Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tugiteenuste osakonna põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 30

Tugiteenuste osakonna põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tugiteenuste osakond (edaspidi osakond) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) struktuuriüksus, mis allub tugiteenuste valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Osakond on valitsuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on eeskätt valitsuse struktuuriüksustele toetavate teenuste osutamine, et nad saaksid võimalikult efektiivselt ja kvaliteetselt täita seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesandeid.

  (3) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja valitsuse õigusaktidest.

  (4) Osakond koosneb kolmest struktuuriüksusest:
  1) infotehnoloogiateenistus (edaspidi IT-teenistus), mille eesmärgiks on valitsuse struktuuriüksustele, volikogule ja valitsuse hallatavatele asutustele infotehnoloogilise toe pakkumine ja Saaremaa valla (edaspidi vald) infotehnoloogiavaldkonna dokumentide väljatöötamine ja koostamine;
  2) kantselei, mille eesmärgiks on valitsuse struktuuriüksustele, valitsuse liikmetele ja volikogule juriidilise toe pakkumine ning valitsuse ja volikogu asjaajamise korraldamine;
  3) rahandusteenistus, mille eesmärgiks on hallata valla finantsjuhtimist koostöös valitsuse struktuuriüksustega, korraldada valla eelarvestrateegia väljatöötamist, valla eelarve koostamist ja menetlust ning finantsarvestust ja -aruandlust.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud struktuuriüksustele on osakonnajuhataja otsealluvuses alljärgnevad teenistujad:
  1) riigihangetega tegelevad teenistujad, kelle ülesanne on valla nimel riigihankeid teostavate valitsuse struktuuriüksuste juhendamine hangete teostamisel;
  2) personalitööga tegelevad teenistujad, kelle ülesanne on personalitöö arendamine ja korraldamine;
  3) arhiivindusega tegelevad teenistujad, kelle ülesanne on valitsusele kui arhiivimoodustajale pandud ülesannete täitmine;
  4) rahvastikutoimingutega tegelevad teenistujad, kelle ülesanne on Rahvastikuregistri pidamise ja seadusest tulenevate rahvastikutoimingute teostamisega seotud ülesannete täitmine;
  5) valitsuse teenistujatele autojuhi teenuse osutamisega tegelevad teenistujad, kelle ülesanne on valitsuse teenistujate ning vajalike kaupade transpordi teostamine.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Osakonna põhiülesandeks on valitsuse struktuuriüksuste toetamine tugiteenustega ning valla finantsjuhtimise korraldamine.

  (2) Ülesannete täitmiseks IT-teenistus:
  1) tagab valitsuse teenistujate ja volikogu infotehnoloogiliste vahenditega varustamise ja tehnilise teenindamise;
  2) administreerib ja arendab valitsuse arvutivõrku ja haldab infotehnoloogilisi teenuseid;
  3) tagab valitsuse infosüsteemide turvalisuse ja talitluspidevuse;
  4) arendab valitsuse infosüsteeme ja tellib nende arendused;
  5) koostab ja haldab valitsuse infotehnoloogiaalaseid standardeid ja muid infotehnoloogiaalaseid dokumente ning õigusakte ja kontrollib nende rakendamist ning kaasaegsena hoidmist;
  6) korraldab valitsuse hallatavate asutuste infosüsteemide, sh arvutivõrkude, tarkvarateenuste, riistvara jms haldamise ja arendamise ning arvutikasutajate infotehnoloogilise tugiteenuse osutamise.

  (3) Ülesannete täitmiseks kantselei:
  1) korraldab ja koordineerib valitsuse ning volikogu asjaajamist ja dokumendihaldust;
  2) registreerib valitsusele ja volikogule saabuvad dokumendid ja peab dokumendiregistrit;
  3) valmistab ette ja protokollib valitsuse istungeid, nõupidamisi ja volikogu istungeid;
  4) korraldab elanike vastuvõttu valitsuse teenistujate poolt;
  5) korraldab volikogu esimehe ja valitsuse liikmete ning nende külaliste tehnilist teenindamist;
  6) nõustab valitsuse struktuuriüksusi ja volikogu õigusalastes küsimustes;
  7) korraldab valla õigusaktide avaldamise ja avalikustamise;
  8) kontrollib valitsuse ja volikogu õigustloovate aktide, üksikaktide, lepingute ja muude dokumentide eelnõude vastavust õigusaktidele;
  9) koostab valitsuse ja volikogu õigustloovate aktide, üksikaktide, lepingute ja muude dokumentide eelnõusid;
  10) esindab valda kohtus või korraldab valla kohtus esindamise;
  11) teeb õiguslikke ekspertiise ja analüüse või tellib neid;
  12) teostab valla kui pärija nimel pärimisega seotud toiminguid.

  (4) Ülesannete täitmiseks rahandusteenistus:
  1) koordineerib valla eelarve menetlemise protsessi;
  2) koostab valla eelarve;
  3) jälgib ja analüüsib valla eelarve täitmist;
  4) korraldab valla finantsvarade ja -kohustuste juhtimist ja tulude haldamist;
  5) korraldab valla eelarve kassalist teenindamist;
  6) haldab ja planeerib valla rahavooge;
  7) korraldab valla eelarvesse kavandatud tulude, sh maksude laekumist;
  8) analüüsib ja prognoosib tulude laekumist;
  9) koostab eelarvestrateegia;
  10) teostab kohalike maksude arvestust ning väljastab maksuvõlgnevust või selle puudumist tõendavaid õiendeid;
  11) korraldab valla majandusarvestust;
  12) korraldab valla eelarve täitmise arvestust ja aruandlust;
  13) korraldab valitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste raamatupidamist;
  14) korraldab valla kontserniraamatupidamist;
  15) korraldab valitsuse struktuuriüksuste, hallatavate asutuste ja kontserni finantsaruandlust.

  (5) Ülesannete täitmiseks osakonnajuhataja otsealluvuses olevad teenistujad:
  1) koordineerivad valla nimel riigihangete korraldamist;
  2) nõustavad valitsuse struktuuriüksusi valla nimel riigihangete korraldamisel;
  3) valmistavad ette riigihangete korraldamisega seotud õigusakte, dokumente ja lepinguid;
  4) koostavad hankeplaani ja jälgivad selle täitmist;
  5) töötavad välja personalitööks vajalikke õigusakte;
  6) valmistavad ette valitsuse teenistujate ja valitsuse hallatavate asutuste juhtide personalialaseid käskkirju;
  7) vormistavad valitsuse teenistujate ja valitsuse hallatavate asutuste juhtide töölepinguid ja teenistuslehti;
  8) annavad selgitusi valitsuse teenistujatele ja valitsuse hallatavate asutuste juhtidele teenistusalastes küsimustes ja lahendavad teenistusalaseid probleeme;
  9) peavad valitsuse teenistujate alast personaliarvestust ja aruandlust;
  10) koostavad valitsuse teenistujate puhkuste ajakavad;
  11) osalevad valitsuse teenistujate otsingu- ja värbamisprotsessis;
  12) võtavad vastu elukohateateid;
  13) muudavad vajadusel isiku elukoha aadressi Rahvastikuregistris sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politseiasutuse või muu asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel või omaniku õigustatud nõudmisel;
  14) teevad perekonnaseisutoiminguid, sh registreerivad sünde, abielusid ja lahutusi ja muudavad perekonnaseisuandmeid Rahvastikuregistris;
  15) moodustavad isikukoodi;
  16) teevad statistilisi väljavõtteid Rahvastikuregistri andmete põhjal;
  17) täidavad arhiivipäringuid;
  18) koordineerivad valitsuse ja valitsuse hallatavate asutuste dokumentide arhiveerimist.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada oma tööks vajalikke materjale, pääseda ligi tööülesannete täitmiseks vajalikule teabele, elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;
  2) saada andmeid ja seisukohti teistelt valitsuse osakondadelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt ning valla ja valla osalusega eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
  3) saada osakonna teenistujate eri-, kutse- või ametialase taseme tõstmiseks täienduskoolitust;
  4) saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist- ja infoabi.

  (2) Osakonnal on kohustus:
  1) täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutada osakonna valdusesse antud vara ja vahendeid eesmärgipäraselt.

§ 4.   Koosseis ja juhtimine

  (1) Osakonna ja selle struktuuriüksuste koosseisu kuuluvad teenistuskohad määratakse valitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus.

  (2) Osakonna teenistujate tegevuse eesmärk, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega. Haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded on kehtestatud valitsuse määrusega ja teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega.

  (3) Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub tugiteenuste valdkonna eest vastutavale abivallavanemale ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.

  (4) Osakonna koosseisus oleva IT-teenistuse tööd juhib IT-juht, kantselei tööd juhib vallasekretär ja rahandusteenistuse tööd juhib rahandusteenistuse juhataja. Nimetatud struktuuriüksuste juhid alluvad osakonnajuhatajale ning nad nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Osakonnajuhataja otsealluvuses olevate teenistujate tööd juhib osakonnajuhataja.

  (5) Osakonnajuhataja tagab osakonna põhimääruse ajakohasuse.

§ 5.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json