Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Anija valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 62

Anija valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 23.01.2020 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Anija Vallavolikogu 06.10.2017 määrusega nr 13 kinnitatud Anija valla põhimääruse § 66 lõike 5 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Anija valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus (lisa nr 1) järgmistena:
  1) põhitegevuse tulud 10 116 805 (kümme miljonit ükssada kuusteist tuhat kaheksasada viis) eurot;
  2) põhitegevuse kulud 9 626 698 (üheksa miljonit kuussada kakskümmend kuus tuhat kuussada üheksakümmend kaheksa) eurot;
  3) investeerimistegevus 2 094 117 (kaks miljonit üheksakümmend neli tuhat ükssada seitseteist) eurot;
  4) finantseerimistegevus 640 700 (kuussada nelikümmend tuhat seitsesada) eurot;
  5) likviidsete varade muutus 963 310 (üheksasada kuuskümmend kolm tuhat kolmsada kümme) eurot.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  (1) Vallavalitsusel kinnitada korraldusega alaeelarved eraldatud vahendite ulatuses kululiikide lõikes ja määrata alaeeelarvete täitmise eest vastutavad isikud ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest arvates.

  (2) Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute ja sihtasutustega sihtfinantseerimislepingud eelarves eraldatud vahendite kasutamise kohta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

Lisa Anija valla 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json