Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 32

Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Toetuse eesmärk on korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse (edaspidi toetus) abil edendada ning luua võimalusi elukeskkonna parendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

  (2) Määrus sätestab Lääne-Harju valla eelarvest toetuse taotlemise, määramise ja väljamaksmise tingimused ja korra.

  (3) Toetatavad tegevused on:
  1) õuealal haljas- või puhkeala rajamine, sh puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine, istutamine;
  2) amortiseerunud või mittevajalike ehitiste ja rajatiste lammutamine, inventari paigaldamine või korrastamine, sh prügikonteinerite hoiustamise kohad, abihoonete (kuuride) rajamine või parendamine;
  3) mängu- või spordiväljaku rajamine või parendamine;
  4) parkimiskohtade, kõnniteede jms rajamine või parendamine.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Lääne-Harju vallas tegutsev korteriühistu (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja võib esitada taotluse ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega (edaspidi ühistaotlus).

§ 3.   Toetuse suurus ja tingimused

  (1) Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast, kuid mitte rohkem kui:
  1) 2000 eurot ühe taotleja kohta;
  2) 3000 eurot ühe alates 45 korteriomandiga taotleja kohta;
  3) ühistaotluse korral taotlejate piirmäärad kokku, millele lisandub 1000 eurot.

  (2) Taotleja tohib aasta jooksul esitada toetuse taotluse ühele projektile.

  (3) Toetuse taotlemisel ja selle elluviimisel tuleb lähtuda:
  1) ehitusseadustikus sätestatud nõuetest;
  2) mänguväljakute ehitamisel mänguväljakute ohutusstandardist;
  3) muudest toetust taotletava tegevuse kohta kehtivatest õigusaktidest;
  4) tegevuste ja rajatavate objektide sobivusest avalikku ruumi.

  (4) Toetust ei ole õigus taotleda ja seda ei eraldata ega maksta tagasiulatuvalt enne toetuse taotlemist tehtud kulutuste katteks. Kulutuste tegemine pärast taotluse esitamist, kuid enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist toimub taotleja omal vastutusel.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab korteriühistu või korteriühistud (ühistaotlus) Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) allkirjastatud vormikohase taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) korteriühistu või korteriühistute korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud tegevuste teostamiseks;
  2) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ja kavandatava töö kirjeldus, jäätmemajade, abihoonete (kuuride) ehituse eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga;
  3) vajadusel fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  4) kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumistega või kalkulatsioonidega;
  5) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

  (2) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks.

  (3) Vallavalitsus kinnitab taotluse esitamise ja aruande vormi ning avalikustab informatsiooni taotluste esitamise võimalikkusest ja muudest juhistest valla veebilehel, ajalehes või muus avalikus infokanalis.

§ 5.   Taotluste läbivaatamine ja hindamine

  (1) Vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) vaatab esitatud taotluse läbi ja taotluses puuduste avastamisel annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Menetleja võib tagastada taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt. Menetleja tagastab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Menetlejal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida taotluse sisu kohta lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente. Kui tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse toetuse määramise menetlus.

  (3) Vallavalitsus moodustab taotluste hindamiseks komisjoni (edaspidi hindamiskomisjon). Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla taotleja juhtorgani ja/või taotleja enda liige.

  (4) Hindamiskomisjon hindab taotleja ja taotluse vastavust ning arvestab taotluste hindamisel kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega. Hindamiskomisjon lähtub järgmistest asjaoludest:
  1) tegevuse atraktiivsus ja jätkusuutlikkus;
  2) tegevuse ohutus;
  3) kavandatava tegevuse eelarve suurus ja vastavus.

§ 6.   Toetuse eraldamine ja väljamaksmine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt 1. maiks arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut.

  (2) Vallavalitsus võib jätta toetuse eraldamata, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotlejal on täitmata kohustusi Lääne-Harju valla ees;
  3) toetuse eraldamine on vastuolus õigusaktidega või kahjustaks avalikku huvi;
  4) taotlejale on eelneval aastal välja makstud toetus samade tegevuste elluviimiseks ja tegevusi ei saa lugeda toetatud tegevuste olulisteks jätkutegevusteks;
  5) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

  (3) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse kasutamise kohta, milles sätestatakse toetuse suurus ja sihtotstarve, väljamakse tingimused, poolte õigused ja kohustused, aruande esitamise aeg ja kord, vastutus lepingu rikkumise eest ning muud olulised tingimused.

  (4) Toetus makstakse toetuse saaja või käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud tegevuste teostaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuste, milleks toetust eraldati, elluviimist ja käesoleva määruse paragrahvis 7 sätestatud nõuetekohase aruande esitamist.

  (5) Toetust ei maksta välja ja vallavalitsus tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks, kui:
  1) töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, välja arvatud käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud juhul;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet ja kulutuste tegemist tõendavaid dokumente sätestatud tähtajaks;
  3) toetuse saaja ei allkirjasta lepingut toetuse sihipärase kasutamise kohta kahe kuu jooksul talle lepingu allkirjastamiseks esitamisest;
  4) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  5) toetuse saaja ei võimalda vallavalitsusel tutvuda dokumentide originaalidega või kontrollida objekti vastavust taotlusele;
  6) teostatud tegevused erinevad taotlusest ja muudatust ei ole eelnevalt vallavalitsusega kooskõlastatud või toetuse saaja on rikkunud toetuse eraldamise korraldusega või lepinguga sätestatud muid tingimusi;
  7) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid.

  (6) Põhjendatud juhul võib vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud, kuid tähtajaks teostamata või mittevastavate tööde kulude võrra.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks esitama vallavalitsusele aruande töö teostamise kohta koos vastavate arvete, aktide ja maksekorralduste koopiatega (edaspidi kuludokumendid). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele.

  (2) Kui töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, esitab toetuse saaja vallavalitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks kuludokumendid teostatud tööde kohta koos seletuskirjaga tegemata töödest ja põhjustest. Vallavalitsus hindab esitatud dokumente ja võib hindamiskomisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega kuni toetuse eraldamise aastale järgneva aasta 1. detsembrini.

  (3) Vallavalitsuse menetleja kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust ja edastab nõuetekohased aruanded vallavalitsuse rahandusosakonnale toetuse väljamaksmiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete ja asjaolude õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist vastavalt toetuse eraldamise otsustusele ja lepingule. Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostab vallavalitsuse määratud ametnik (menetleja) kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja. Järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on õigus koostada vastav ettekirjutus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json