Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 23

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Vastu võetud 21.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 31 ja § 372 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Narva linna ametiasutuste (edaspidi ametiasutuste) ning nende hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) poolt koostatavate Narva linna arengut määratlevate dokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, läbivaatamise ja avalikustamise korra ning seosed erinevate arengudokumentide vahel.

§ 2.   Arengudokumendi mõiste

  Arengudokument on linnavolikogus, linnavalitsuses või linnavolikogu poolt volitatud ametiasutuses kehtestatud ja Narva linnas, teatud valdkonnas ja linna asutuses toimuvat arengulisi tegevusi kavandav dokument.

§ 3.   Arengudokumendid ja nendevahelised seosed

  (1) Narva linna arengudokumendid on:
  1) Narva linna üldplaneering;
  2) Narva linna arengukava;
  3) Narva linna eelarvestrateegia;
  4) Narva valdkonnapõhised arengukavad;
  5) Narva linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava (edaspidi Narva hallatava asutuse arengukava);
  6) muud arengudokumendid, mille koostamise kohustus tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist.

  (2) Kõik arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus. Valdkonnapõhised arengukavad peavad olema kooskõlas linna arengukavaga. Linna arengukava peab arvestama linna üldplaneeringut.

  (3) Arengudokumendid viib vastavusse või korraldab vastavusse viimise arengudokumendi koostamise eest vastutaja.

2. peatükk Narva linna üldplaneering 

§ 4.   Mõiste

  Narva linna üldplaneering on planeerimisseadusele vastav strateegiline arengudokument, mille eesmärk on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

§ 5.   Koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine

  (1) Narva linna üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi või selle osade kohta. Üldplaneeringu võib koostada huvitatud kohalike omavalitsuse omavahelisel kokkuleppel linna ja linnaga piirnevate valdade territooriumite osade kohta, samuti teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

  (2) Narva linna üldplaneeringu koostamine algatatakse linnavolikogu otsusega ja kooskõlas planeerimisseadusega. Linna ruumiliste terviklahenduste väljaselgitamiseks ning arengu suunamiseks koostatakse uuringuid, analüüse, mõõtmisi, küsitlusi, arhitektuuri- ja planeeringu võistlusi, projekte.

  (3) Narva linna üldplaneeringu koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

  (4) Narva linna üldplaneeringu koostamine, vastuvõtmine, avalikustamine, kehtestamine ja muutmine toimub planeerimisseaduses sätestatud korras.

3. peatükk Narva linna arengukava 

§ 6.   Mõiste

  Narva linna arengukava on Narva pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab linna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning koos eelarvestrateegiaga on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

§ 7.   Koostamine

  (1) Narva linna arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (2) Kui Narva linnal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

  (3) Narva linna arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsuse alusel ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

  (4) Narva linna arengukava koostamise eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

  (5) Narva linna arengukava kehtestatakse linnavolikogu määrusega.

§ 8.   Avalikustamine

  (1) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva linna arengukava koostamise protsessi.

  (2) Linnavalitsus avalikustab linna arengukava eelnõu linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

§ 9.   Läbivaatamine

  (1) Iga aasta 15. märtsiks kogub Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet andmed Narva linna arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab vastava aruande ning esitab selle hiljemalt 15. aprilliks linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsus vaatab kehtiva Narva linna arengukava täitmise aruande läbi ja esitab selle hiljemalt 1. maiks linnavolikogule.

  (3) Iga aasta 1. juuliks kogub Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ettepanekud Narva linna arengukava muudatuse kohta, valmistab vajadusel ette kehtiva Narva linna arengukava muudatusettepanekud ning esitab vastava eelnõu hiljemalt 1. augustiks linnavalitsusele.

  (4) Linnavalitsus vaatab muudatusettepanekute eelnõu läbi ja esitab selle hiljemalt 15. augustiks linnavolikogule.

  (5) Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaadatakse linnavolikogu poolt läbi Narva linna arengukava ja vajadusel võetakse vastu otsus selle muutmise kohta.

4. peatükk Narva linna eelarvestrateegia 

§ 10.   Mõiste

  Narva linna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) – linna arengukavast tulenev finantsplaan, mis koos arengukavaga on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

§ 11.   Koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine

  (1) Eelarvestrateegia on arengukava osa. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

  (2) Eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (3) Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, arengukava koostamise ja muutmise nõuetest, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Narva eelarvestrateegia koostamise ja muutmise eest vastutab Narva Linnavalitsuse Rahandusamet.

5. peatükk Narva valdkonnapõhine arengukava 

§ 12.   Mõiste

  (1) Narva valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis käsitleb linna ühte tegevusvaldkonda (eluvaldkonda), võttes arvesse Narva linna arengukava, Narva eelarvestrateegia ja kehtivad riiklikud vastava valdkonna arengut suunavad arengudokumendid.

  (2) Narva valdkonnapõhine arengukava võib olla dokument:
  1) mis täpsustab Narva linna arengukavas seatud eesmärke (sh konkreetse valdkonna arendamise tegevuskava), tuues välja valdkonna spetsiifika ja valdkonnapõhised arengu meetmed, tegevuskava ja ressursid;
  2) mis põhiosas sisaldab valdkonnapõhist kontseptuaalset lahendust, määratledes antud valdkonna edasise arengu sisulise mudeli. Dokument on aluseks Narva linna arengukavas valdkonnapõhiste arengumeetmete määratlemiseks ning viiakse ellu vastavalt Narva linna arengukava ja Narva eelarve võimalustele. Dokumendi ülesehitus sõltub valdkonna spetsiifikast.

  (3) Kehtiv Narva valdkonnapõhine arengukava hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkondlikust spetsiifikast ja lähtudes kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib Narva linna valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.

§ 13.   Koostamine

  (1) Narva valdkonnapõhise arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsuse alusel ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

  (2) Narva valdkonnapõhise arengukava koostamise eest vastutab vastava valdkonnaga tegelev ametiasutus.

  (3) Narva valdkonnapõhise arengukava lähteülesande eelnõu ja kehtestamise eelnõu kooskõlastatakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga.

  (4) Narva valdkondlik arengukava kehtestatakse linnavolikogu määrusega.

§ 14.   Avalikustamine

  (1) Vastutav ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva valdkonnapõhise arengukava koostamise protsessi ja Narva valdkonnapõhise arengukava avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandes ettenähtud korrale.

  (2) Narva valdkonnapõhise arengukava koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure, kui see tuleneb riigi või Narva õigusaktidest.

§ 15.   Läbivaatamine

  (1) Narva valdkondliku arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates vastuvõtmise ajast vastava Narva valdkonnapõhise arengukava eest vastutava ametiasutuse poolt, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

  (2) Iga aasta 1. märtsiks kogub Narva valdkonnapõhise arengukava eest vastutav ametiasutus andmed antud arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva linna arengukava muutmiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

  (3) Linnavolikogu poolt kehtestatud Narva linna arengukava järgselt koostab vajadusel antud valdkonnapõhise arengukava eest vastutav ametiasutus hiljemalt kolme kuu jooksul linnavolikogu otsuse eelnõu valdkonnapõhise arengukava kooskõlla viimiseks Narva linna arengukavaga.

  (4) Kui vastava Narva valdkonnapõhise arengukava koostamise vajadus tuleneb seadusest, toimub Narva valdkonnapõhise arengukava menetlemine kooskõlas seadusega.

6. peatükk Narva hallatava asutuse arengukava 

§ 16.   Mõiste

  (1) Narva hallatava asutuse arengukava on arengudokument, mis käsitleb hallatava asutuse tegevuse eesmärke ja selle saavutamise abinõusid.

  (2) Kehtiv Narva hallatava asutuse arengukava peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, kui riigi ja Narva õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 17.   Koostamine

  (1) Narva hallatava asutuse arengukava koostamine algatatakse hallatava asutuse juhi poolt ning toimub vastava ametiasutuse juhi kinnitatud lähteülesande alusel, kui riigi ja Narva õigusaktidest ei tulene teisti.

  (2) Narva hallatava asutuse arengukava lähteülesanne ja eelnõu tuleb kooskõlastada vastava valdkonna ametiasutusega.

  (3) Narva hallatava asutuse arengukava koostamise eest vastutab hallatava asutuse juht.

  (4) Narva hallatava asutuse arengukava kehtestab vastava valdkonna ametiasutuse juht, kui riigi ja Narva õigusaktidest ei tulene teisti.

§ 18.   Avalikustamine

  (1) Hallatav asutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva hallatava asutuse arengukava koostamise protsessi ja Narva hallatava asutuse arengukava avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandele.

  (2) Narva hallatava asutuse arengukavade koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure kui seda nõuab seadus.

§ 19.   Läbivaatamine

  (1) Narva hallatava asutuse arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates Narva hallatava asutuse arengukava vastuvõtmisest vastava valdkonna ametiasutuse poolt kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Iga aasta 1. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Narva hallatava asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva valdkonnapõhise arengukava muutmiseks.

  (3) Kui Narva vastava hallatava asutuse arengukava koostamise vajadus tuleneb seadusest, toimub Narva hallatava asutuse arengukava menetlemine kooskõlas seadusega.

7. peatükk Arengudokumentide sisunõuded 

§ 20.   Arengudokumendi lähteülesande sisunõuded

  Arengudokumendi koostamise aluseks olev lähteülesanne peab juhul, kui riigi ja Narva õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, sisaldama järgmisi andmeid:
  1) arengudokumendi koostaja ning algatamiseks või läbivaatamiseks vajalikud tegevused;
  2) arengudokumendi koostamise etapid ja tähtajad;
  3) arengudokumendis käsitletav ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg;
  4) nõuded arengukava vastavusest riiklikes arengukavades, Narva linna arengukavas, Narva linna eelarvestrateegias, Narva linna üldplaneeringus ja teistes Narva kohta vastuvõetud arengudokumentides kehtestatule;
  5) arengudokumendi koostamisse kaasatavad ametiasutused, linnavolikogu liikmed ning vajadusel kolmandad isikud;
  6) kooskõlastamise ja avalikustamise kord.

§ 21.   Arengudokumendi sisunõuded

  (1) Arengudokument peab juhul, kui riigi ja Narva õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) arengudokumendis käsitletava omavalitsuse, ametiasutuse või valdkonna lähteolukorra analüüs ja arengu eeldused;
  2) arengudokumendi elluviimisega soovitud tegevuse visioon, arengulised eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad peamised strateegilised valikud;
  3) arengudokumendis toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed (ülesanded) ning nende teostamise ajaline järgnevus;
  4) tegevuskava vähemalt neljaks järgnevaks aastaks koos loendiga ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks;
  5) arengudokumendi tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht;
  6) arengudokumendi tegevuskava elluviimiseks vajalike linnaeelarveväliste lisavahendite maht ja võimalikud allikad juhul, kui linnaeelarvelised vahendid ei taga tegevuskava täitmist täies mahus;
  7) arengudokumendi täitmise edukuse määramise mõõdikud ning sellest teavitamise põhimõtted;
  8) võimalikud riskid arengudokumendis püstitatud eesmärkide saavutamisel ning võimalused nende riskide maandamiseks;
  9) omavalitsuse, ametiasutuse või valdkonna võimalikust eripärast tulenevad täiendavad teemad.

  (2) Arengudokumendi lähteülesandega sätestatakse vajadusel täiendavaid sisunõudeid lisaks lõikes 1 loetletule.

§ 22.   Kõik käesolevas Korras nimetatud arengudokumendid, mis suunatakse avalikule arutelule, tuleb varustada venekeelse tõlkega. Nimetatud dokumentide tõlkimise vene keelde tagab avaliku arutelu korraldamise eest vastutav ametiasutus.

8. peatükk Lõppsätted 

§ 23.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Määruse jõustamisega tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 28.09.2006. a määrus nr 42 “Narva linna arengudokumentide menetlemise kord”.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json