HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud peredele noorte huvitegevuse toetamiseks 2021. aastal

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud peredele noorte huvitegevuse toetamiseks 2021. aastal - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 2

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud peredele noorte huvitegevuse toetamiseks 2021. aastal

Vastu võetud 12.01.2021 nr 3
jõustumine 01.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Raasiku valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste majanduslikult vähekindlustatud perede laste ja noorte (edaspidi noorte) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamist.

  (2) Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses ning muuta huviharidus ja –tegevus 7-19–aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

§ 2.   Hüvitise taotlemine

  (1) Hüvitise taotleja peab vastama kolmele tingimusele:
  1) noor vanuses 7-19 eluaastat, kes õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
  2) noor ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andemetel Raasiku valla elanikud;
  3) taotlejal on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks, sealjuures perekonna sissetuleku piir (sh. erinevad toetused) ei ületa neto summas kehtivat töötasu alammäära pereliikme kohta ühes kalendrikuus. Vallavalitsuse ametnik kontrollib perekonna sissetulekuid.

  (2) Hüvitise taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja või huvitegevuse osutaja Raasiku vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) vormikohase taotluse (lisa 1);
  2) kuludokumendi (nt. arve) ja maksmist tõendava dokumendi (nt. maksekorraldus).

  (3) Taotlusi saab vallavalitsusele esitada jooksvalt kuni 10. detsembrini 2021. Võimalusel koondab taotleja ühte hüvitise taotlusesse mitme kuu kulud. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid.

§ 3.   Hüvitise määramine ja väljamaksmine

  (1) Taotlused vaatab läbi haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi osakond), tehes ettepaneku hüvitise määramiseks või määramata jätmiseks vallavalitsusele. Hüvitise saajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Osakonnal on põhjendatud taotluste korral õigus menetleda ka neid taotlusi, mille tingimusi pole antud korras suudetud ette näha.

  (3) Hüvitis kantakse taotleja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest. Juhul kui esitatud dokumendid pole korrektsed või vajavad lisakontrolli, siis võib tähtaeg pikeneda.

  (4) Hüvitise suurus 2021. aastal on kuni 300 eurot aastas ühe lapse kohta, sealhulgas laagrite või muu taolise ühekordse tegevuse eest hüvitatakse kuni 150 eurot kuid mitte rohkem kui 50% vanema poolt tasutud summast aastas lapse kohta.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2021. a.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

Lisa 1  Hüvitise taotlus

/otsingu_soovitused.json