vähemalt 16-aastane isik, kes elab Hiiumaa valla külas (edaspidi küla) või omab külas hoonestatud kinnisvara. Elukoha määramise alus on rahvastikuregister ning kinnisvara määramise alus on kinnistusraamat, sama aasta 1. jaanuari seisuga.
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

  (2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavast, küla ja valla arengukavast ja muust õigusaktist. Olukorras, kus tegevus ei ole reguleeritud õigusaktiga, tegutseb külavanem lähtudes heast tavast.

  (3) Külaelanike üldkoosolek (edaspidi koosolek) on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/4 rahvastikuregistrijärgsetest külaelanikest. Kui koosolekul osaleb vähem külaelanikke kutsutakse 14 päeva jooksul § 3 lõike 3 kohaselt kokku uus koosolek, mis on otsustusvõimeline ilma kvoorumita.
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

§ 3.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike koosolekul kandidaadi nõusolekul.

  (2) Külale valitakse üks külavanem. Külaelanike otsusel võib ühist piiri omavate küladele valida ühise külavanema, sellisel juhul valitakse külavanem külade ühisel koosolekul.

  (3) Teade külavanema valimise koosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra kohta avaldatakse vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumise päeva Hiiumaa valla infokanalis (sh valla ajalehes, sotsiaalmeedia, küla teadetetahvel, jt).
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

  (4) Külavanema valimise saab algatada vähemalt viis täisealist külaelanikku.

  (5) Külavanema valivad külaelanikud alates 16-ndast eluaastast koosolekul. Igal külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl, mille saab edasi volitada.
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

  (6) Koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

  (7) Külavanem valitakse salajasel hääletamisel. Külavanem on valitud, kui ta saab häältest rohkem kui pool. Kui kaks või enam enim hääli saanud kandidaati koguvad sama palju hääli, viiakse nende vahel läbi teine hääletusvoor. Kui ka teises voorus ei osutu keegi valituks, loetakse valimine läbikukkunuks ja määratakse uue koosoleku toimumise aeg.

  (8) Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, millele lisatakse koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht allkirjadega. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse osavalla valitsusele 10 päeva jooksul koosoleku toimumise päevast.

  (9) Osavalla vanem kinnitab korraldusega nõuetekohaselt esitatud dokumentide alusel külavanema.

§ 4.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) sõnaõigusega osaleda Hiiumaa Vallavolikogu istungil ning kutsutuna esindada küla Hiiumaa Vallavalitsuses, osavallakogus, komisjoni koosolekul, riigiasutuses ja muus institutsioonis, kus arutatakse ja otsustatakse küla eluolu ja arengut puudutavat küsimust;
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]
  2) kutsuda kokku koosolek ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus Hiiumaa Vallavolikogu, Hiiumaa Vallavalitsuse või muu õigusaktiga;
  3) taotleda küla nimel lähtudes koosolekul vastuvõetud otsusest ja arengukavast rahalisi vahendeid Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetuse eelarvest, struktuurifondist või muust allikast;
  4) saada Hiiumaa Vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  5) teha külaelanikule ning küla territooriumil viibivale isikule märkusi ja juhtida tähelepanu probleemile, mis puudutab heakorda, avalikku korda jne;
  6) määrata endale äraolekul (haiguse jms) asendaja;
  7) astuda külavanema kohalt tagasi, kutsudes eelnevalt kokku koosoleku uue külavanema valimiseks.

§ 5.   Külavanema kohustused ja vastutus

  Külavanem:
  1) korraldab infovahetust osavallavalitsuse, osavallakogu, Hiiumaa Vallavolikogu, Hiiumaa Vallavalitsuse ja külaelanike vahel;
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]
  2) edastab külaelanike ühise soovi ja ettepaneku Hiiumaa Vallavalitsusele ning muule asjakohasele institutsioonile;
  3) edastab külaelanikele Hiiumaa Vallavalitsusest ja mujalt saadud külaelanikke puudutavat informatsiooni;
  4) teavitab osavallakogu või Hiiumaa Vallavalitsust küla probleemist;
[RT IV, 29.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]
  5) korraldab küla arengukava koostamist ja arutelu;
  6) korraldab külas ühistegevusi, toetab külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitab külaelanikke koostööle;
  7) korraldab küla koosoleku protokollimist ja protokolli säilitamist;
  8) on kohaliku kriisikomisjoni kontaktisik ja aitab kuni erialase abi saamiseni korraldada töid õnnetusjuhtumi ja eriolukorra korral;
  9) viib vähemalt kord aastas läbi küla koosoleku ja esitab külaelanikele aruande oma tegevuse kohta;
  10) teeb koostööd mittetulundusühingute, seltside ja seltsingutega oma tegevuse paremaks koordineerimiseks ja külaelu tulemuslikumaks arendamiseks;
  11) annab esimesel võimalusel märku takistustest, mis ei võimalda jätkata külavanema kohustuste täitmist.

§ 6.   Külavanema volitused

  (1) Külavanema volituste kestus on 5 aastat.

  (2) Koosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse koosolekul. Koosolek kutsutakse kokku ja viiakse läbi § 3 kohaselt.

  (3) Külavanema volitused lõpevad:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) tagasikutsumisega;
  3) kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  4) tagasiastumisega;
  5) surmaga.

§ 7.   Külavanema kulu hüvitamine

  Külavanemale võib hüvitada külavanema kohustuste täitmisest tuleneva otsese kulu, mis eelnevalt on kooskõlastatud osavalla valitsusega.

§ 8.   Hiiumaa Vallavalitsuse ja osavalla valitsuse kohustused

  Hiiumaa Vallavalitsus ja osavalla valitsus:
  1) abistab külavanemat tema tegevuseks vajaliku teabe saamisel (riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid, sh valla arengukava, eelarve, asjaajamise kord jne);
  2) edastab külavanemale tema tegevuseks vajalikku informatsiooni;
  3) võimaldab küla puudutava informatsiooni avaldamist valla infokanalis ja kodulehel;
  4) korraldab külavanemate ümarlaudu mitte vähem, kui kord poolaastas.

§ 9.   Määruse rakendamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json