ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 55

Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord

Vastu võetud 11.09.2008 nr 97
RT IV, 15.10.2013, 5
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 801.04.2016
23.01.2020RT IV, 29.01.2020, 4601.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, p 6 ja p 37, elamuseaduse § 8 p 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lg 1 ja § 42 lg 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord (edaspidi kord) sätestab Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise põhimõtted.

  (2) Korras reguleerimata juhtudel juhindutakse võlaõigusseadust, asjaõigusseadusest, elamuseadusest, korteriomandiseadusest ja teistest eluasemesuhteid reguleerivatest õigustloovatest aktidest.

§ 2.   Eluruumi mõiste

  Eluruumid korra mõttes on kõik Tartu linna omandis olevad eluruumid, välja arvatud Tartu linna korraldatava sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks Tartu Linnavalitsuse poolt määratud eluruumid.
[RT IV, 29.01.2020, 46 - jõust. 01.02.2020]

§ 3.   Eluasemekomisjon

  (1) Eluruumide kasutusse andmise ja kasutamisega seotud küsimuste otsustamiseks moodustab linnavalitsus eluasemekomisjoni.

  (2) Eluasemekomisjoni otsus peab vastama haldusaktile esitatavatele nõuetele, sealhulgas olema kaalutletud, põhjendatud, tuginema selle tegemise aluseks olnud tehioludele, õigusaktidele ning sisaldama vaidlustamisviidet. Eluasemekomisjoni otsuseid valmistavad ette linnavarade osakond ja sotsiaal- ja tervishoiuosakond.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Linnavalitsus kinnitab eluasemekomisjoni põhimääruse, milles sätestatakse eluasemekomisjoni moodustamise põhimõtted, pädevus ja töökorraldus.

2. peatükk Eluruumide kasutusse andmine 

1. jagu Üldosa 

§ 4.   Eluruumide kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Tartu linna omandis olev eluruum antakse isiku kasutusse vaid juhul, kui linn täidab sellega seadusest, eelkõige sotsiaalhoolekande seadusest ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusest tulenevat kohustust.

  (2) Eluruum antakse kasutusse kuni viieks aastaks.

  (3) Eluruumi kasutusse saamiseks esitatakse taotlus linnavarade osakonnale. Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus. Kui eluruumi soovitakse kasutusse saada sotsiaalüürilepingu alusel, tuleb sellekohane taotlus esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale käesoleva peatüki 2. jaos sätestatud korras.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Eluruumi kasutusse andmise otsustab eluasemekomisjon.

  (5) Eluruumide kasutusse andmiseks sõlmib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse alusel linnavarade osakond kirjaliku:
  1) sotsiaalüürilepingu, kui eluruum antakse üürile sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikule sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesande täitmiseks;
  2) tasuta kasutamise lepingu juriidilise isikuga, kes sotsiaalteenuse osutamiseks paigutab eluruumi elama sotsiaalteenuseid vajavaid isikuid;
  3) muudel juhtudel eluruumi tavaüürilepingu.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud lepingute vormid kinnitab linnavalitsus.

  (7) Eluruumi allkasutusse andmiseks annab kirjaliku nõusoleku eluasemekomisjon.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud lepingute täitmist korraldavad linnavarade osakond ja sotsiaal- ja tervishoiuosakond.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 5.   Tasu eluruumi kasutamise eest

  (1) Tasuta kasutamise lepingu või sotsiaalüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma ainult eluruumiga seotud kõrvalkulud.

  (2) Tavaüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.

  (3) Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab linnavalitsus.

  (4) Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud linna või kolmandate isikute poolt osutatud teenuste tegelikust maksumusest ning vajalikest kuludest elamu hoolduseks ja remondiks.

§ 6.   Lepingute lõppemine

  (1) Eluruumi kasutamise lepingud lõppevad tähtaja möödumisega. Vähemalt kolm kuud enne lepingu tähtpäeva saadab linnavarade osakond üürnikule sellekohase kirjaliku teate.

  (2) Linnal on õigus lõpetada üürileping ennetähtaegselt seaduses ja käesolevas korras sätestatud alustel. Üürilepingu erakorralise ülesütlemise otsustab eluasemekomisjon.

2. jagu Sotsiaalüürilepingu erisused 

§ 7.   Sotsiaalüürilepingu sõlmimise eeldus

  Eluruumi sotsiaalüürilepingu alusel kasutusse andmise eelduseks on isiku arvele võtmine sotsiaaleluasemeteenuse vajajana korra §-s 8 sätestatud korras.

§ 8.   Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmise taotlemine

  (1) Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmist võib taotleda isik või perekond, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn ja kes:
  1) ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust;
  2) oma materiaalse seisundi tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

  (2) Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus (edaspidi taotlus) elukohajärgse linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale. Taotlusele kirjutavad alla kõik taotlejaga ühist eluruumi taotlevad täisealised perekonnaliikmed või nende seaduslikud esindajad.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Taotlus peab sisaldama arvele võtmise otsustamiseks vajalikke alusandmeid, sh:
  1) taotleja ja taotlejaga ühist eluruumi taotlevate perekonnaliikmete (edaspidi kaastaotlejad) isiku- ja kontaktandmeid;
  2) andmeid taotleja ja tema perekonnaliikmete kohta;
  3) andmeid taotleja ja kaastaotleja(te) seotuse kohta Tartu linnaga;
  4) andmeid taotleja ja kaastaotleja(te) elukoha ja endiste elukohtade kohta, elukohtade vahetamise põhjuseid;
  5) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise põhjuseid;
  6) arvele võtmise taotlemise põhjendust;
  7) vajadusel taotluse seisukohast olulisi andmeid tervisliku seisundi kohta;
  8) teisi linnavalitsuse poolt käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel nõutud andmeid;
  9) andmed taotleja või tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, arvelduskontol olevad rahalised vahendid jms).

  (4) Taotluses peab esitama ja põhjendama minimaalseid nõudeid taotletavale eluruumile (edaspidi miinimumnõuded), mis lahendaksid taotleja jai tema perekonna eluasemeprobleemi, sh nõuded:
  1) tubade arvu kohta;
  2) pinna suuruse kohta;
  3) veevärgi olemasolu sh asukoha kohta;
  4) ahi- või keskkütte kohta;
  5) ligipääsetavuse sh korrus, lift, kaldtee jms kohta;
  6) taotleja või tema perekonnaliikmete erivajaduste kohta.

  (5) Taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaaltöötaja kontrollib viivitamatult esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korra nõuetele. Kui taotlus on täidetud ebaselgelt, mittetäielikult, selles esineb muid puudusi või on vajalik täiendavate dokumentide esitamine, määrab sotsiaaltöötaja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisel teavitab sotsiaaltöötaja isikut sellest kirjalikult.

  (2) Sotsiaaltöötaja kontrollib taotluse põhjendatust ja selles esitatud andmete õigsust. Samuti kuulab ära taotleja arvamuse, osutab sotsiaalnõustamise teenust ning rakendab abivajaduse selgitamiseks juhtumitöö põhimõtteid. Sotsiaaltöötaja koostab taotleja abivajaduse kohta põhjaliku kirjaliku hinnangu ja isiku arvele võtmise osas eluasemekomisjonile motiveeritud ettepaneku.

§ 10.   Isiku sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmine

  (1) Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmise otsustab eluasemekomisjon.

  (2) Arvele võtmisel hindab eluasemekomisjon taotleja poolt esitatud miinimumnõuete põhjendatust ning otsustab, milline on põhjendatud miinimumnõuetega eluruumi eraturult üürimise hind.

  (3) Eluasemekomisjon ei rahulda arvele võtmise taotlust, kui taotluses esitatud andmete põhjal selgub, et isik ei vasta käesoleva korra § 8 lg 1 nõuetele.

  (4) Isiku arvele võtmise või arvele jätmise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikult sotsiaaltöötaja poolt. Otsuse teatavakstegemisena käsitletakse otsuse isikule kättetoimetamist postiga või allkirja vastu teatisel. Dokumendi postiga kättetoimetamise korral saadetakse dokument isikule taotluses märgitud aadressil tähtkirjaga.

  (5) Sotsiaaleluasemeteenuse vajajatena arvele võetud isikute arvestust peetakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Näitajad § 8 lg 1 nimetatud alustel isikute sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmiseks ja vastavate toimingute tegemise tähtajad kehtestab linnavalitsus.

§ 11.   Arvele võetud isikute andmete uuendamine

  (1) Arvele võetud isik(ud) on kohustatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel uuendama esitatud andmed. Isiku- ja kontaktandmete muutumisest tuleb sotsiaaltöötajat teavitada viivitamatult.

  (2) Arvele võtmise aluseks olnud andmete muutumisel tuleb arvel oleval isikul esitada sotsiaaltöötajale uus vormikohane taotlus ühe kuu jooksul vastava muutuse toimumisest. Andmete uuendamiseks esitatud taotluse esitamisele ja menetlemisele kohaldatakse käesoleva korra §-des 8 ja 9 sätestatut.

  (3) Kui 12 kuu möödumisel arvele võtmisest või viimasest andmete uuendamisest ei ole taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmed muutunud, on isik kohustatud seda kirjalikult sotsiaaltöötaja juures kinnitama.

  (4) Andmete muutumise faktist teadasaamisel või 12 kuu möödumisel arvele võtmisest või viimasest andmete uuendamisest saadab sotsiaaltöötaja arvel olevale isikule meeldetuletuse vastava kohustuse kohta. Meeldetuletuses nimetatud tähtaja jooksul kohustuse täitmata jätmisel kustutatakse isik arvelt, millest taotlejat kirjalikult teavitatakse.

  (5) Pere koosseisu muutumisel on taotleja kohustatud teavitama toimunud muutustest sotsiaal- ja tervishoiuosakonda ja esitama uue taotluse. Sellisele taotluse esitamisele, menetlemisele ja lahendamisele kohaldatakse esmase taotluse kohta käivaid sätteid.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 12.   Eluruumi kasutusse andmise otsustamine, sotsiaalüürilepingu sõlmimine ja eluruumi kasutamine

  (1) Eluasemekomisjon arvestab eluruumi kasutusse andmise otsustamisel isiku arvele võtmise põhjuseid, isiku eluaseme vajaduse tõsidust, isiku arvel oleku aega.

  (2) Eluasemekomisjoni otsuse eluruumi kasutusse andmise kohta teeb sotsiaaltöötaja isikule teatavaks ja saadab kirjaliku teate eluruumiga tutvumise võimaluse kohta.

  (3) Isik on kohustatud linnavarade osakonnale kümne tööpäeva jooksul, arvates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate saamisest, teatama eraldatud eluruumi sobimatusest.

  (4) Kui isik ei ole nõus talle eraldatud eluruumiga, peab ta sotsiaaltöötajale keeldumist kirjalikult põhjendama. Keeldumise põhjendamatus on aluseks eluruumi kasutusse andmise otsuse tühistamisele ja isiku arvelt kustutamisele. Kasutusse andmise otsuse kehtetuks tunnistamise ja isiku arvelt kustutamise otsusest teavitab sotsiaaltöötaja isikut kirjalikult.

  (5) Isik on kohustatud linnavarade osakonnas sõlmima sotsiaalüürilepingu hiljemalt viieteist tööpäeva jooksul, arvates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate saamisest. Juhul kui isik ei ilmu nõutud ajal mõjuva põhjuseta üürilepingut sõlmima, on eluasemekomisjonil õigus kasutusse andmise otsus kehtetuks tunnistada ja isik arvelt kustutada. Eluruumi kasutusse andmise otsuse kehtetuks tunnistamise ja isiku arvelt kustutamise otsusest teavitab sotsiaaltöötaja isikut kirjalikult.

  (6) Juhul, kui isik ei asu mõjuva põhjuseta 30 päeva jooksul arvates sotsiaalüürilepingu sõlmimisest temale üürile antud eluruumi elama, on see üürilepingu erakorralise ülesütlemise aluseks.

  (7) Eluruumi alalise elukohana kasutamata jätmisel üle kahe kuu on üürnik kohustatud sotsiaal- ja tervishoiuosakonda kirjalikult informeerima. Juhul, kui üürnik jätab teatamise kohustuse täitmata ja ta ise või temaga koos elavad isikud eluruumi nimetatud tähtaja jooksul ei kasuta, loetakse see oluliseks lepingurikkumiseks ning see on sotsiaalüürilepingu erakorralise ülesütlemise aluseks.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (8) Üürnikul ei ole õigust majutada eluruumi peale kaastaotlejate teisi isikuid ega anda eluruumi allkasutusse.

  (9) Eluruumi sihtotstarbelist kasutamist kontrollivad linnavarade osakond ja sotsiaal- ja tervishoiuosakond, kes sotsiaalüürilepingu mittekohasest täitmisest või täitmata jätmisest teavitavad eluasemekomisjoni.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 13.   Sotsiaalüürilepingu lõppemisel uue lepingu sõlmimine

  (1) Üürilepingu lõppemisel tuleb isikul uue sotsiaalüürilepingu sõlmimiseks esitada vastavasisuline taotlus ning teised nõutavad dokumendid hiljemalt kaks kuud enne kehtiva üürilepingu tähtaja möödumist. Uue taotluse esitamisele, menetlemisele ja lahendamisele kohaldatakse eluasemeteenuse vajajana arvelevõtmise taotluse kohta kehtivat regulatsiooni.

  (2) Uue sotsiaalüürilepingu sõlmimise otsuse tegemisel arvestatakse lepinguliste kohustuste täitmist üürniku ja kaastaotlejate poolt ja isiku arvele võtmise aluseks olevaid andmeid.

§ 14.   Isiku arvelt kustutamine

  (1) Sotsiaaltöötaja kustutab isiku arvelt:
  1) korra § 11 lg 1-3 nimetatud kohustuste täitmata jätmisel;
  2) isiku sellekohase kirjaliku avalduse alusel;
  3) eluasemekomisjoni otsuse alusel.

  (2) Eluasemekomisjon otsustab isiku arvelt kustutamise, kui:
  1) andmete uuendamise tulemusel muutuvad oluliselt arvel oleku aluseks olevad andmed ning isik ei vasta enam korra § 8 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) selgub, et isik on arvele võtmise taotluses esitanud valeandmeid või esitanud võltsitud dokumente;
  3) isik ei ole korra § 12 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul teavitanud linnavarade osakonda eraldatud eluruumi sobimatusest.
  4) isik ei ole korra § 12 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul ilmunud linnavarade osakonda üürilepingut sõlmima;
  5) isik on käesolevas korras sätestatud tähtaja jooksul põhjendamatult keeldunud vastu võtmast elamukomisjoni otsusega eraldatud eluruumi;
  6) ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole põhjendatud isiku arvel olek.

  (3) Arvelt kustutamine, kustutamise põhjused ja õiguslik alus tehakse isikule teatavaks kirjalikult sotsiaaltöötaja poolt.

  (4) Arvelt kustutamisel käesoleva korra § 14 lg 1 p 1 ja § 14 lg 2 p 3-5 sätestatud alustel on isikul õigustaotleda eluasemekomisjonilt oma arveloleku taastamist. Taotlus koos põhjendustega tuleb esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Kehtivate lepingute kooskõlla viimine üüri ja kõrvalkulude arvestamise põhimõtetega

  Linnavalitsusel korraldada korra jõustumisest ühe aasta jooksul eluruumide kasutamiseks sõlmitud kehtivate lepingute muutmine ning kahe kuu jooksul Tartu linna omandis olevate eluruumide hooldamiseks ASiga Tartu Elamuhaldus sõlmitud lepingu muutmine selliselt, et oleks võimalik rakendada korra §-s 5 sätestatud üüri ja kõrvalkulude tasumise põhimõtteid.

§ 16.   Kehtivate üürilepingute ülevaatamine

  Isikule, kelle kasutuses olnud eluruumi staatus muudeti üürilepingu kehtivuse ajal sotsiaaleluruumiks ja kellel on korra jõustumisel kehtiv sotsiaaleluruumi üürileping, tehakse ettepanek sõlmida uueks tähtajaks tavaüürileping.

§ 17.   Tavaüürilepingute sõlmimise erisused tähtaja möödumisel

  Kehtiva tavaüürilepingu tähtaja möödumisel uue tavaüürilepingu sõlmimise otsustamisel ei arvestata korra § 4 lõikes 1 nimetatud piirangut.

§ 18.   Linnavara eeskirja muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 19.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 20.   Korra jõustumine

  Kord jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

/otsingu_soovitused.json