Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 80 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 14

Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 80 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2021 nr 136

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 punkti 2, lg 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määrust nr 80 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ muudetakse järgmiselt:

  (1) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrusega kehtestatakse:
  1) Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu), soodustused ja tasumise kord;
  2) Tori Vallavalitsuse ja Pärnu Linnavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule vastavalt Pärnu Raja Lasteaias kohta kasutava lapse vanemale, kelle elukohaks rahvastikuregistris on registreeritud Tori vald, majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu) ja soodustused.“

  (2) § 2 muudetakse järgmiselt:
  1) lisatakse lõige 11 sõnastuses: „Pärnu Raja Lasteaias on vanema poolt kaetava osalustasu määraks jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini 70.50 eurot ühes kuus. Juunist kuni augustini ja juhul kui laps käib sõimerühmas ja laps ei saa ujumisõpetust, lapsele ei tagata lasteaiast tulenevatel põhjustel ujumisõpetust vähemalt 1 kuu jooksul on vanema poolt kaetava osalustasu määraks 56.40 eurot ühes kuus.“
  2) lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse: „Ühest perest pärit Tori valla (edaspidi valla) lasteasutuses või Pärnu Raja Lasteaias kohta kasutava teise lapse eest vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks on 50% osalustasu määrast tingimusel, kui vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.“
  3) lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse: „Ühest perest pärit valla lasteasutuses või Pärnu Raja Lasteaias kohta kasutava kolmanda ja iga järgmise lapse eest on vanem lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastatud tingimusel, kui vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.“

  (3) § 4 muudetakse järgmiselt:
  1) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse: „Vallavalitsuse hallatavates lasteasutustes ei maksta osalustasu suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui vanem on esitanud kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile hiljemalt 10. maiks, märkides ära suvekuu või suvekuud, mille jooksul lasteasutuse kohta ei kasutata.“
  2) lisatakse lõige 11 sõnastuses: „Pärnu Raja Lasteaias ei maksta osalustasu lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas. Vanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json